اعتبارسنجی مجله پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده

با بهره گیری از Google Form، برای اعتبارسنجی مجله پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، پرسشنامه ای برای 3 گروه نویسندگان، داوران و اعضای گروه علوم کشاورزی با 6 پرسش کلی، ارسال شد. پس از دریافت دستکم 20 پاسخ از هر گروه، بر پایه گزارش این پایگاه، جمع‌بندی نتایج برای هر 3 گروه در جدول های 1 تا 3 آورده شده است.

عنوان مقاله [English]

Validation of Strategic Research Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources