ارزیابی وضعیت شرایط جوی برای گلخانه‌ها در برخی از منطقه‌های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه واخنینگن

چکیده

بهره‌‌گیری از گلخانه برای تولید گیاهان زینتی و صیفی و سبزی‌‌ها در سال‌‌های اخیر در منطقه‌های خشک دنیا جایگاه ویژه‌‌ای یافته است. طراحی سازه، ساخت و گزینش نوع پوشش گلخانه‌‌ای به‌طور کلی به عامل‌‌های کلیدی مانند اقلیم، نوع محصول و شرایط مالی سرمایه‌‌گذار بستگی دارد. در این ‌بین، عامل‌‌های اقلیمی مانند دما ‌(شامل میانگین دمای ماهیانه و تفاوت دمای روز و شب)، تابش‌ خورشیدی (شامل طول دوره‌‌ روشنایی، شدت و کیفیت تابش خورشید)، رطوبت ‌ نسبی و باد ‌(سرعت بیشینه، میانگین و جهت) اهمیت زیادی بر توسعه پایدار صنعت گلخانه دارد. با توجه به وجود     اقلیم‌‌های متعدد در ایران، در این مقاله نمودارهای اقلیمی مؤثر بر ساخت و مدیریت گلخانه‌های سبزی‌‌های فصل گرم، مانند دما و تابش خورشید، بر اساس روش ارائه‌ شده به‌وسیله سازمان خواربار و کشاورزی جهان، فائو، تعیین شد. افزون بر عامل‌های یاد شده، عامل رطوبت به نمودارها اضافه شد و نمودارهای باد جداگانه رسم شد. در پایان، پیشنهاد‌‌‌های لازم برای کاشت سبزی‌های فصل‌گرم در منطقه‌های مختلف ایران داده‌‌ شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Climatic Conditions for Greenhouses in some Regions of Iran

نویسندگان [English]

 • N. Etemadi 1
 • R. Mohammadi Nejad 2
 • A. Sheikh Alyan 3
1 Associate Professor of Isfahan University of Technology
2 Ph.D. Candidate of University of Tehran
3 M.Sc. Graduate of Wageningen University
چکیده [English]

Utilizing greenhouses for growing ornamental flowers and vegetables have attracted especial attention during last decades especially in arid areas of the world. Generally, designing, building, and choosing the cover type to be grown in the greenhouse, depend mainly on several fundamental factors such as climatic conditions, plant type and financial condition of the investor. Meanwhile, climatic conditions like temperature (average monthly temperature and difference between day and night temperatures), radiation (light duration, intensity and quality) and wind (maximum/average speed and direction) have particular importance in sustainable greenhouse systems. In this article due to existence of different climatic regions in Iran, effective climatic graphs, including temperature and radiation, for several major cities were presented to be used as guideline in design and management of greenhouse and the crops to be grown according to Food and Agriculture Organization (FAO) method. In addition, relative humidity was added to the graphs and the wind graphs (maximum speed and average monthly speed) were plotted separately. At the end, essential recommendations for growing thermophilic vegetables for different areas of Iran were suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Climatic conditions
 • Greenhouse
 • Relative humidity
 • Sun radiation
 • Temperature
 • Warm-season vegetables
 • Wind
 1. Beer, T. 2013. Beaufort wind scale. Encyclopedia of Natural Hazards, pp. 42-45.
 2. Boxwell, M. 2017. The Solar Electricity Handbook: A simple, practical guide to solar energy–designing and installing solar photovoltaic systems. Greenstream Publishing. 172 p. Retrieved from http://solarelectricityhandbook.com/solar-irradiance.html.
 3. Castilla, N. 2012. Greenhouse Technology and Management. CABI Press, Wallingford. Oxfordshire. England. 374 p.
 4. Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO. 2013. Good agricultural practices for greenhouse vegetable crops principles for Mediterranean climate areas. 616 p.
 5. IRIMO, 2017. Iranian Meteorological Organization. Data Processing Center, Tehran, Iran. Retrieved from http://www.irimo.ir/far
 6. Kumar, K.S., K.N. Tiwari and M.K. Jha. 2009. Design and technology for greenhouse cooling in tropical and subtropical regions: A review. Energy Buildings 41:1269–1275.
 7. Nelson, P.V. 1991. Greenhouse Operation and Management. Prentice Hall., Inc. New Jersey, USA. 612 p.
 8. Nisen, A. and Baudoin, W.O. 1988. Protected cultivation in the Mediterranean climate: Greenhouses in Syria. FAO, Rome, Italy. 32 p.
 9. Snyder, R. 2016. Greenhouse Tomato Handbook. Extension Service of Mississippi State University. 36 p. Retrieved from http://extension.msstate.edu/publications/publications/greenhouse-tomato-handbook.

10. University of Alaska Fairbanks, 2013. Regional climate projections: Southwest Alaska and Aleutian Islands. 2 p. Retrieved from https://www.uaf.edu/files/ces/publications-db/catalog/anr/HGA-00435.pdf-

11. University of Arizona. Growing tomatoes hydroponically: Environmental control systems. 23 p. Retrieved from https://cals.arizona.edu/hydroponictomatoes/system.htm

12. University of Tennessee, Agricultural Extension Service. Controlling the environment in greenhouses used for tomato production. 10 p. Retrieved from https://extension.tennessee.edu/publications/Documents/W017.pdf

13. Uulke V.M. and S. Aliniaeifard. 2016. Stomata and postharvest physiology. In: Postharvest Ripening Physiology of Crops. Pareek,S.  (Ed.)  CRC. 643 p.

14. Zabeltitz, B. and C. Zabeltitz. 2005. Greenhouses and shelter structures for tropical regions (FAO plant production and protection paper). Food and Agriculture Organization of the United Nations. 122 p.

15.  Zabeltitz, C. 2011. Integrated Greenhouse Systems for Mild Climates. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany. 363 p.