کاهش تدریجی مصرف آب کشاورزی گامی مؤثر در سازگاری با کمبود آب در ایران

نوع مقاله : مقاله واکاوی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه شیراز

3 استادیار دانشگاه شیراز

10.22047/srjasnr.2024.403085.1073

چکیده

 رشد جمعیت در سال‌های گذشته، توسعه اقتصادی مرتبط با کشاورزی فاریاب و تغییر رژیم غذایی موجب افزایش شدید مصرف آب در ایران در سه دهه اخیر شده­است. مصرف آب در ایران نسبت به آب تجدیدپذیر از چندین دهه گذشته پیوسته بیشتر از ۴ برابر حد آستانه شروع تنش آبی رسیده است. برابر نتایج واکاوی ماهواره GRACE 4، مقدار تخلیه سالانه منابع آب‌های زیرزمینی حدود 9/15 میلیارد مترمکعب برآورد شد که این عدد به اشتباه توسط دیگر متخصصان، 7/4 میلیارد مترمکعب در سال برآورد شده­است. در پژوهش حاضر، با استفاده از نتایج ماهوارهGRACE ، کسری مخزن‌ آب‌های زیرزمینی در سال 1400 تا 1401 بر خلاف مقدار گزارش شده یعنی 143 میلیارد مترمکعب، بیش از 350 میلیارد مترمکعب برآورد شد. در ایران، برای متعادل کردن مصرف آب، در عمل از کاهش مصرف آب پرهیز شده است و در واقع، با ساخت سدهای زیاد و حفر فراوان چاه‌ها، آب بیشتری از سهمیه محیط­‌زیست مصرف شده است. برای جلوگیری از رسیدن به شروع تنش آبی شدید یا مصرف ۶۰% آب تجدیدپذیر، توصیه می‌شود که ۴۴% از مصرف آب کشاورزی کاسته شود. این کاهش زیاد، دشواری‌های بسیار زیادی مانند جلب موافقت و همکاری کشاورزان برای مشارکت در کاهش مصرف آب، تحویل حجمی آب، تأمین ارز کافی برای واردات محصول‌های کشاورزی، ایجاد شغل‌هایی مستقل از آب و آبیاری برای کشاورزان و افزایش شدید قیمت محصول‌های کشاورزی را در پی دارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Gradual Reduction of Agricultural Water Withdrawal an Effective Step in Adapting to Water Scarcity in Iran

نویسندگان [English]

  • Sh. Zad-Parsa 1
  • A.R. Sepaskhah 2
  • S. Didari 3
1
2 Professor of Shiraz University
3 Assistant Professor of Shiraz University
چکیده [English]

In recent decades, Iran has witnessed a noteworthy surge in agricultural water consumption due to population growth, economic development accompanied by irrigated agricultural lands, and changes in dietary habits. Unfortunately, the ratio of consumption to renewable water has consistently exceeded four times the threshold of water stress for several decades.  A recent analysis of annual groundwater depletion using the GRACE satellite observations was estimated to be about 15.9 BCM/year, significantly higher than the previously estimated value of 4.7 BCM/year obtained using the conventional estimation methods. In fact, this research estimated that the accumulated depletion of groundwater supply in 2021 could be more than 350 BCM, contrary to the reported amount of 143 BCM. Despite the severity of the situation, water consumption in Iran has not been adequately reduced to balance the low recharge rate of its water resources.  In fact, by building many dams and digging many wells, more water than the share of the environment has been consumed. To prevent environmental severe water stress or consumption of 60% of renewable water, a 44% reduction in agricultural water consumption is necessary. However, achieving this significant reduction in agricultural water consumption, it poses several social and economic challenges, such as gaining the consent and cooperation of farmers to participate in reducing water usage, ensuring accurate measurement of water delivery, securing sufficient foreign currency for importing agricultural products, creating alternative job opportunities for farmers, and leading to a significant increase in the price of agricultural products.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural water
  • Drinking water
  • GRACE
  • Groundwater
  • Industrial water