دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، خرداد 1402 
راهکارهای بومی‌‌سازی فناوری‌های نوین صنعت باغبانی ایران.

صفحه 17-28

10.22047/srjasnr.2023.171629

مرتضی خوشخوی؛ کورش وحدتی؛ حسن صالحی؛ مجید عزیزی؛ سعید عشقی؛ مریم حقیقی؛ وازگین گریگوریان؛ عنایت‌‌الله تفضلی


درآمدی بر حفاظت پایدار از عرصه‌های طبیعی ایران، چالش‌ها و راهبردها.

صفحه 85-102

10.22047/srjasnr.2023.171633

محمدابراهیم فرآشیانی؛ صدیقه غنایی؛ فرزانه کازرانی؛ حمیدرضا ناجی؛ حسن عسکری؛ حمید یارمند؛ ناصر فرار؛ علی‌رضا رجبی مظهر؛ حبیب‌الله حمزه‌زرقانی؛ فرناز شفایی؛ ابراهیم زرقانی؛ مجید توکلی؛ سیدرضا گلستانه؛ سمیرا فراهانی؛ مینا کوه‌جانی‌گرجی؛ سیدموسی صادقی؛ جلیل علوی؛ عادل پردل؛ یوسف آچاک؛ زهرا هاشمی‌خبیر؛ سیامک حنیفه؛ غلامرضا برادران؛ منصور سارانی؛ احمد دزیانیان؛ علی زرنگار؛ محمد نیکنام؛ پریسا محمدپور؛ مسعود تقی‌زاده؛ سیدحمید یاهوئیان؛ مرضیه علی‌نژاد؛ جواد معتمدی