درباره نشریه

مجله پژوهش‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، نشریه‌ای است که توسط گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایرانی به صورت نیمسال نامه و چاپی-الکترونیکی منتشر می شود. این مجله از فرهنگستان علوم درجه علمی-پژوهشی دریافت داشته و تنها مقاله های راهبردی را در زمینه های مختلف علوم کشاورزی منتشر می‌کند.