فرایند پذیرش مقالات

مقاله های ارسالی به این مجله،  فرآیند زیر را می گذرانند:

1- دریافت مقاله (فایل اصل مقاله با و بدون نام نویسندگان و ایمیل آن ها و همچنین پذیرفتن این که نویسنده یا نویسندگان اصول اخلاقی مجله را پذیرفته اند) توسط نویسنده مسئول از راه وبگاه مجله.

2- وبگاه مجله دریافت مقاله را به نویسنده یا نویسندگان اعلام می نماید.

3- ارزیابی اولیه مقاله توسط سردبیر یا یکی از اعضای شورای دبیران.

4- در صورتی که  ضوابط مجله رعایت نشده باشد یا مقاله در بررسی اولیه برای مجله مناسب نباشد به نویسنده مسئول برگشت داده می‌شود.

5- پس از دریافت تعهدنامه امضا شده توسط نویسنده یا نویسندگان، مبنی بر این که مقاله همزمان به جای دیگری برای چاپ ارسال نشده، مقاله بدون نام نویسندگان دستکم به سه داور همراه با فرم داوری ارسال می گردد.

6- در صورت مثبت بودن نظرهای داوران، مقاله برای بازنگری اولین به نویسنده مسئول ارسال می شود.

7- مقاله در صورت نیاز به بررسی دوم، به داور یا داوران ارسال می‌شود و در صورتی که داور، بازنگری‌های لازم را بپذیرد، برای ویراستاری ارسال می‌شود.

8- مقاله ویراستاری شده توسط سردبیر و دفتر مجله بررسی شده و نسخه ای از آن برای تمام اعضای شورای دبیران ارسال می گردد.

9- نظرهای داوران توسط سردبیر مجله در شورای دبیران مطرح می شود و در مورد پذیرفته شدن و یا پذیرفته نشدن آن تصمیم‌گیری می‌شود.

10- مقاله هایی که پذیرفته نشده اند، همراه با نظر داوران برای نویسنده مسئول ارسال می شود و از چاپ آن ها پوزش خواهی می‌شود.

11- مقاله های پذیرفته شده برای ویراستار ادبی ارسال می شودند.

12- نسخه پیش چاپ مقاله همراه با نظرهای ویراستاری فنی، شورای دبیران، ویراستار ادبی و نظرهای دفتر مجله برای بازنگری دوم به نویسنده مسئول ارسال می‌شود.

13- پس از دریافت نسخه بازنگری‌شده دوم، بار دیگر مقاله توسط سردبیر و دفتر مجله بررسی پایانی شده و برای چاپ در مجله آماده می‌گردد.

14- پس از آماده شدن تمام مقاله ها و روی جلد فارسی و انگلیسی مجله برای چاپ به بخش انتشارات فرهنگستان علوم ارسال می‌گردد.

15- مقاله‌ها روی وبگاه مجله  و وبگاه فرهنگستان علوم قرار داده می‌شوند.