ارزیابی کیفی مجله‌های علمی کشاورزی و منابع طبیعی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه تهران

چکیده

در پژوهشی که توسط گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم انجام گرفت، 200 مجله علمی در 13 شاخه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ارزیابی و امتیاز­دهی شدند. درصد مجله­هایی که از نظر امتیاز کل در رتبه­های "بسیار خوب"، "خوب"، "متوسط"، "ضعیف" و"بسیار ضعیف" قرار گرفته بودند با استفاده از متداول­ترین روش آماری تعیین شد. نتایج کلی نشان داد که از این تعداد مجله 5­% بسیار خوب، 27­% خوب، 5/38­% متوسط، 22­% ضعیف و 5/7­% بسیار ضعیف بودند. افزون بر امتیاز کل، امتیاز مجله­ها در 5 شاخص مهم شامل "ارزش کاربردی"، "ضرورت انتشار"، "به روز بودن موضوع"، "بدیع بودن موضوع" و "ارزش علمی- کاربردی" مقاله‌ها جداگانه بررسی شدند. در این بررسی، مجله­هایی که امتیازشان مساوی یا بیشتر از میانگین یک انحراف معیار بود مجله­های برتر در نظر گرفته شدند. نتایج نشان دادند که از 200 مجله مورد بررسی 10% در "ارزش کاربردی مجله"، 5/16­% در "ضرورت انتشار مجله"، 15­% در "به روز بودن موضوع مقاله"، 5/15­% در "بدیع بودن موضوع مقاله" و 5/14­% در "ارزش علمی- کاربردی مقاله" برتر بوده­اند. همچنین درصد مجله­های برتر در یک تا پنج شاخص مهم در شاخه­های مختلف نیز محاسبه شد و معلوم شد از 200 مجله مورد بررسی 16­% دستکم در یک شاخص، 10­% در دو شاخص، 7­% در سه شاخص، 2­% در چهار شاخص و فقط 5/1­% در هر پنج شاخص برتر بوده و 5/63­% مجله­ها در هیچ یک از شاخص­های پنج­گانه برتری نداشتند. بدین ترتیب در تعیین مرتبه علمی- پژوهشی مجله‌ها می­توان افزون بر امتیاز کل که حاصل جمع امتیازهای شاخص­های کلی مجله و میانگین امتیازهای مقاله­ها است، امتیازهای پنج شاخص مهم را نیز در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Evaluation of Iranian Scientific Journals in Agriculture and Natural Resources

نویسنده [English]

  • A. Sharifi Tehrani
Professor of Tehran University
چکیده [English]

            In a research project in the I.R. Iran, Academy of Sciences, 200 Iranian scientific journals in 13 fields of agriculture and natural resources were qualitatively evaluated and scored. The journals were ranked “very high”, “high”, “medial”, “low” or “very low” on the basis of total score using a common statistical method. Accordingly, the distribution rank of the journals among the five above categories was as follows: very high, 5%; high, 27%; medial, 38.5%; low, 22% and very low, 7.5%. In addition to the total score, the journals were also ranked for five indices of “practical usefulness”, “necessity of publication”, and quality of their articles including “up-to-datedness”, “innovativeness”, and “scientific/applied merits”. The journals which attained a score equal or higher than mean plus 1 standard deviation were regarded as “high” ranking. The percentages of journals which ranked “high” by various indices were as follows: 10% in “practical usefulness”, 16.5 % in “necessity of publication”, 15% in “up-to-datedness”, 15.5% in “innovativeness”, and 14.5% in “scientific/applied merits”. Percentages of “high” journals in one or more indices were: 36.5% at least in one index, 20.5% in two indices, 10.5% in three indices, 3.5% in four indices and only 1.5% in all five indices. Thus, these indices, in addition to total score, may be considered when evaluating the journals for their scientific rank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article evaluation
  • Journal evaluation
  • Scientific rank
  • Journals total scores
1-   بی­نام. 1394. فهرست عنوان­های مجله­های گروه علوم کشاورزی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1393، برگرفته از http://journals.msrt.ir
2-   عباس شریفی تهرانی و همکاران، 1395. گزارش پایانی طرح پژوهشی «بررسی و ارزیابی کیفی مجلات علمی کشاورزی و منابع طبیعی» گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران.
3-   یزدی صمدی، ب.، ح. امیری­نوغان و س.ع. پیغمبری. 1386. آمار و احتمالات کاربردی. موسسه انتشارات دانشگاه تهران. شماره 2827. 756 صفحه.