دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، آذر 1396، صفحه 107-210