گامی به سوی مدیریت پایدار بوم‌نظام‌های مرتعی: 1- ارائه چارچوب واکاوی و مدل مفهومی مشارکت بهره‌برداران مرتعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

2 گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد

چکیده

بهره‌برداری اصولی در سیستم­های پیچیده اجتماعی_بوم‌شناختی مرتعی و توسعه الگوهای مشارکت‌‌ مردمی به عنوان زیربنایی برای مدیریت پایدار بوم نظام های مرتعی به رسمیت شناخته شده اند که هم‌افزایی اجتماعهای بهره­بردار محلی را برای حفاظت از این منابع به دنبال دارد. برای درک بهتر سیستم‌های پیچیده اجتماعی-بوم‌شناختی و مقابله با چالش‌های پیچیده جهانی و دستیابی به مدیریت پایدار مرتع‌ها، ضرورت دارد که چارچوب‌های کاربردی و عملیاتی مدیریت مشارکتی توسعه داده و سنجش شوند. با توجه به کمبود اطلاعات و شکاف دانش، این پژوهش به دنبال ارایه چارچوبی نوین و جامع در زمینه مدیریت مشارکتی بهره‌برداران مرتعی می باشد. در راستای دستیابی به این هدف، ابتدا منابع مرتبط با مشارکت مردمی مرور و به دنبال آن چارچوبی نوین برای واکاوی مشارکت بهره­برداران مرتعی ارایه شد. سپس، با نمونه­برداری غیراحتمالی هدفمند 30 نفر از خبرگان محلی انتخاب و با انجام مصاحبه، داده­ها و اطلاعات مرتبط با معیارهای چارچوب، از جمله آموزش، مشارکت، تسهیلگری، سرمایه­ها، استخراج شدند. درادامه، ضمن سنجش چارچوب مفهومی ارایه شده در مرتع قلنگان شهرکرد، مدل مفهومی آن ترسیم گردید. یافته­های سنجش هر محور چارچوب و مدل نهایی، در بررسی‌های جداگانه قابل ارایه، ارزیابی شده اند. این پژوهش پیشنهاد می­کند برای مدیریت پایدار بوم­نظام­های مرتعی و درک بهتر مشارکت بهره‌برداران، به چارچوب­های مفهومی جدیدی نیاز است تا ضمن درنظر گرفتن وضع موجود، سنجه­های موثر بر مشارکت بهره برداران را مورد توجه قراردهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Step Towards Sustainable Rangeland Management: 1- Development of an Analytical Framework and Conceptual Model for Participation of Rangeland Users

نویسندگان [English]

  • Hooman Khakpour 1
  • Ataollah Ebrahimi 2
  • Hojatollah Khedrigharibvand 2
1 General Department of Natural Resources of Chaharmahal VA Bakhtiari Province
2 Department of Nature engineering, Faculty of Natural Resources and Geosciences, Shahrekord University
چکیده [English]

   Principlal patterns of exploitation in complex socio-ecological rangeland systems and the development of patterns of public participation are regarded as a foundation for the sustainable rangeland management (SRM), which ultimately leads to the synergy of local communities to protect the natural resources. In order to better understand these complex socio-ecological systems, meet complex global challenges and achieve SRM, it is necessary to develop and assess practical and operational frameworks of participatory management. Considering the lack of information and knowledge gap, the present study provides a new and comprehensive framework in the context of participatory rangeland management. This study, while presenting the analytical framework of rangeland users' participation, and its assessment in Ghelangan rangeland of Shahrekord, provided a conceptual model based on the case study. In this regard, 30 local experts were selected through targeted non-probability sampling, while interviewing them, a structured questionnaire with a Likert scale was used to collect the data and information. The main criteria investigated included education, participation, mobilization, and livelihood capital, with related sub-criteria. In this study, the average of each sub-criterion was presented in the final model. The results of each partial measurement were examined in separate studies. As a final conclusion, we emphasize the necessity of development of new conceptual frameworks for better participation of rangeland users and ensuring SRM.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytical framework
  • Conceptual model
  • Ghelangan rangeland
  • Rangeland users' participation
  • Shahrekord