اهداف و چشم انداز

هدف‌های مجله پژوهش‌های راهبردی علوم کشاورزی و منابع طبیعی عبارتند از: (الف) انتشار یافته‌های پژوهش‌های راهبردی کلان کشور در   زمینه‌‌های علوم کشاورزی و منابع طبیعی، (ب) مقاله‌‌های تحلیلی رهیافتی درباره یکی از چالش‌‌های کلی علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور، (پ) انتشار  مقاله‌های دعوتی صاحبنظران درباره مسائل و مباحث مهم کشور در زمینه‌های علوم کشاورزی و منابع طبیعی و (ت) ایجاد محیط بحث و تبادل اطلاعات در مورد آخرین راهکارهای پیشنهادی برای مسائل کلان در زمینه‌‌های کشاورزی و منابع طبیعی.