دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، آذر 1397، صفحه 123-248 
مهندسی ژنتیک و امنیت غذایی

صفحه 195-208

10.22047/srjasnr.2018.112926

مطهره محسن‌پور؛ سمیرا کهک؛ بهزاد قره‌یاضی


بررسی وضعیت گزیده‌ای از گلخانه‌ها‌‌ در ایران 1- واکاوی توصیفی

صفحه 209-222

10.22047/srjasnr.2018.112927

مرتضی خوشخوی؛ مصطفی مبلی؛ مجید عزیزی؛ کورش وحدتی؛ وازگین گریگوریان؛ عنایت‌‌الله تفضلی


بررسی وضعیت گزیده‌ای از گلخانه‌ها‌‌ در ایران 2- واکاوی استنباطی

صفحه 223-236

10.22047/srjasnr.2018.112960

مرتضی خوشخوی؛ مصطفی مبلی؛ مجید عزیزی؛ کورش وحدتی؛ وازگین گریگوریان؛ عنایت‌‌الله تفضلی