اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی مجله پژوهش‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی

 

            مجله پژوهش‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی تنها نتایج پژوهش‌های پرکیفیت را در زمینه علوم کشاورزی و منابع طبیعی و رشته‌های وابسته به آن‌ها، منتشر می‌کند و در این راستا تمام مقاله‌های دریافتی با دقت زیاد داوری می‌شوند.

                این مجله موردهای زیر را به عنوان راهنما برای رعایت اصول اخلاقی مجله در نظر گرفته است:

نویسندگان مقاله های پژوهشی یا مروری در مجله پژوهش‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی لازم است     نکته‌های زیر را در نظر گرفته و تایید نمایند:

 • پژوهشگر(ان) باید نتایج کار پژوهشی خود را به درستی گزارش کرده و مقاله ارسال شده، کار اصیل نویسنده(گان) ‌باشد.
 • مقاله‌های اصیل ارسال شده باید دربرگیرنده جزییات بسنده کار باشد تا امکان انجام دوباره آن برای دیگر پژوهشگران میسر باشد.
 • مقاله‌های مروری باید دربرگیرنده کارهای مهم سایر پژوهشگران در زمینه مورد بحث بوده و باید بی‌طرفانه نوشته شده باشد.
 • تنها مقاله‌هایی باید به مجله ارسال شوند که پیش از این، در جایی منتشر نشده باشند. ارسال همزمان یک مقاله به بیش از 1 مجله، کاری غیراخلاقی است.
 • ارسال مقاله نشانگر این است که کار پژوهشی انجام شده (به جز به شکل چکیده یا بخشی از یک سخنرانی یا پایان نامه) به چاپ نرسیده است، و در جای دیگری در حال بررسی نیست. همچنین چاپ آن مورد تصویب تمام نویسندگان قرار گرفته و مسئولیت کامل نظرهای ابراز شده در مقاله‌ها و نیز رعایت حقوق مؤلفین و پژوهشگران به عهده نویسنده‌(گان) مقاله می‌باشد.
 • چنانچه مقاله ارسال شده پذیرفته شد، در جای دیگری به انگلیسی یا دیگر زبان‌ها، بدون کسب اجازه از مجله پژوهش‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی نمی‌تواند منتشر شود.
 • تضاد منافع درباره فعالیت‌ها یا ارتباط با اشخاص یا موسسه‌ها که می‌تواند موجب بی‌اعتبار شدن کار پژوهشی شود، نباید وجود داشته باشد.
 • منابع داده‌هایی که در نوشتن مقاله از آن‌ها بهره‌گیری شده باید در مقاله آورده شود.
 • هر اشکالی که پس از ارسال، در نوشتن مقاله مشاهده شد باید بی‌درنگ به اطلاع سردبیر مجله برسد.
 • هر تغییری در ترادف نام نویسندگان تنها تا موقعی که پذیرش مقاله ارسال نشده، امکان‌پذیر است. در این صورت باید نویسنده مسئول این موضوع را همراه با نامه‌ای که مورد موافقت و امضای تمام نویسندگان است، به سردبیر مجله ارسال کند.
 • تقلب علمی، خلاف اصول اخلاقی است و برخوردی شدید در پی دارد. همچنین از تخلف‌های دیگر مانند داده‌سازی و نتایج خلاف واقع باید به طور جدی پرهیز شود.

داوران مجله پژوهش‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی باید موردهای زیر را رعایت کنند:

 • تمام مقاله‌ها را منصفانه بر اساس محتوای آن بدون توجه به جنس، نژاد، دین، شهروندی یا مقام نویسنده(گان)، داوری کنند.
 • چنانچه در داوری تضاد منافع مشاهده کردند، باید بی‌درنگ به اطلاع سردبیر مجله برسانند.
 • تمام اطلاعات مربوط به مقاله ارسال شده باید محرمانه تلقی شود.
 • چنانچه مقاله رد می‌شود، دلیل‌های مربوط به رد شدن مقاله باید به اطلاع سردبیر مجله برسد.

شورای دبیران مجله پژوهش‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ملزم هستند که موردهای زیر رارعایت کنند:

 • تمام مقاله‌ها را بر اساس نظر داوران و محتوای مقاله بدون توجه به جنس، نژاد، دین، شهروندی یا مقام نویسنده(گان)، ارزشیابی کنند.
 • اطلاعات مربوط به مقاله را محرمانه تلقی نمایند.
 • چنانچه تضاد منافع مشاهده کردند، باید مورد توجه قرار دهند.
 • تصمیم‌گیری در مورد هر مقاله بر اساس ارزشیابی داوران مقاله، ضوابط مجله و قانون‌های مقابله با تقلب علمی صورت گیرد.

چنانچه تخلف با اصول اخلاقی مجله پژوهش‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محرز شود، موردهای زیر به اجرا در‌می‌آید:

 • مقاله بی‌درنگ رد می‌شود و موضوع به اطلاع نویسنده مسئول می‌رسد.
 • در حالتی که موضوع تخلف مهم باشد، موضوع به اطلاع محل کار نویسنده(گان) می‌رسد.
 • از نویسنده(گان) مقاله به مدت 5 سال مقاله‌‌ای در مجله پذیرفته نخواهد شد.
 • هر مقاله دیگری که نویسنده(گان) متخلف به مجله ارسال شده، یا هر مقاله‌ای که نویسنده(گان) متخلف در آن شرکت دارند و در دست داوری مجله است، بی‌درنگ مردود اعلام می‌شود.
 • هیچگاه نویسنده(گان) متخلف در شورا یا دیگر امور مجله پژوهش‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، نمی‌توانند نقش داشته باشند.
 • مجله پژوهش‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، حق هرگونه اقدام دیگری را برای خود محفوظ نگه می‌دارد.

 

اصول اخلاقی مجله را از اینجا مشاهده نمایید.