مدل راهبردهای ارتباطی توانمندسازی کاربران فناوری توسعه پایدار در عصر دیجیتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه تهران

چکیده

چهره دنیا در عصر دیجیتال به روشنی نشان می‌دهد که در فراهم‌آوری غذا و تغذیه برای جمعیت رو به رشد جهان، چالش‌ها و مانع‌هایی وجود دارد، به ویژه که پایداری زیرساخت‌های کشاورزی هم با پرسش‌های حیاتی در ارتباط‌ با کاربرد فناوری روبه‌رو است. اگر دانش قدرت است، پس فقر نشانگر کمبود دانش است و فقر دانش و اطلاعات هم نتیجه ضعف ارتباط‌هاست. توسعه، که نتیجه حل مساله پیشرفت در جهت زندگی برتر است، نیازمند ارتباط‌ برای توانمندسازی مردم به منظور غلبه بر مشکل‌هایشان با دانش است. هدف این مقاله پیوند دادن ارتباط‌ها با توسعه بر پایه برنامه‌ریزی راهبردی به منظور توانمندسازی و فقرزدایی فناوری در توسعه پایدار کشاورزی می‌باشد. در این مقاله از روش‌شناسی واکاوی معنی‌ها و رهیافت رفتاری در توسعه پایدار کشاورزی استفاده شد تا نظریه را به عمل تبدیل کند. در نتیجه در بهره‌گیری از منابع، از یک سو نظریه‌های گوناگون پذیرش فناوری دربرگیرنده، نظریه‌های UTAUT2 ، کنش مستدل TRA، و رفتار برنامه‌ای TPB، نظریه‌های مدیریت (راهبردی، آینده‌نگاری، چابکی و آشوب)، رسالت ارتباط و توسعه، نقش تکمیلی ترویج و آموزش کشاورزی و راهبردهای انتقال فناوری پذیرش‌پذیر و از سوی دیگر، فرایند مهندسی رفتار (بهینه‌سازی رفتار)، کنار هم آمدند تا همراه با ترویج خلاق (به جای ترویج زورمدار)، مدل راهبردهای ارتباطی توانمندسازی کاربران فناوری در توسعه پایدار کشاورزی در عرصه آشوبناک این پدیده حیاتی را فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Communication Strategies to Empower Sustainable Development Technology Users in the Digital Age

نویسنده [English]

  • I. Malakmohammadi
Associated member of I.R. Academy of Sciences and Professor of University of Tehran
چکیده [English]

The portrait of the world in the Digital Era indicates that we are facing critical challenges in providing food for growing population, while sustaining infrastructural resources are under vital question of technology application communication. If knowledge is power, then poverty means lack of knowledge that is in turn, information and knowledge poverty as the result of lack or poor communication. Development, also is the result of solving problems of advancement toward the better life. It can be concluded that development needs communication to empower people with knowledge to overcome their problems. The purpose of this paper is to link communication to development through the strategic modeling for empowerment and poverty abolition.Rhetoric analytical methodology applied to review literature, field experiences, and evaluation of extension project implemented to put theories into action to develop sustainable agriculture.Taking the advantage of reviewing different technology acceptance models (TAM1, TAM2, TAM3, and UTAUT2), theories of Reasoned Action (TRA) and Planned Behavior (TPB), the prophesy of communication to development, complementary role of extension education and strategies of adaptable technology transfer, from one hand along with integration of advance management theories (strategic, foresight, agility and chaos theories),  as well as regarding behavioral engineering process (optimization cycle) along with generative extension versus authoritative public extension in the context of chaotic agricultural industry, from the other  over-determined “development communication/ user empowerment/ sustainable agriculture model”, to visualize concepts of persuative communication in ultimate way of  knowledge based technology transfer and application and boosting technology applicants self-efficacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development communication
  • Development technology acceptance
  • Digital era
  • Extension education
  • Sustainable agriculture
1. Al-Suqri, M.N. (Ed.). 2015. Information seeking behavior and technology acceptance trends and trades. Information Science Reference Publisher, USA.
2. Anonymous. 2000. Thusong Service Centre Government Services.Development Communication - An approach to a democratic public information system. Retrieved on August 17, 2017 from:  www.thusong.gov.za/documents/establish_rollout/business.../thusongbusplan
3. Anonymous. 2004. The World Bank. What is Empowerment? Retrieved from: http://web.worldbank.org/Wbsite/External/Topics/Extpoverty/Extempowermet
4. Anonymous. 2012. Food and Agricultural Organization. The state of agriculture. Food and Agricultural Organization of the United Nation. Rome, Italy.
5. Anonymous. 2013. Ten Challenges. The Globalist.
6. Anonymous. 2014. Millennium-project How Can Population Growth and Resources be brought into Balance? The Millennium Project, Global Futures Studies & Research. Retrieved from:http://www.millennium-project.org/millennium/overview.html
7. Anonymous. 2016. Food and Agricultural Organization. The state of food and agriculture, agriculture, climate change and food security. Food and Agricultural Organization of the United Nation. Rome, Italy.
8. Anonymous. 2017. The State of the Future Index. Future of work/technology 2050.  Millennium Project Node Chairs, Boards & Sponsors.
9. Anonymous. 2017. the United Nation Population Fund. World population projected to reach 9.8 billion in 2050, and 11.2 billion in 2100. New York. Retrieved from: https://www.un.org/development/.../population/world-population-prospects-2017.html
10. Anonymous. 2017. Wikipedia. Digital Revolution. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Revolution
11. Anonymous. 2017. Wikipedia. Technology Adoption Life Cycle. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_adoption_life_cycle.
12. Anonymous. 2018. Food and Agricultural Organization. World food situation. The FAO food price index rose further in May. Retrieved from: http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
13. Anonymous 2018. Business Dictionary. What is Empowerment? Definition and Meaning. Retrieved from: www.businessdictionary.com/definition/empowerment.html
14. Brown, L. 2013. Global food security: 10 challenges, world food day reminds us of the fragility of food security in the 21st century. The Globalist. Retrieved from: https://www.theglobalist.com/about-us/
15. Caldwell, C. J. et al. 2006. Demographic transition theory. Springer. The Netherlands.
16. Chou, H.P., Y.C. Weng and Y.H. Huang. 2011. TAM2-based Study of Website User Behavior—Using Web 2.0 Websites as an Example MEI-YING WU. WSEAS Transactions on Business and Economics. Issue 4, Volume 8.
17. Devise, D.F., P.R. Pagozzi and R.P. Warshaw. 1989. User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical model. Manag. Sci. 35(8). USA.
18. Duke, B., G. Harper and M. Johnston. 2013. Connectivism as a digital age learning theory. The International HETL Review, Special Issue. Kaplan University, USA.
 19. Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior:  An introduction to theory research. Reading, MA: Addison-Wesley.
20. Lewis, J. 2006. News and the Empowerment of Citizens. European Journal of Cultural Studies. 9(3) 303-319.
21. Malak Mohammadi, I. 2016. Chaos management in agricultural development. Scientific Lecture in the Academy of Science. Islamic Republic of Iran.
22. Mefalopulos, P. 2008. Communication sourcebook broadening the boundaries of communication. The World Bank. Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development. 
23. Momani, M. A. and M.J. Mamoun. 2017.The evolution of technology acceptance theories. International J. Contemp. Compu. Research (IJCCR). 1(1).
24. Nanetti, P. and E.C. Czuba. 1999. Empowerment: what is it? J. Exten. 37(5).
25. Papazaferiopoulou, A. and A. Pouloudi. 2004. Digital divide challenge: how stakeholder analysis          can be used to formulate effective it diffusion policies. In: Global Information Technologies: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. IGI Global. New Zeland.       
26. Park, S.Y. 2009. An analysis of the technology acceptance model in Understanding University students' behavioral intention to use e-learning. Educ. Technol. So. 12(3):150–162.
27. Quebral, N. C.  1973. What do we mean by development communication?"  Int. Develop. Rev. 15(2):25–28.
28. Quebral, N. 2012. Development communication the primer. Southbound. Sdn. Bhd. Penang, Malaysia.
29. Rondan-Cataluña, F.J., J. Arenas-Gaitán, P.E. Ramírez-Correa. 2015.  A comparison of the different versions of popular technology acceptance models: a non-linear perspective. Emerald Group Publishing Limited. Kybernetes, (44)5:788-805. Retrieved from: https://doi.org/10.1108/K-09-2014-0184
30. Roser, M. and E. Ortiz-Ospina. 2018. World population growth. Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: https: //ourworldindata.org/world-population-growth
31. Schmitz, A., G. Troy, P. Schmitz and L. Kennedy. 2017. World agricultural resources and food security: International Food Security. Emerald Group Publishing,
32. Seagal, S. and D. Horne. 1997. Human dynamics: a new framework for understanding people and realizing the potential in our organizations. Amazon. Canada.
33. Seagal, S. and D. Horne.1999.Human dynamics for the 21st century. Retrieved from https://thesystemsthinker.com/human-dynamics-for-the-21st-century/
34. Seth, W. and Kimberly A. Nicholas. 2017. The Climate Mitigation Gap: Education and Government Recommendations Miss the Most Effective Individual Actions. Environ. Res. Lett. 12(7):074024. 
35. Shepherd, J. 2004. What is the Digital Era? In: G. Doukidis, N. Mylonopoulos, & N. Pouloudi (Eds.), Social and Economic Transformation in the Digital Era (pp. 1-18). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-59140-158-2.ch001
36. Wolchover, N. 2011. How many people can earth support? life's little my steries, a sister site to life science. Retrieved from: https://www.livescience.com/16493-people-planet-earth-support.html