سپاس از داوران جلد 8 شماره های 1 و 2

داوران

چکیده

ابراهیمی رستاقی، مرتضی
 


سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تهران.


 
بارانی، حسین


دانشگاه گرگان.


 
توکلی، مجید


مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان.


 
حسن‌پناه، داود


مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیـل (مغـان).


 
حجازی، سحاب


دانشگاه تهران.


 
دوراندیش، آرش


دانشگاه فردوسی تهران.
رحمانی، رامین


دانشگاه گرگان.
رحمانی نیا، مهدی


دانشگاه تربیت مدرس.
رفیعی، حامد


دانشگاه تهران.
زارع چاهوکی، محمد علی


دانشگاه تهران.
زمانی، غلامحسین


دانشگاه شیراز.
 
زمانی، حسین


مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی قوچان.
سعیدی، عباس
 


دانشگاه شهید بهشتی.
 
سهرابی، هرمز


دانشگاه تربیت مدرس.
شیخ‌زین‌الدین، آذر


دانشگاه شیراز.
شهبازی، حبیب


دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی.
 
قربانی، ابوذر


مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی شیراز.
فرج‌زاده، ذکریا


دانشگاه شیراز.
کشتکار، حمیدرضا


دانشگاه تهران.
کریمی ترشیزی، محمد امیر


دانشگاه تربیت مدرس.
کدیور، مهدی


دانشگاه صنعتی اصفهان.
 
عطارد، پدرام


دانشگاه تهران.
صالحی، رضا


دانشگاه تهران.
طویلی، علی


دانشگاه تهران.
مهرابی، علی اکبر


دانشگاه تهران.
 
مینایی، کامبیز


دانشگاه شیراز.
ولی زاده، مصطفی


دانشگاه تبریز. 
 
نوری قنبلانی، قدیر


دانشگاه محقق اردبیلی.
نقی پور برج، علی اصغر


دانشگاه شهرکرد.
یزدانی، سعید


دانشگاه تهران.

عنوان مقاله [English]

Appreciation Letter