گامی به سوی مدیریت پایدار بوم نظام‌های مرتعی: 2- ارائه چارچوبی برای واکاوی ذینفعان در زمینه مدیریت مرتع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

2 گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم و مهندسی جنگل از دانشگاه شهرکرد

چکیده

مدیریت پایدار مراتع درگرو توجه به کلیه سنجه‌های مؤثر و به رسمیت شناختن ذینفعان متعدد است. هرچند حمایت‌های دولتی، علاقه‌مندی و ابتکار عمل بهره برداران مرتعی و توجه به سایر ذینفعان در بخش‌های مرتبط می‌تواند موفقیت مدیریت مراتع را تضمین کند، با این حال اعتراض­های جدی و حتی هدایت شده و تلاش‌های معارضان می‌تواند آن را متوقف و یا با شکست رو به رو کنند. در واقع، موفقیت مدیریت مرتع مستلزم مشارکت فعالانه کلیه ذینفعان است. این پژوهش به روش توصیفی-واکاوی و با استفاده از داده‌های کتابخانه­ای و بررسی اسنادی، مشاهده و مصاحبه‌های میدانی و تکمیل پرسشنامه، برای ارایه چارچوب واکاوی ذینفعان در مرتع قلنگان شهرکرد از توابع استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفت. در راستای دستیابی به هدف، درآغاز برپایه معیارهایی ذینفعان شناسایی و تفکیک شدند. سپس نقش و مسئولیت هر گروه تعیین و تعریف شد. در ادامه ماتریس و نمودار ذینفعان ترسیم شد. در پایان برپایه­ی بررسی­های میدانی و درنظر گرفتن دیدگاه‌های کلیه ذینفعان، تعامل­ها و تعارض­های موجود شناسایی و راه حل­ها و راهکارها ارائه شدند. یافته­های این پژوهش نشان­داد واکاوی ذینفعان و ترسیم ماتریس مرتبط، جایگاه ذینفعان مختلف را به درستی شناسایی می­کند و در حل و فصل اختلاف‌ها، کاهش تعارض­ها و در مدیریت یکپارچه مراتع موثر است. این پژوهش پیشنهاد می‌کند با توجه به اهمیت مشارکت مردمی و توجه به کلیه ذینفعان، مدل و چارچوبی ارایه شود که افزون بر ذینفعان، سایر جنبه­های موثر بر مشارکت را مورد توجه قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Step Towards Sustainable Rangeland Management: 2 -Development of a Framework for Stakeholder Analysis in the Context of Rangeland Management

نویسندگان [English]

  • Hooman Khakpour 1
  • Ataollah Ebrahimi 2
  • Hojatollah Khedrigharibvand 2
  • Iman Zafarian 3
1 General Department of Natural Resources of Chaharmahal VA Bakhtiari Province
2 Department of Nature engineering, Faculty of Natural Resources and Geosciences, Shahrekord University
3 Graduated Master in Science of Forest Science and Engineering, Department of Nature Engineering, Shahrekord University,
چکیده [English]

Sustainable rangeland management (SRM) depends on paying attention to all effective components and recognizing all stakeholders. Although, government support and the interest and initiative of rangeland users and ultimately the attention of other stakeholders in related areas can ensure the success of rangeland management, the efforts of opponents and serious protests can result in failure of rangeland management. Indeed, the success of rangeland management requires the integration of actions with the acceptance, involvement and active participation of all stakeholders. This study was carried out in a descriptive-analytical way using library data and document review, observations, field interviews and completing a questionnaire in order to provide a framework for stakeholder analysis in Ghalangan rangeland of Shahrekord of Chaharmahal and Bakhtiari province. In order to achieve the goal, first the stakeholders were identified and separated. Then, the role and responsibility of each group of stakeholders was determined and defined. After that, the matrix and diagram of the beneficiaries were drawn. Finally, existing interactions and conflicts and solutions were extracted from field studies and the views of all stakeholders were considered. The findings showed that stakeholder analysis and its matrix mapping correctly identify the position of different stakeholders and is effective in resolving disputes, reducing conflicts and ultimately achieve an integrated rangeland management. This study suggests acknowledging the importance of public participation and attention to all stakeholders to provide a model and analytical framework that include other effective elements in addition to stakeholders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decision making
  • Ghalangan rangeland
  • Shahrekord
  • Stakeholder analysis
  • ,Stakeholder matrix