شاخص‌های مؤثر بر زنجیره تأمین پایدار برای بخش مواد غذایی کشاورزی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استاد یار دانشگاه آزاد

2 عضو علمی دانشگاه پیام نور

10.22047/srjasnr.2023.181004

چکیده

در حال حاضر زنجیره تأمین مواد غذایی کشاورزی با چالش‌های زیادی از جمله افزایش تنوع تقاضای مصرف‌کنندگان، کیفیت، ایمنی فراورده‌ها و رشد ناپایدار رو به رو است. همچنین، چالش‌های چندی از جمله نگرانی‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی مطرح هستند. با وجود اهمیت آن، شوربختانه تاکنون پژوهش‌های منسجم و هماهنگ پیرامون  شناسایی و رفع چالش‌های موجود در این موضوع بسیار کم انجام شده­ است. از سوی دیگر، دامنه گسترده‌ای از شاخص‌ها برای نظارت و ارزیابی مسئله‌های پایداری در موضوع مواد غذایی کشاورزی به طور پراکنده وجوددارد، اما شمار کمی از آن‌ها به طور ویژه مربوط به این موضوع می‌باشند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، ارایه مدل و شاخص‌های مؤثر بر زنجیره تأمین پایدار مواد غذایی کشاورزی با بهره‌گیری از نتایج پژوهش‌های انجام شده، با استفاده از رویکرد بررسی مرور نظامند است. به‌منظور شناسایی دقیق‌تر شاخص‌ها از راه جستجو در پایگاه ‌داده‌ها، 74 مقاله در زمینه زنجیره تأمین پایدار مواد غذایی و کشاورزی به‌صورت جداگانه بررسی شد و در پایان 40 مقاله تا نخستین روزهای سال 2023 گزینش و برای آشکار کردن چشم‌اندازها و شکاف‌های پژوهشی در این پژوهش واکاوی شد. بررسی‌های  پیشین به صورت انفرادی بر جنبه‌های قابلیت شناسایی، ایمنی و سلامت مواد غذایی و ارزیابی عملکرد متمرکز شده‌اند، اما بررسی همزمان موضوع زنجیره تأمین پایداری مواد غذایی کشاورزی با سایر شاخص‌های درگیر در این موضوع به ندرت بررسی شده است. دسته اصلی از معیار و شاخص‌های کلیدی  عملکرد (یعنی کارایی، انعطاف‌پذیری، پاسخگویی و کیفیت محصول و قابلیت اطمینان) به عنوان  شاخص‌های موثر در این موضوع شناسایی شده است. پژوهش حاضر مفهوم جدیدی را برای ارزیابی و شناسایی شاخص‌ها، چالش‌های زنجیره‌های تأمین غذایی- کشاورزی که دربرگیرنده  شاخص‌های پایداری و دیگر شاخص‌های درگیر همراه با شاخص‌های ویژه می‌باشد، ارائه می‌دهد.
ا.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Indicators Affecting the Sustainable Supply Chain for Agricultural Food Sector

نویسندگان [English]

  • naser khani 1
  • jamshid samani 2
1 Assistant Professor of Azad University
2 Scientific member of Payam Noor University
چکیده [English]

Currently, the agricultural food supply chain is facing many challenges including the increase in the diversity of consumer demand, quality, product safety, and unsustainable growth, as well as many challenges including environmental, economic, and social concerns. Despite its importance, unfortunately, until now, there has been very little coherent and coordinated research on identifying and solving the challenges in this field. On the other hand, a wide range of indicators for monitoring and evaluating sustainability issues in the field of agri-food are seen sporadically, but a few of them are specifically related to this field. Therefore, this research aimed to provide a model of effective indicators of the sustainable supply chain of agricultural food and to increase attention to the research results obtained using a systematic review approach. To identify accurately the indicators by searching in the databases, 74 articles in the field of the sustainable supply chain of food and agriculture were reviewed separately. Finally, 40 articles were selected until the beginning of 2023 and analyzed to reveal the prospects and research gaps in this field. Previous studies have focused individually on the aspects of identification, safety food safety, and performance evaluation, but the simultaneous examination of the supply chain of agricultural food sustainability with other indicators involved in this field has rarely been investigated. The main category of key performance criteria and indicators (i.e. efficiency, flexibility, responsiveness, product quality, and reliability) have been identified as effective indicators in this field. A new concept for evaluating and identifying indicators, chain challenges provide an agricultural food supply that includes sustainability indicators and other relevant indicators along with special indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural food
  • Indicators
  • Supply chain
  • Sustainability
  • System model
حسینی، سید محمود. (1399). یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت در صنعت مواد غذایی ایران. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 12(16)، 87-106.
خسروی پور، ب.، و شعیبی، ع. (1399). مدیریت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی، مفهوم و راهبردها. دوماهنامه  علمی _ تخصصی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، سال 5 (5)، پیاپی 25، 76-69 .
قاسمی، رعیت پیشه، حدادی، و رعیت پیشه. (1396). شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های دخیل در پایداری
  زنجیره  تأمین مواد غذایی. علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، 19(ویژه‌نامه شماره 4) , 369-382.‎
 میرزایی, آزرم ونوشاد, علیزاده. (2021). شناسایی موانع و مشکلات زنجیره تأمین پایدار صنعت غذایی گوشت مرغ با استفاده از تئوری بنیانی. مهندسی بیوسیستم ایران, 52(2), 271-285.‎
Abidin, A. Z., Sundaram, V. P. K., & Torosian, S. (2023). Scope for Sustainable Development of Small Holder Farmers in the Palm Oil Supply Chain—A Systematic Literature Review and Thematic Scientific Mapping. Logistics, 7(1), 6.‏
Aramean, L. H., Oude Lan sink, A. G., Van Der Vorst, J. G., & Van Kloten, O. (2007). Performance measurement in agri‐food supply chains: a case study. Supply chain management: an international Journal, 12(4), 304-315
Bannor, R. K., Oppong-Kyeremeh, H., Boateng, A. O., Bold, E., & Gruzah, B. (2023). Short supply chain choice and impact amongst rice processors in rural Ghana. Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies.
Billiard, B. & Bottini, E., 2010. Performance measurement in the food supply chain: a balanced scorecard approach. Facilities. 28 (5/6), 249–260.
Bourlakis, M., Maglaras, G., Gallear, D., & Fotopoulos, C. (2014). Examining sustainability performance in the supply chain: The case of the Greek dairy sector. Industrial Marketing Management43(1), 56-66.
Bozick, K. & Demoski, V. (2019). Business intelligence and analytics use, innovation ambidexterity, and firm performance: A dynamic capabilities perspective. The Journal of Strategic Information Systems, 28(4), 101578
 Carraresi, L., & Banterle, A. (2008). Measuring competitiveness in the EU market: a comparison between the food industry and agriculture (No. 725-2016-49577).
Chavez, M.M.M.; Sprecher, W.; Costa, Y.; Soto, J. (2020).Multiobjective stochastic scheduling of upstream operations in a sustainable sugarcane supply chain. Journal of Cleaner Production, 276, 123305. DOI:10.1016/j.jclepro.2020.123305
Chopra, S., Laux, C., Schmidt, E., & Rajan, P. (2017). Perception of performance indicators in an agri-food supply chain: A case study of India’s public distribution system. International Journal on Food System Dynamics, 8(1012-2018-4088), 130-145.
Cunha Callado, A. A., & Jack, L. (2017). Relations between usage patterns of performance indicators and the role of individual firms in fresh fruit agri-food supply chains. Journal of Applied Accounting Research, 18(3), 375-398.
Eichmann, F. M. J., & Wittmann, C. (2022). How can sustainability be effectively regulated? Journal of Financial Crime, (ahead-of-print). ‏
Emmi, M., Amasis, M., Bakchod, H., & Kalantari, I. (2018). Agricultural mechanization, a key to food security in developing countries: Strategy formulating for Iran. Agriculture and Food Security. 7 (1), 1-12.‏
Fattah, F., Nook Abadi, A.S., Kadivar, M., (2013). A model for measuring the performance of the meat supply chain. British Food Journal, 115 (8), 1090–1111.
Garcia-Garcia, G., Azanedo, L., & Rahimifard, S. (2021). Embedding sustainability analysis in new food product development. Trends in Food Science & Technology, 108, 236-244
Garda’s, B., Raut, R., Jagtap, A.H., Narkhede, B., (2019). Exploring the key performance indicators of green supply chain management in the industry. Journal of Modelling in Management,14 (1), 260–283
Hashim, M., Nazem, M., Baig, S. A., Ali, S. S., & Ahmad, M. (2023). What Is Sustainability? A LaySman Perspective. In Sustainability: Cases and Studies in Using Operations Research and Management Science Methods (pp. 9-26). Cham: Springer International Publishing, 15(12), 1-19.
Herforth, A., & Ballard, T. J. (2016). Nutrition indicators in agriculture projects: Current measurement, priorities, and gaps. Global Food Security, 10, 1-10.
Islam, N., Nazir, W., & Khalid, N. (2022).Conceptual Study of Problems And Challenges Associated With The Food Supply Chain in Developing Countries. Arab Gulf Journal of Scientific Research, 39(2):100-117
Kataike, J., Aramyan, L. H., Schmidt, O., Molnár, A., & Gellynck, X. (2019). Measuring chain performance beyond supplier–buyer relationships in agri-food chains. Supply Chain Management: An International Journal24(4), 484-497.
Khizr, H. M. U., Iqbal, M. J., Khalid, J., & Adomako, S. (2022). Addressing the conceptualization and measurement challenges of sustainability orientation: A systematic review and research agenda. Journal of Business Research, 142, 718-743.
Koberg, E.; Longoni, A. (2019). A systematic review of sustainable supply chain management in global supply chains. Journal of Cleaner Production, 207, 1084–1098
Kühne, B., Vanhonacker, F., Gellynck, X., & Verbeke, W. (2010). Innovation in traditional food products in Europe: Do sector innovation activities match consumers’ acceptance? Food quality and preference, 21(6), 629-638.
Luo, L., Liu, Y., Zhug, Y., Chow, C. W., Clos, I., & Ravenden, R. (2022). A multi-objective optimization approach for supply chain design of alum sludge-derived supplementary cementitious material. Case Studies in Construction Materials, e01156.‏
Moazzam, M., Akhtar, P., Ganesa, E., Marr, N.E., 2018. Measuring agri-food supply chain performance and risk through a new analytical framework: a case study of New Zealand dairy Production Planning & Control 29(15):1258-1274
Morais, D. O. C., & Barbieri, J. C. (2022). Supply chain social sustainability: Unveiling focal firm’s archetypes under the lens of stakeholder and contingency theory. Sustainability14(3), 1185.
Moreno-Miranda, C., & Dries, L. (2022). Integrating coordination mechanisms in the sustainability assessment of agri-food chains: From a structured literature review to a comprehensive framework. Ecological Economics, 192, 107265
Okudan, O., Budayan, C., & Arayici, Y. (2022). Identification and Prioritization of Key Performance Indicators for the Construction Small and Medium Enterprises. Teknik Dergi, 33(5), 12635 -12662.
Martin, O. & ABBT, M. (2020). Current Challenges of the European Nuclear Supply Chain. Joint Research Centre (European Commission). Released on EU Publications: 2020-08-06.   DOI:10.2760/23903
Potro, P. A. W., Prawning, E. K., Sens’s use, D. I., & Serono, R. R. (2022). Model and implementation of rice supply chain management: A literature review. Procedia Computer Science, 197, 453-460.‏
Sharma, V.K., Chandan, P., Bhardwaj, A., (2017). Green supply chain management re- late performance indicators in ago industry: a review. Journal of Cleaner Production, 141, 1194–1208
Sufiyan, M., Haleem, A., Khan, S., & Khan, M. I. (2019). Evaluating food supply chain performance using hybrid fuzzy MCDM technique. Sustainable Production and Consumption, 20, 40-57.
Tseng, M. L., Ha, H. M., Lim, M. K., Wu, K. J., & Iranians, M. (2022). Sustainable supply chain management in stakeholders: supporting from sustainable supply and process management in the healthcare industry in Vietnam. International Journal of Logistics Research and Applications, 25(4-5), 364-383.‏
Vilalta, O. M., & Serrat, N. A. (2022). Analysis of Technology as a Factor of Resilience in the Agri-Food Supply Chain. In Increasing Supply Chain Performance in Digital Society (pp. 59-77). IGI Global.
Vitali, A., Grossi, G., Martino, G., Bernabucci, U., Nardone, A., & Lacetera, N. (2018). The carbon footprint of organic beef meat from farm to fork: A case study of the short supply chain. Journal of the Science of Food and Agriculture, 98(14), 5518-5524.‏
Vlachos, I. P. (2013). Key performance indicators of the impact of radio frequency identification technologies on supply chain management. International Journal of RF Technologies, 4(2), 127-146.
Wicaksono, A., Prihatin, S. M., & Purbawa, Y. (2023). Analysis of area typology and stakeholders’ interaction in the sustainable food agricultural land (SFAL) policy implementation. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (1133(1), p. 012047). IOP Publishing[
Xie, J., Zhang, G., Li, Y., Yan, X., Zang, L., Liu, Q., ... & He, Y. (2023). A Bibliometric Analysis of Forest Gap Research during 1980–2021. Sustainability, 15(3), 1994
‏Yu, Z., Waqas, M., Tabish, M., Tanveer, M., Haq, I. U., & Khan, S. A. R. (2022). Sustainable supply chain management and green technologies: a bibliometric review of the literature. Environmental Science and Pollution Research, 1-17
Zcáriz Lindstrom, M. (2022). Introducing sustainability in the supply chain: application to Hilti (Master's thesis, Universitat Politècnica de Catalunya).
Zhao, G., Hormazabal, J. H., Elgueta, S., Manzur, J. P., Liu, S., Chen, H.& Chen, X. (2021). The impact of knowledge governance mechanisms on supply chain performance: empirical evidence from the agri-food industry. Production Planning & Control, 32(15), 1313-1336.
Zolfi, M., & Valipour Khatir, M. (2022). Identification and prioritization of sustainable supply chain practices based on multi-grounded theory (case study: Saipa company). Journal of Executive  Management, 14(27), 575-600.