بررسی پژوهش‌های پیاز خوراکی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشجوی دکتری علوم باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

            پیاز4 یکی از سبزی‌‌های اصلی و پر‌مصرف در جهان است که هر ساله نژادگان‌های (ژنوتیپ‌های) متعدد بومی و خارجی آن در کشور کشت می‌شود. با توجه به تفاوت‌های فراوان ریخت‌شناختی و فیزیولوژیکی این نژادگان‌ها و برهمکنش آن‌ها با عامل‌های  محیطی، مطالعه آن‌ها پراهمیت است و می‌تواند راهگشای مشکل‌های  موجود در کشت پیاز و نگهداری آن در کشور ‌باشد. نتایج پژوهش‌های انجام شده در ایران نشان داده است که نژادگان‌‌های بومی و خارجی پیاز، تنوع ژنتیکی بالایی از نظر ویژگی‌های رویشی، زایشی، کیفیت سوخ5 و محصول دارند. همچنین همبستگی بالایی بین برخی از این ویژگی‌ها گزارش شده  که در آسانی گزینش نژادگان‌ها در فرایند‌های ‌بهنژادی حائز اهمیت است. نتایج حاصل از پژوهش‌های بهنژادی نشان داده که میانگین عملکرد چند‌تلاقی6 بیشتر نژادگان‌ها نسبت به نژادگان خودبارور شده، بیشتر بوده است. بیشترین میانگین درصد زود بالغی7 در روش کشت مستقیم بذر و کمترین میانگین این صفت در روش کشت نشایی به دست آمده است. در بین روش‌های متفاوت آبیاری، آبیاری قطره‌ای نسبت به کرتی و جویچه‌ای روش مناسبتری از نظر روییدن از زمین و عملکرد است. اثر استفاده از کودهای آلی بر عملکرد پیاز به نوع منبع آلی بستگی دارد، زیرا ترکیب شیمیایی منابع آلی متفاوت و تأثیر مواد آلی مختلف، به دلیل نقشی که در تغییر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک دارند، متفاوت است. افزایش استفاده از کودهای شیمیایی نیز تا پیش از آستانه سمیت کود، به منظور افزایش عملکرد توصیه شده است. انبارداری پیاز یکی از راه‌های کنترل قیمت پیاز در بازار است و طول آن وابسته به تعداد لایه‌های پوست خشک خارجی و چسبندگی آن به گوشت، قطر گردن و درصد ماده خشک پیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research Review on Onion (Allium cepa L.) in Iran

نویسندگان [English]

  • M. Mobli 1
  • L. Aslani 2
1 Invited Scholar of I.R. Academy of Sciences, Professor Isfahan University of Technology
2 Ph.D. Student of Horticulture, Isfahan University of Technology
چکیده [English]

Onion is one of the main vegetable crops in the world and each year different local and foreign genotypes of onions are grown in Iran. Because of many morphological, physiological, cultural and biological differences among these genotypes and their interaction with environmental factors, studies of various onion traits are useful for solving problems related to onion growing in Iran. The results of researches showed that landraces and cultivars have high genetic diversity in relation to vegetative characteristics, yield, and bulb quality. Also, there are high correlations between some of these characteristics that are important for easy selection in breeding programs. The results of breeding researches showed that average yield of polycrossed genotypes is higher than inbred genotypes. Average bolting was higher in seed sowing and lower in seedling transplanting. From various irrigation methods, drip irrigation was better than furrow and basin irrigation in crop production. Use of organic manure increased yield, but the extent of yield increase depended on the chemical composition of the manures and their effects on the physical and chemical properties of the soil. Storage of onion is a way of controlling onion prices. Storage period is related to the number of tunics, the amount of tunic's adherence to scales, the diameter of onion neck and percentage of dry matter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breeding
  • Bulb
  • Dry matter
  • Genotype
  • Yield
1-     ارزانی، ا. 1390. اصلاح گیاهان زراعی. انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان. 606 صفحه.
2-     افشارمنش، غ. و م. خدادادی. 1385. بررسی اثر تراکم بوته و مقادیر کود نیتروژن بر عملکرد پیاز خوراکی در منطقه جیرفت. پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی 103-94:‌‌72.
3-     امین‌پور، ر. و ا. مرتضوی بک. 1383. اثر اندازه پیاز مادری و آرایش کاشت بر کمیت و کیفیت بذر پیاز (Allium cepa L.) ژنوتیپ تگزاس ارلی گرانو 502. نهال و بذر 48-39:(1)20.
4-     امین‌پور، ر. و ا. مرتضوی بک. 1383. اثرات تاریخ و فاصله کاشت بر عملکرد و جوانه‌زنی بذر پیاز (Allium cepa L.)  ژنوتیپ تگزاس ارلی گرانو 502. پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی  69-61:(1)62.
5-     امین‌پور، ر.، ا. مرتضوی بک و ا. جعفری. 1384. اثرهای زمان و فاصله کاشت بر کمیت و کیفیت بذر ژنوتیپ ’یلو سوئیت اسپانیش‘ پیاز (Allium cepa L.). مجله علوم و فنون باغبانی ایران 190-183:(4)6.
6-      امین‌پور، ر.، ا. مرتضوی بک و م. مبلی. 1385. اثرهای روش‌های مختلف مصرف مس و آهن بر عملکرد بذر پیاز در اصفهان. مجله علوم و فنون باغبانی ایران 274-265:(4)7.
7-     امین‌پور، ر. و ف. موسوی. 1385. اثر رژیم‌های آبیاری و اندازه پیاز مادری بر خصوصیات کمی و کیفی بذر پیاز (ژنوتیپ تگزاس ارلی گرانو 502). مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، برگرفته از  http://www.magiran.com/temp/mag-pdf/6202017/1866-353153-NKC.pdf                
8-     امین پور، ر.، ف. موسوی و م. مبلی. 1388. تأثیر رژیم آبیاری و تراکم بوته بر ویژگی‌های کمی و کیفی پیاز (Allium cepa L.) در اصفهان. نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) 60-52:(2)23.
9-   امین پور، ر.، م. مبلی و ا. مرتضوی بک. 1390. مطالعه ویژگی‌های کمی و کیفی ارقام روز کوتاه پیاز در اصفهان. نشریه علوم باغبانی 410-404:(4)25.
10- امین پور، ر.، م. یحیی آبادی و ا. جعفری. 1386. بررسی اثر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد، اجزای عملکرد، درصد و سرعت جوانه زنی بذر پیاز ژنوتیپ تگزاس ارلی گرانو 502. پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی 185-185:‌‌74.
11- ایزدخواه شیشوان، م.، م. تاج بخش شیشوان، ج. جلیلیان و ب. پاسبان اسلام. 1395. اثر روش‌های مختلف پیش تیمار و اندازه بذر بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی ویژگی‌های مرتبط با انبارمانی سوخ نژادگان‌های پیاز خوراکی. مجله علوم و فنون باغبانی ایران 134-117:(1)17.
12- ایزدخواه شیشوان، م.، م. تاج بخش شیشوان، ج. جلیلیان و ب. پاسبان اسلام. 1394. واکنش شاخص‌های رشد و عملکرد خشک سوخ به پیش تیمار و اندازه بذر ژنوتیپ‌های پیاز (Allium cepa L.). نشریه پژوهشهای زراعی ایران 785-766:(4)13.
13- باغانی، ج. 1391. بررسی اثر روش‌های آبیاری بر عملکرد و خصوصیات زراعی ارقام پیاز خوراکی. نشریه آب و خاک  259-251:(2)26.
14- باغانی، ج.، ج. رستگار، ش. زارع و ح. صدر قاین. 1391. بررسی اثرات روش‌های آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب آبیاری ارقام پیاز خوراکی. نشریه آبیاری و زهکشی ایران 10-1:(1)6.
15- باغبان سیروس، ش.، ع. کاشی، ا. خلیقی، ب. پاسبان اسلام و پ. علیزاده اسکوئی. 1390. بررسی برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در 12 ژنوتیپ ایرانی پیاز خوراکی. مجله پژوهش‌های تولید گیاهی 104-89:(1)18.
16-  بایبوردی، ا. 1386. تأثیر تغذیه برگی عناصر کم مصرف آهن و روی بر صفات کمی و کیفی ارقام پیاز سفید قم و قرمز ری. پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی 160-153:‌‌74.
17- بایبوردی، ا.، م.ج. ملکوتی و س. سماوات. 1384. بررسی تأثیر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر خواص کمی و کیفی دو ژنوتیپ پیاز. مجله علوم خاک و آب  193-184:(2)19.
18- بلند نظر، ص.، ز. پازانی و ج. محمدی. 1390. بررسی کشت مخلوط خیار و پیاز خوراکی. نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار  145-135:(3)21.
19- پیغامی، ا.، س. مسیحا، م. ولی‌زاده و ع. صمدی. 1380. بررسی میزان مقاومت ارقام مختلف پیاز (Allium cepa L.) به عوامل بیماری پوسیدگی ریشه و طبق پیاز (Fusarium spp.). مجله دانش کشاورزی 111-101:(3)11.
20- پیوست، غ. 1388. سبزیکاری. انتشارات دانش پذیر، 577 صفحه. 
21- جعفرپور، ب.، م. سبک‌خیز و م. فلاحتی رستگار. 1388. ویروس لکه‌زرد زنبق (IYSV)؛ یک بیماری جدید ویروسی پیاز در ایران.  نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) 107-106:(2)23.
22- حسن دخت، م. و پ. غلامعلی. 1386. اثر قندهای مختلف بر تولید هاپلوئید توده‌های بومی پیاز در محیط درون شیشه‌ای (Allium cepa L.). علوم کشاورزی ایران465-459:(3)38.
23- حسن دخت، م.، ع. کاشی و ر. بزرگی‌پور. 1385. اثر ژنوتیپ و نوع قند بر ماده‌زایی پیاز خوراکی (Allium cepa L.) در محیط درون شیشه‌ای. علوم کشاورزی ایران 115-109:(1)37.
24- حسن‌زاده خانکهدانی، ح.، ع. ابوطالبی جهرمی و ا. ذاکری فرد ملاحسنی. 1392. مقایسه اثر روش‌های مختلف کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پیاز در شرایط روز کوتاه در میناب. به زراعی کشاورزی 123-111:(1)15.
25- حسن‌زاده خانکهدانی، ح.، ع. محمدی جهرمی، ا. ذاکری فرد ملاحسنی و م. محمدی جهرمی. 1392. اثر دورهای مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار ژنوتیپ پیاز در شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب. مجله پژوهش آب در کشاورزی  147-137:(2)27.
26-  خانجانی، م. آفات سبزی و صیفی ایران، دانشگاه بوعلی سینا همدان. 468 صفحه.
27- خدادادی، م.، ر. امید بیگی، ا. مجیدی و ن.ا. خوش خلق سیما. 1382. بررسی تأثیر آماده سازی بذر (پرایمینگ) پیاز خوراکی ژنوتیپ سفید کاشان بر ویژگی‌های جوانه‌زنی آن در شرایط تنش شوری. مجله علوم خاک و آب    47-39:(1)17.
28- خدادادی، م.، ص. معدنی و ف. شواخی. 1391. اثر روش‌های مختلف عمل آوری و انباری بر صفات کیفی ارقام پیاز ایرانی. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی 36-29:(3)13.
29- دارابی، ع. 1389. اثر گزینش و خودگرده‌افشانی بر خصوصیات زراعی لاین‌های نتاجی حاصل از ژنوتیپ محلی پیاز بهبهان. مجله به نژادی نهال و بذر 396-383:(3)26.
30- دارابی، ع. 1394. بررسی اثر روش کشت نشایی و سوخچه بر تاریخ تشکیل سوخ و شاخص‌های رشد ژنوتیپ‌های پیاز. علوم باغبانی ایران 168-157:(1)46.
31- دارابی، ع. 1393. اثر تاریخ انتقال سوخچه بر واکنش‌های فیزیولوژیکی، برخی صفات رویشی و عملکرد ژنوتیپ های پیاز در منطقه بهبهان. مجله به‌زراعی نهال و بذر471-457:(2)30.
32- دارابی، ع. و ر. صالحی. 1393. مقایسه ویژگی‌های کمی و کیفی و قابلیت انبارمانی جمعیت‌های پیاز. به زراعی کشاورزی  543-531:(3)16.
33- دارابی، ع.، م. بابالار، ع. کاشی و م. خدادادی. 1388. آنالیز رشد و بررسی تغییرات کربوهیدرات‌های غیرساختمانی ساده هنگام تشکیل سوخ در ارقام پیاز در شرایط اقلیمی کرج. مجله علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی)     45-36:(1)23.
34- دارابی، ع.، ع. کاشی، م. بابالار و م. خدادادی. 1388. تعیین آستانه طول روز و درجه حرارت تجمعی برای تشکیل سوخ و آنالیز رشد ژنوتیپ‌های پیاز. مجله علوم باغبانی ایران 33-23:(4)40.
35- دارابی، ع.، ع. کاشی، م. بابالار و م. خدادادی. 1387. تغییرات کربوهیدرات‌های غیرساختمانی ساده به هنگام تشکیل سوخ و آنالیز رشد چهار ژنوتیپ پیاز در بهبهان. پژوهش کشاورزی: آب، خاک و گیاه در کشاورزی 50-37:(1)8.
36- داوری‌نژاد، غ.، غ. حق‌نیا و ا. لکزیان. 1383. تأثیر کودهای دامی و کمپوست غنی شده بر عملکرد گندم. علوم و صنایع کشاورزی 108-101:(1)18.
37- دهداری، ا.، ع. رضایی و م. مبلی. 1380. ارزیابی ویژگی‌های ظاهری، زراعی و گروه‌بندی برخی از ژنوتیپ‌های پیاز بومی ایران. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی 124-109:(2)5.
38- دهداری، ا.، م. مبلی و ع. رضایی. 1380. روابط صفات و تجزیه ضرایب مسیر برای عملکرد غده و بذر در برخی از پیازهای بومی ایران. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی 69-53:(4)5.
39- راسخ عادل، م.، ح. صادقی و م. حسینی. 1392. تأثیر حشرات گرده افشان بر کمیت و کیفیت تولید بذر پیاز. مجله حفاظت گیاهان 402-395:(4)2.
40- ربیعی مطلق، ا.، م. فلاحتی رستگار، ح. روحانی، ب. جعفرپور و و. جهان‌بخش. 1389.بررسی فوزاریوم‌های بذرزاد پیاز در استان‌های خراسان شمالی و رضوی. نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) 144-137:(2)24.
41- رستگار، ج. و س. حیدی. 1385. اثر تاریخ خزانه گیری و انتقال نشا بر صفات کمی و کیفی ارقام روز بلند پیاز (Allium cepa L.). نهال و بذر 317-303:(3)22.
42- رستگار، ج. و ش. زارع. 1392. اثر اندازه پیاز مادری و تراکم گیاه بر روی کمیت و کیفیت بذر پیاز ژنوتیپ سفید نیشابور. مجله به زراعی نهال و بذر  567-553:(2)29.
43- رستگار، ج. و م. خدادادی. 1387. بررسی الگوی رشد و عملکرد چند رقم و توده پیاز خوراکی ایران بر اساس شاخص‌های فیزیولوژیک. نهال و بذر 675-659:(4)24.
44- رستگار، ج. و م. قاسم‌زاده گنجه‌ای. 1388. تأثیر گوگرد و دفعات محلول‌پاشی با کود کامل میکرو بر عملکرد و کیفیت دو ژنوتیپ پیاز. مجله به زراعی نهال و بذر 13-1:(2)25.
45- رستم فرودی، ب. 1385. بررسی صفات کمی و کیفی ارقام پیاز و تعیین رابطه برخی از صفات با قابلیت انبارمانی. نهال و بذر 86-67:(1)22.
46-  رفیع‌زاده، ن.، ب. جعفرپور و م. فلاحتی رستگار. 1392. بررسی ویروس لکه زرد زنبق (IYSV) در پیاز و برخی از گیاهان زینتی با استفاده از روش الایزا و RT-PCR در استان خراسان رضوی. نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) 158-149:(2)27.
47- رفیعی‌پور، م.، س. مسیحا، ع. مطلبی آذر و م. مبلی. 1384. ارزیابی عملکرد و روابط بین برخی خصوصیات پیاز خوراکی در نه توده بومی ایران و یک رقم خارجی. دانش کشاورزی  225-211:(4)15.
48- زنگویی، ژ.، م. حسندخت و ع. کاشی. 1394. اثر اسپرمیدین بر ماده‌زایی شش ژنوتیپ پیاز خوراکی بومی استان خراسان در محیط درون شیشه‌ای. علوم باغبانی ایران 231-225:(2)46.
49- سرمدنیا، غ.ح. و ع. کوچکی. 1376. فیزیولوژی گیاهان زراعی، انشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 400 صفحه.  
50- سید ابراهیمی، س.، ر. عبادی، م. مبلی و ب. حاتمی. 1383. فعالیت جستجوگری زنبور عسل (Apis mellifera L.) روی ارقام مختلف پیاز و ارتباط آن با مقدار و ترکیب شهد آنها. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی          245-235:(1)8.
51- سید ابراهیمی، س.، م. مبلی، ر. عبادی و ع. رضایی. 1383. اثر گرده افشانی بر کمیت و کیفیت بذر ده ژنوتیپ پیاز انتخاب شده در اصفهان. مجله علوم و فنون باغبانی ایران  46-33:(1)5.
52- عامریان، م.، ف. دشتی و م. دلشاد. 1393. تأثیر منابع و سطوح مختلف سلنیوم بر برخی ویژگی‌های رشد و فیزیولوژیکی پیاز (Allium cepa L.). فناوری تولیدات گیاهی 179-163:(2)14.
53- عظیمی، م.، س. مسیحا، م. مقدم و م. ولیزاده. 1378. بررسی تنوع ژنتیکی پیازهای بومی ایران. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی 25-15:(4)3.
54- کریمی نافچی، ز.، ب.ا. سید طباطبائی و م. مبلی. 1390. تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های پیاز با استفاده از نشانگر ریزماهواره. مجله علوم باغبانی ایران 20-11:(1)42.
55- کلافچی، م.، م. مبلی، ر. عبادی و ع. رضائی. 1384. بررسی تغییرات جمعیت تریپس پیاز (Thrips tabaci Lind.) و تأثیر آن روی غده‌دهی و عملکرد ارقام انتخابی پیاز در اصفهان. مجله علوم کشاورزی ایران 1477-1465:(6)36.
56-  کیخا، غ.، ف. کیخانی، ن. گنجی خرم دل و م. کیخا. 1391. بررسی اثر کم آبیاری کرتی و میکرو (Tape) بر کارایی مصرف آب، عملکرد، و برخی خصوصات مورفولوژیک پیاز. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی 30-19:(1)13.
57- لامعی هروانی، ج. و م. اسماعیلی. 1393. تأثیر کشت دوم گیاهان خلر و ماشک به عنوان کود سبز بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد پیاز و گندم در چرخه تناوب زراعی. مجله به‌نژادی نهال و بذر 18-1:(1)30.
58- مبلی، م.، ا. دهداری و ع. رضایی. 1380. بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین ویژگی‌های فیزیولوژیکی و زراعی در برخی از پیازهای بومی ایران. مجله علوم و فنون باغبانی ایران 124-109:(3، 4)2.
59- مرادی زانیانی، آ.، ع. زربخش و م. خدادادی. 1389. اثر گوگرد بر عملکرد، کیفیت و قابلیت انبارمانی دو رقم پیاز خوراکی. مجله به زراعی نهال و بذر  168-153:(2)26.
60-  ملاولی، م.، ص. بلندنظر و ج. طباطبایی. 1388. تأثیر مقادیر مختلف نیترات آمونیوم و سولفات پتاسیم بر صفات رویشی و عملکرد پیاز خوراکی. مجله دانش کشاورزی  239-227:(2)19.
61-  ملاولی، م.، ص. بلندنظر و ج. طباطبایی. 1390. تأثیر مقادیر مختلف نیترات آمونیوم و سولفات پتاسیم بر غلظت برخی از عناصر معدنی در پیاز خوراکی. نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) 108-1015:(1)25.
62-  منصور بهمنی، س.، و.ر. صفاری و ع.ا. مقصودی مود. 1392. اثر تقسیط و میزان کود اوره بر تجمع نیترات و عملکرد سوخ پیاز در تولید خارج از فصل در دشت جیرفت. نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی)                410-400:(4)27.
63-  منصوری، م.، ر. عبادی و م. مبلی. 1387. تحمل ژنوتیپ‌های انتخابی پیاز و پلی‌کراس آن‌ها به تریپس پیاز (Thrips tabaci Lind.) در اصفهان. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی 730-721:(45)12.
64-  منصوری، م.، م. مبلی، ر. عبادی و ع. رضایی. 1387. تأثیر عمل پلی‌کراس روی ویژگی‌های زراعی و عملکرد نه نژادگان پیاز در اصفهان. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی625-615:(45)12.
65-  مودب شبستری، ح.، ع. موسوی‌زاده و ح. چراغی. 1388. ارزیابی مورفوتیپ‌های پیاز قرمز آذر شهر از نظر صفات زراعی. مجله دانش نوین کشاورزی 106-101:(17)5.
66-  موسوی‌زاده، ع. 1395. بررسی تنوع مورفولوژیکی و روابط بین صفات در تعدادی از مورفوتیپ‌های روز بلند توده‌های بومی پیاز ایران.به نژادی گیاهان زراعی و باغی، برگرفته از  https://journals.ut.ac.ir/article_58126_0.html  
67-  موسوی‌زاده، ع. و آ. گوراوانچی. 1389. بررسی توانایی کال‌زایی و باززایی در ارقام پیاز قرمز آذرشهر و قولی قصه زنجان. مجله به‌زراعی نهال و بذر 232-227:(2)26.
68-  موسوی‌زاده، ع. م. مقدم، م. تورچی، ا. محمدی و س. مسیحا. 1385. تنوع مورفولوژیکی و زراعی توده‌های بومی پیاز ایران. مجله علوم کشاورزی ایران 202-193:(1)37.
69-  میرزائی، ی. و م. خدادادی. 1387. بررسی اثرات روش‌های مختلف تولید بر برخی از صفات سه ژنوتیپ پیاز در قالب طرح استمرار تولید در منطقه جیرفت. پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی76-69:(3)80.
70- نجفی‌نیا، م. و م. امیری. 1389. شناسایی عوامل قارچی مرگ گیاهچه، سوختگی و لکه برگی سیر و پیاز در منطقه جیرفت. مجله پژوهش‌های تولید گیاهی101-91:(1)17.
71- نصر اصفهانی، م. و ب. انصاری‌پور. 1387. بررسی حساسیت ژنوتیپ‌های پیاز ایرانی به بیماری ریشه سرخی. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی 261-251:(45)12.
72- نصر اصفهانی، م. و م. حسینی کوپانی. 1394. اجزای فیزیکی مقاومت در ژنوتیپ‌های پیاز مقاوم و حساس به بیماری پوسیدگی ریشه و طبق ناشی از قارچ Fusarium oxysporum F. sp. cepae. مجله به نژادی نهال و بذر    31 (3): 564-547.
73- یوسفی، م. و ا. عباسی‌فر. 1388. ارزیابی تحمل به تریپس (Thrips tabaci Lindeman) در ژنوتیپ پیاز سفید اصلاح شده خمین و چند ژنوتیپ رایج پیاز ایرانی. مجله به نژادی نهال و بذر 621-605:(4)25.
74. Abu-Rayyan, A.M. and B.E. Abu-Irmaileh. 2004. Onion development and yield responses to manual cultivation, herbicides, or colored mulches. J. Veg. Crop Prod. 10 (1): 37-49.
75. Alemzadeh Ansari, N. 2007. Effect of cultivars on storage losses in onion under hot conditions. J. Appl. Hort. 9: 37-40.
76.Alemzadeh Ansari, N. 2007. Effect of density, cultivars and sowing date on onion sets production. Asian J. Plant Sci. 6 (7): 1147-1150.  
77. Alemzadeh Ansari, N., J. Teixeira da Silva and N. Yazdani. 2009. Effect of onion set size and cultivar on production of green bunch onion (Allium cepa). Middle E. Russ. J. Plant Sci. Biotechnol. 3 (Special Issue 1): 5-9.
78. Alibakhshi, M. and A.H. Khoshgoftarmanesh. 2015. Effects of nickel nutrition in mineral form and complexed with histidine in the nitrogen metabolism of onion bulb. Plant Growth Regul. 75: 733-740.
79. Alimousavi, S.A., M.R. Hassandokht and S. Moharramipour. 2007. Evaluation of Iranian onion germplasms for resistance to thrips. Inter. J. Agr. Biol. 9 (6): 897-900. 
80. Brewster, J.L. 1994. Onion and Other Vegetable Alliums. CAB International. UK. 236 p.
81. Eady, C.C. 1995. Towards the transformation of onion (Allium cepa L.). New Zeal. J. Crop Hort. Sci. 23(3): 239-250.
82. FAO STAT. 2014. Crops. Retrived from http://faostat.
83. Kallo, G. 1986. Onion Breeding. CRC Press. 239 p.
84. Khodadadi, M. and D. Hassanpanah. 2010. Iranian onion (Allium cepa L.) cultivars responses to Inbreeding depression. World Appl. Sci. J. 11 (4): 426-428.
85. Nasr Esfahani, M. and B. Ansari Pour. 2008. Differences in resistance in onion cultivars to pink root rot disease in Iran. J. Gen. Plant Pathol. 74: 46-52.
86. Ofori, F. and W.R. Stem. 1987. Cereal-legume intercropping systems. Adv. Agron. 41: 41-90.
87. Ramin, A.A. 1999. Storage potential of bulb onions (Allium cepa L.) under high temperatures. J. Hort. Sci. Biotechnol. 74 (2): 181-186.
88. Yousefi, M., A. Abasifar, A. Fathi Hafshejani and J. Jalali Sendi. 2011. Resistance of eight Iranian onion cultivars to onion thrips (Thrips tabaci Lindeman) in the Markazi Province of Iran. Afr. J. Agr. Res. 6 (21): 4925-4930.