دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 1-97 
فناوری کریسپر و کاربرد آن در صنایع غذایی

صفحه 1-18

10.22047/srjasnr.2024.403083.1070

احسان یزدان پناه؛ شاهین اقبال سعیدی ابواسحاقی؛ مرتضی خمیری