فرایند پذیرش مقالات

مقاله های ارسالی به این مجله،  فرآیند زیر را می گذرانند:

1- ارسال مقاله (فایل اصل مقاله بدون نام نویسندگان و فایل مشخصه های نویسندگان) توسط نویسنده مسئول از راه وبگاه مجله.

2- اعلام دریافت مقاله از سوی مجله و همچنین ارسال تعهدنامه.

3- ارزیابی اولیه مقاله توسط سردبیر.

4- در صورت رعایت نکردن ضوابط مجله،ارسال مقاله به نویسنده مسئول به منظور تصحیح های لازم.

5- پس از دریافت تعهدنامه امضا شده توسط نویسنده یا نویسندگان، تعیین دستکم سه داور برای مقاله با مشورت بااعضای شورای دبیران.

6- ارسال مقاله  به  داوران همراه با فرم داوری.

7- دریافت اظهارنظرهای داوران.  درصورت مثبت بودن نظر دستکم دو داور مقاله، ارسال نظر داوران  به نویسنده مسئول.

8- در صورت منفی بودن نظرهای دستکم دو داور، ارجاع به شورای دبیران برای تصمیم گیری نهایی و اعلام پوزش خواهی از چاپ مقاله به نویسنده مسئول.

9-دریافت پاسخ بازنگری شده نویسنده(نویسندگان).

10-در صورت نیاز به داوری مجدد، ارسال مقاله بازنگری شده به داور یا داوران مربوط.

11- در صورت قانع نشدن داور و درخواست تصحیح های بیشتر، ارسال دوباره مقاله به نویسنده مسئول.

12- در صورت قانع شدن داوران برای پذیرش مقاله، ارسال آن به ویراستاری.

13- بررسی مقاله توسط سردبیر و دفتر مجله برای رعایت ضوابط مجله و تهیه نسخه پیش چاپ.

14- ارسال نسخه پیش چاپ برای اعضای شورای دبیران برای هر گونه اظهارنظر.

15- طرح مقاله در شورای دبیران برای تصمیم گیری پایانی.

16- اعلام نتیجه پذیرش یا پوزش خواهی به نویسنده مسئول و در صورت پذیرفته شدن، تقاضای بازنگری پایانی مقاله.

17- نسخه خوانی مقاله و بررسی پایانی آن توسط دفتر مجله و ارسال برای چاپ.

18- ارسال نامه پذیرش یا پوزش خواهی به نویسنده مسئول.

19- ارسال نسخه الکترونیکی مقاله چاپ شده به نویسنده مسئول.

20- گذاشتن تمام مقاله های هر شماره، روی وبگاه مجله.