دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، آبان 1402، صفحه 107-206