ارزیابی کیفی مجله‌‌های علمی ایران در رشته علوم دامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد دانشگاه شیراز

2 استاد دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه تربیت مدرس

4 عضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه تهران

چکیده

هدف این بررسی، ارزیابی مجله‌‌های کشاورزی و منابع طبیعی در فرهنگستان علوم با به کارگیری شاخص‌‌های شکلی- ساختاری و کیفی، و رتبه‌‌بندی مجله‌‌هایی بود که مقاله‌‌های مربوط به علوم دامی منتشر می‌‌کنند. بدین منظور، ده شاخص برای ارزیابی شکلی- ساختاری و ده شاخص برای ارزیابی کیفی مقاله‌‌ها تعیین شدند. یازده مجله که در سال 1393 منتشر شده بودند، ارزیابی و سپس، با استفاده از روش آماری "توزیع نرمال" به 5 گروه، از "بسیارخوب"، تا "بسیار ضعیف"، رتبه‌‌بندی شدند. یافته‌‌های این بررسی نشان دادند که 3/27‌‌‌% مجله‌‌های علوم دامی ایران در رتبه‌‌های بسیار خوب و خوب، 4/54‌‌‌%  در رتبه متوسط و 3/27‌‌‌% در رتبه ضعیف قرار دارند. در همین راستا، از نظر پنج شاخص مهم کیفی، شامل ارزش کاربردی مجله، ضرورت انتشار، بدیع بودن، به روز بودن و ارزش کاربردی مقاله، مجله‌‌های Journal of Livestock Science and Technologies، علوم دامی ایران و پژوهش در نشخوارکنندگان هر یک در سه شاخص برتر بودند. دیگر مجله‌‌ها در هیچ یک از شاخص‌‌های پنج‌‌گانه امتیاز لازم را نداشتند. بنابراین، باید کیفیت مقاله‌‌ها بهتر شوند، از انتشار مجله‌‌های ضعیف خودداری و به نقش انجمن‌‌های علمی در انتشار این نوع مجله‌‌ها توجه ویژه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Qualitative Evaluation of Animal Science Journals Published in Iran

نویسندگان [English]

  • A. Koocheki 1
  • A. Nikkhah 2
  • R. VaezTorshizi 2
  • M.J. Zamiri 3
  • M. Zaghari 4
  • M. Moradi 2
1 Fellow member of I.R. Academy of Science and Professor of Shiraz University
2 Professor of Tehran University
3 Professor of Tarbiaat Modarres University
4 Invited Scholar of I.R. Academy of Science and Professor of Tehran University
چکیده [English]

As part of a reaserch project on the evaluation of agricultural journals by the Iranian Academy of Sciences, the objective of this study was to evaluate the quality of animal science-related periodicals and management aspects of the journals in Iran. Ten indices were designed for evaluating the quality of published papers and another 10 indices for evaluation of the editorial quality of the journals. These indices were applied to 11 available journals published in 2014. The data were statistically analyzed using the “normal distribution” procedure to rank the journals into 5 categories from “very good” to “very weak”. The results showed that 27.3% of the journals ranked “very good” or “good”, 54.4% “intermediate”and 27.3% “weak”. The journals were also compared for five important indices related to innovativeness, applicability and up-to-dateness of the articles and practical usefulness and necessity of publication of the journal. Among the journals evaluated, Journal of Livestock Sciences and Technologies (in English), Iranian Journal of Animal Science and Ruminant Research (both in Farsi), achieved the highest scores in 3 indices. Other journals did not rank high in any of the indices. It is recommended that journals put more emphasis on the quality when accepting papers for publication, publication of very weak journals be discontinued, and more support be given to the journals sponsored by the scientific societies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural journals of Iran
  • Animal Science
  • Evaluation
  • Iran Academy of Sciences
1- بی‌‌نام 1394. سامانه ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی.  برگرفته از eval.journals.iau.ir.
2- بی‌‌نام 1394. سامانه نشریات علمی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، معاونت پژوهش و فناوری، دفتر سیاست گذاری و برنامه‌‌ریزی امور پژوهشی، کمیسیون نشریات علمی کشور، برگرفته از http://journals.msrt.ir .
3- بی‌‌نام 1394. عنوان‌‌های مجله‌‌های گروه علوم کشاورزی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1393، برگرفته از http://journals.msrt.ir.
4- شریفی تهرانی، ع. 1395. بررسی کیفی مجله‌‌های علمی کشاورزی و منابع طبیعی ایران؛ مجله پژوهش‌‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 198-189: (2)2.
5- یزدی صمدی، ب.، امیری‌‌نوغان، ح. و پیغمبری، س.ع. 1386. آمار و احتمالات کاربردی. تهران، موسسه انتشارات دانشگاه تهران. شماره 2827. 756 صفحه.