دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-122 
ارزیابی کیفی مجله‌‌های علمی ایران در رشته علوم دامی

صفحه 41-48

نصرالله سفیدبخت؛ علی نیکخواه؛ رسول واعظ ترشیزی؛ محمدجواد ضمیری؛ مجتبی زاغری؛ محمد مرادی شهربابک