براورد تاثیرهای محیط زیستی تولید محصول‌های کشاورزی در سبد غذایی ایرانیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 استاد گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران و عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

چکیده

تامین امنیت غذایی یکی از مهمترین نگرانی‌های جهانی و از محورهای اصلی سیاست‌‌گذاری‌ها در مقیاس ملی و جهانی است. امنیت غذایی و تغذیه سالم به ‌عنوان مهمترین نیاز انسان و عاملی برای رشد و توسعه اقتصادی جامعه‌های انسانی بشمار می‌‌رود. بخش کشاورزی بواسطه‌ تامین مواد غذایی مورد نیاز کشور از اهمیت راهبردی برخوردار است و برای تامین امنیت پایدار این بخش باید اقدام‌های توسعه‌ای متناسب انجام­ شود. از سوی دیگر، تولیدهای کشاورزی تاثیرهای چشمگیری بر محیط­زیست دارد. بنابراین، لازم است تامین سبد غذایی افراد ضمن حفظ اصول پایداری دارای کمینه تاثیرهای محیط­زیستی‌ باشد. در پژوهش حاضر، از روش ارزیابی چرخه زندگی برای ارزیابی تاثیرهای محیط‌زیستی سبد غذایی ایرانیان استفاده شد. محصول‌های مورد بررسی در این سبد دربرگیرنده گوشت قرمز، گوشت سفید، برنج، شیر، روغن نباتی، تخم مرغ، سیب زمینی، پیاز، گندم، شکر، لوبیا، پرتقال، سیب، چای، گوجه فرنگی و انواع سبزی بود. نتایج نشان داد که بیشترین بار محیط‌زیستی مربوط به فراورده‌های دامی (به‌ترتیب گوشت مرغ و گوشت گوساله) می‌باشند. پس از آن، تولید گندم (نان و ماکارونی) بیشترین بار محیط‌ زیستی را داشته است و روغن نباتی نیز در جایگاه بعدی قرار دارد. پس از شناسایی محصول‌های با بار محیط‌زیستی، دو طرح برای کاهش تاثیرهای آن‌ها ارایه شده است، یکی تغییر سبد غذایی و تشکیل سبد غذایی مطلوب با در نظر گرفتن مبحث‌های محیط‌زیستی و دیگری افزایش کارایی سیستم‌های تولیدی و کاهش هدررفت‌ها در مرحله‌های مختلف زنجیره تولید تا مصرف، که سیاست‌گذاران باید اقدام‌های عملی آن را پایه‌ریزی کنند.

تازه های تحقیق

ابراهیمی، الهام؛ ابراهیمی، لاله. (1401). ارزیابی چرخه حیات (LCA) در تولید محصول‌های کشاورزی، مطالعه موردی: سیب و انگور. فصلنامه علوم محیطی، 20(1)، 251-266.

امجدی، افشین؛ باریکانی، الهام. (1399). تحلیل سبد مصرفی مواد غذایی خانوارهای روستایی ایران. روستا و توسعه، 23(3)، 127-151.

خدارضایی، احسان؛ ویسی، هادی؛ نوری، امید؛ طاهری، مهدی؛ خوشبخت، کوروس. (1396). ارزیابی اثرات محیط‌زیستی تولید زیتون با استفاده از ارزیابی چرخه حیات: مطالعه موردی شهرستان طارم، استان زنجان. نشریه بوم‌شناسی کشاورزی، 9 (2)، 458-474.

دباغ، رحیم؛ سلطان محمدی، محمد. (1400). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در تحقق تولید پایدار (مطالعه موردی شرکت منتخب صنایع غذایی). بررسی‌های بازرگانی، 9 (106)، 25-40.‎

صالحی، فروزان؛ عبداللهی، زهرا؛ عبداللهی، مرتضی. (1392). سبد غذایی مطلوب برای جامعه ایرانی. تهران: دفتر بهبود  تغذیه جامعه، وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی.

صفامنش، هانیه؛ کشاورز حداد، غلامرضا؛ پیرانی، خسرو؛ زارع، هاشم. (1398). براورد کشش‌های کیفی تقاضا برای انواع گوشت در سبد غذایی خانوارهای ایرانی. فصل‌نامه پژوهشنامه اقتصادی، 19 (73)، 47-74

عبدی، فاطمه؛ عطاردی کاشانی، زهرا؛ میرمیران، پروین؛ استکی، ترانه. (1394). بررسی و مقایسه الگوی مصرف غذایی در ایران و جهان: یک مقاله مروری. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 5 (2)، 159-167.

مکی ابادی، فاطمه؛ لشکرارا، فرهاد؛ میردامادی، سیدمهدی. (1395). نقش کشاورزی ارگانیک در امنیت غذایی از دیدگاه کارشناسان کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران. پژوهش های ترویج و اموزش کشاورزی، 34، 11-20.

هژیر کیانی، کامبیز؛ واردی، سیدشایسته. (1392). تعیین سبد مطلوب غذایی دهک‌های مختلف شهری و روستایی در ایران. اقتصاد کاربردی. 4 (12)، 37-46.

Asgharipour, M. R., Shahgholi, H., Campbell, D. E., Khamari, I., & Ghadiri, A. (2019). Comparison of the sustainability of bean production systems based on emergy and economic analyses. Environmental monitoring and assessment, 191, 1-21.

Blonk Consultants (2014). Agri-footprint Description of Data. V 1.0. Retrieved from: www.agri-footprint.com/assets/Agri-Footprint-Part2-Descriptionofdata-Version1.0.pdf. accessed November 2015.

Eberle, U., & Fels, J. (2014). Environmental impacts of German food consumption and food losses. In: Proceedings of the 9th International Conference on Life Cycle Assessment in the Agri-food Sector, San Francisco, USA.

Elhami, B., Raini, M. G. N., Taki, M., Marzban, A., & Heidarisoltanabadi, M. (2021). Analysis and comparison of energy-economic-environmental cycle in two cultivation methods (seeding and transplanting) for onion production (case study: central parts of Iran). Renewable Energy, 178, 875-890.

Eskandari, H. (2023). Contribution of Production Inputs to Energy Consumption in Wheat Production System for Providing a Solution to Improve Energy Consumption. Iranian (Iranica) Journal of Energy & Environment, 14(1), 53-57.

Foster, C., Green, K., Bleda, M., Dewick, P., Evans, B., Flynn, A., & Mylan. J. (2006). Environmental Impacts of Food Production and Consumption: a Report to the Department for Environment, Food and Rural Affairs. Manchester Business School, Defra, London.

Ghaderi, Z., Menhaj, M. H., Kavoosi-Kalashami, M., & Sanjari, S. M. (2019). Efficiency analysis of traditional tea farms in Iran. Economics of Agriculture, 66(2), 423-436.

Godfray, H.C.J., Beddington, J.R., Crute, I.R., Haddad, L., Lawrence, D., Muir, J.F., Pretty, J., Robinson, S., Thomas, S.M. & Toulmin, C. (2010). Food security: the challenge of feeding 9 billion people. Science, 327(5967), 812-818.

Hamedani, S. R., Shabani, Z., & Rafiee, S. (2011). Energy inputs and crop yield relationship in potato production in Hamadan province of Iran. Energy, 36(5), 2367-2371.

De Klein, C., Novoa, R.S.A., Ogle, S., Smith, K.A., Rochette, P. & Wirth, T.C. )2006(. Ch 11: N2O Emissions from Managed Soils, and CO2 Emissions from Lime and Urea Application. In: Agriculture, forestry and other land use. IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories Vol. 4, IPCC, Geneva.

ISO. )2006(. ISO 14040:2006. Environmental management-life cycle assessment-principles and framework. International Organization for Standardisation, Geneva.

Jadidi, M. R., Sabuni, M. S., Homayounifar, M., & Mohammadi, A. (2012). Assessment of energy use pattern for tomato production in Iran: A case study from the Marand region. Research in Agricultural Engineering, 58(2), 50-56.

Kazemi, H., Kamkar, B., Lakzaei, S., Badsar, M., & Shahbyki, M. (2015). Energy flow analysis for rice production in different geographical regions of Iran. Energy, 84, 390-396.

Kazemi, H., Shahbyki, M., & Baghbani, S. (2015). Energy analysis for faba bean production: A case study in Golestan province, Iran. Sustainable Production and Consumption, 3, 15-20.

Khanali, M., Mousavi, S. A., Sharifi, M., Nasab, F. K., & Chau, K. W. (2018). Life cycle assessment of canola edible oil production in Iran: a case study in Isfahan province. Journal of Cleaner Production, 196, 714-725. 

Mousavi-Avval, S. H., Rafiee, S., Sharifi, M., Hosseinpour, S., Notarnicola, B., Tassielli, G., … Khanali, M. (2017). Use of LCA indicators to assess Iranian rapeseed production systems with different residue management practices. Ecological Indicators, 80, 31–39.

Muñoz, I., Milà i Canals, L., & Fernández-Alba, A. R. (2010). Life cycle assessment of the average Spanish diet including human excretion. The International Journal of Life Cycle Assessment, 15, 794-805.

Namdari, M., Kangarshahi, A. A., & Amiri, N. A. (2011). Input-output energy analysis of citrus production in Mazandaran province of Iran. African Journal of Agricultural Research, 6(11), 2558-2564.

Namdari, M., Rafiee, S., Notarnicola, B., Tassielli, G., Renzulli, P. A., & Hosseinpour, S. (2022). Use of LCA indicators to assess Iranian sugar production systems: case study-Hamadan Province. Biomass Conversion and Biorefinery, 1-14.

Notarnicola, B., Tassielli, G., Renzulli, P. A., Castellani, V., & Sala, S. (2017). Environmental impacts of food consumption in Europe. Journal of cleaner production, 140, 753-765.

Pahlavan, R., Omid, M., & Akram, A. (2012). The relationship between energy inputs and crop yield in greenhouse basil production. Journal of Agricultural Science and Technology. 14: 1243-1253.

Pairotti, M. B., Cerutti, A. K., Martini, F., Vesce, E., Padovan, D., & Beltramo, R. (2015). Energy consumption and GHG emission of the Mediterranean diet: a systemic assessment using a hybrid LCA-IO method. Journal of Cleaner Production, 103, 507-516.

Palmieri, N., Forleo, M. B., & Salimei, E. (2017). Environmental impacts of a dairy cheese chain including whey feeding: An Italian case study. Journal of Cleaner Production, 140, 881-889.

Rafiee, S., Avval, S. H. M., & Mohammadi, A. (2010). Modeling and sensitivity analysis of energy inputs for apple production in Iran. Energy, 35(8), 3301-3306.

Rostami, S., Choobin, S., Hosseinzadeh, B., Esmaeili, Z., & Zareiforoush, H. (2017). Analysis and modeling of yield, CO2 emissions, and energy for basil production in Iran using artificial neural networks. International Journal of Agricultural Management and Development, 7(1), 47-58.

Sala, S., Benini, L., Mancini, L., & Pant, R. (2015). Integrated assessment of environmental impact of Europe in 2010: data sources and extrapolation strategies for calculating normalisation factors. The International Journal of Life Cycle Assessment, 20, 1568-1585.

Shahan, S., Jafari, A., Mobli, H., Rafiee, S., & Karimi, M. (2008). Energy use and economical analysis of wheat production in Iran: A case study from Ardabil province. Journal of Agricultural Technology, 4(1), 77-88.

Soheili-Fard, F., & Salvatian, S. B. (2015). Forecasting of Tea Yield Based on Energy Inputs using Artificial Neural Networks A case study: Guilan province of Iran. Biological Forum–An International Journal, 71: 1432-1438.

Taki, M., Abdi, R., Akbarpour, M., & Mobtaker, H. G. (2013). Energy inputs–yield relationship and sensitivity analysis for tomato greenhouse production in Iran. Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 15(1), 59-67.

Weidema, B. P., Bauer, C., Hischier, R., Mutel, C., Nemecek, T., Reinhard, J., ... & Wernet, G. (2013). Overview and Methodology. Data quality guideline for the ecoinvent database version 3. St. Gallen: The ecoinvent Centre, Swiss.

Westhoek, H., Lesschen, J. P., Rood, T., Wagner, S., De Marco, A., Murphy-Bokern, D., ... & Oenema, O. (2014). Food choices, health and environment: Effects of cutting Europe's meat and dairy intake. Global Environmental Change, 26, 196-205.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Environmental Impacts of Agricultural Products in the Iranian Food Basket

نویسندگان [English]

  • Majid Namdari 1
  • Seyed Saeid Mohtasebi 2
1 Department of Plan Genetics and Production, Faculty of Agriculture, University of Zanjan
2 Department of Agricultural Engineering and Technology, University of Tehran, and Associate Fellows of Academy of Sciences of the Islamic Republic of Iran
چکیده [English]

Ensuring food security is one of the most important global concerns of national and global policies. The agriculture is important sector in the country economy due to the supply of food for society, and appropriate developmental measures must be taken to ensure the sustainable security of this sector. On the other hand, agricultural production has a significant impact on the environment. Therefore, it is necessary to provide people's food basket while maintaining the principles of sustainability with minimal environmental effects. In this study, the life cycle assessment method was used to evaluate the environmental effects of the Iranian food basket. The investigated products in this basket included: red meat, white meat, rice, milk, vegetable oil, eggs, potatoes, onions, wheat, sugar, beans, oranges, apples, tea, tomatoes and vegetables. The results showed that the biggest environmental burden is related to animal products (chicken and beef, respectively), followed by the production of wheat, which is consumed in the form of bread and pasta in the food basket. Edible oil is also in the next place. After identifying the products with high environmental load, two strategies have been presented to reduce the environmental effects. First, changing the food basket and forming an optimal food basket by considering environmental issues, and the second, increasing the efficiency of production systems and reducing the waste at different stages of the supply chain it is then up to policymakers to provide the bases for practical measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • Food security
  • Global warming
  • Sustainable production