دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، آذر 1398، صفحه 123-278 
عامل‌های مؤثر بر گرایش کشاورزان به استفاده از سیستم‌های آبیاری زیرفشار

صفحه 223-238

10.22047/srjasnr.2019.113006

عبدالله موموندی؛ مریم امیدی نجف‌آبادی؛ سیدجمال فرج‌الله حسینی؛ فرهاد لشگرآرا


وضعیت کیفی مجله‌های علمی ایران در رشته مهندسی آب کشاورزی (آبیاری)

صفحه 239-250

10.22047/srjasnr.2019.113009

جواد بذرافشان؛ علی خلیلی؛ شاهرخ زند پارسا؛ علیرضا سپاسخواه؛ امین علیزاده؛ جواد فرهودی