بررسی وضعیت گزیده‌ای از گلخانه‌ها‌‌ در ایران 2- واکاوی استنباطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه شیراز

2 عضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

3 عضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه فردوسی مشهد

4 عضو مدعو فرهنگستان علوم و دانشگاه تهران

5 عضو مدعو فرهنگستان جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه تبریز

6 عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه شیراز

چکیده

            در یک طرح پژوهشی، تنگناها و مشکل‌های گلخانه‌ها و فراورده‌های گلخانه‌ای درایران ارزیابی شدند.  این بررسی از نوع کاربردی بوده و برای گردآوری داده‌‌ها  از پرسشنامه بهره‌گیری شد. تصمیم‌‌گیری گلخانه‌داران در مورد استفاده از کود شیمیایی و مبارزه با آفت‌ها در استان‌های تهران، اصفهان، کرمان، مرکزی، البرز و استان فارس که بیشترین سطح زیر کشت گلخانه‌ای را در کشور داشتند، بررسی شدند. واکاوی استنباطی به صورت واکاوی چند متغیره بود. مقیاس سنجش شاخص‌‌ها به صورت متغیر مستقل یا متغیر وابسته، ترتیبی بوده و از طیف لیکرت4 پنج مرتبه‌‌ای برای واکاوی استفاده شد. همچنین در واکاوی رگرسیون، سطح تصمیم‌‌گیری در نقش متغیر وابسته انتخاب شد و هر یک از متغیرهایی که بر سطح تصمیم‌‌گیری گلخانه‌‌داران اثر داشتند، به منزله متغیر مستقل انتخاب شدند. در این مقاله، نتایج در دو قسمت تصمیم‌‌گیری گلخانه‌‌داران در مدیریت مبارزه با آفت‌‌ها و مدیریت استفاده از کود شیمیایی آمده است. نتایج نشان داد که گلخانه‌‌داران شهرستان‌‌های مختلف درتصمیم‌‌گیری برای استفاده از کود شیمیایی متفاوت عمل نمی‌‌کنند ولی تصمیم‌‌گیری متفاوتی درمبارزه با آفت‌ها دارند. بین تعداد دوره‌‌های آموزشی، فاصله تا بازار فروش‌‌، مساحت گلخانه، نوع محصول و نوع پوشش گلخانه با تصمیم‌‌گیری گلخانه‌‌داران در استفاده ازکود شیمیایی رابطه معنی‌داری وجود داشت. همچنین بین سطح تحصیل، سابقه کار  گلخانه‌‌داران، فاصله تا بازارفروش و نوع پوشش گلخانه با سطح تصمیم‌‌گیری گلخانه‌‌داران در مبارزه با آفت‌‌ها رابطه معنی‌‌داری مشاهده شد. در پایان، نتایج حاصل بحث شده  و پیشنهاد‌هایی برای بهبود تصمیم‌‌گیری گلخانه‌‌داران ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on Status of Selected Greenhouses in Iran (2. Inferential Analysis)

نویسندگان [English]

  • .M Khosh-Khui 1
  • M. Mobli 2
  • M. Azizi 3
  • K. Vahdati 4
  • V. Grigorian 5
  • E. Tafazoli 6
1 Fellow of I.R. Academy of Sciences and Professor of Shiraz University
2 Invited Scholar of I.R. Academy of Sciences, Professor Isfahan University of Technology
3 Invited Scholars of I.R. Academy of Sciences and Professor ofFerdowsi University of Mashhad
4 Invited Scholars of I.R. Academy of Sciences and Professor of Tehran University
5 Invited Scholars of I.R. Academy of Sciences and Professor of Tabriz University
6 Associated Member of I.R. Academy of Sciences and Professor of Shiraz University
چکیده [English]

            The problems of greenhouses and their production in Iran were evaluated using data based on questionnaire. This part of investigation was related to decision making of greenhouse owners in provinces of Tehran, Isfahan, Kerman, Markazi, Alborz and Fars. Multivariate analysis was used for inferential analysis. Indices were evaluated by sequentially independent variables and      5-step Likert spectrum was used. Also, in regression analyses decision making level was selected as independent variables and each variable which affected the decision making of greenhouse owners was used as independent variable. The results of decision making of greenhouse owners on management of pest control and use of chemical fertilizers were investigated. Results showed that the decisions of greenhouse owners of different cities were not different for using chemical fertilizers, but they made different decisions for pest control. Between number of training courses, distance to market, greenhouse area, type of crop and type of greenhouse cover with decision made by greenhouse owners for using chemical fertilizers were significantly different. Also, significant difference was found between level of education, experience of greenhouse owners, distance to market and type of greenhouse cover, with decision of greenhouse owners for pest control. Finally, the results were discussed and sugestions were made for the decision making of greenhouse owners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical fertilizers
  • Decision making in greenhouses
  • Regression analysis
  • Pests
1-     امینی، ا.م. و ع. یوسفی. 1395.  مدیریت گلخانه‌‌ها و ارزیابی عوامل موثر در بهبود آن. مقالات همایش چالش‌‌های تولید محصول‌‌های گلخانه‌‌ای. فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی. 1خرداد ماه 1395.
2-        بی نام.1394. آمارنامه کشاورزی. وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، جلد دوم، گل و گیاهان زینتی، صفحه‌‌های 79 تا 100.
3-     بی نام.1394. آمارنامه کشاورزی. وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، جلد سوم، محصولات باغبانی، صفحه‌‌های 35 تا 38.
4-     خوشخوی، م.، م. مبلی، م. عزیزی، ک. وحدتی، و. گریگوریان و ع. تفضلی. 1397. بررسی وضعیت گزیده‌ای از گلخانه‌ها‌ی ایران (1- واکاوی توصیفی). مجله پژوهش‌های راهبردی درعلوم کشاورزی و منابع طبیعی 229-209:(2)3.
5-     ﺧﻮﺷﻜﺎﻡ، س. ﻭ م. ﺳﺎﻋﻲ. 1390. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ‌ﺗﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺸﺖ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﻛﺎﻫﻮ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻭ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻴﺮﻓﺖ. ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﻮﻥﻛﺸﺖ‌‌های ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ‌‌ای 39-29:(7)2.
6-      رئیس‌‌زاده، ا.ر. 1395. چالش‌‌های فراروی تولید محصولات سالم در گلخانه. مقالات همایش چالش‌‌های تولید  محصول‌‌های گلخانه‌‌ای. فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی. 1خرداد ماه 1395.
7-     سرپله، ا.، ک. شریفی، م. میرابوالفتحی و ح. عظیمی.  1395.  مدیریت بیماری‌های گیاهان گلخانه‌‌ای. مقالات همایش  چالش‌‌های تولید  محصول‌‌های گلخانه‌‌ای. فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی. 1خرداد ماه 1395.
8-   ﻋﺰﯾﺰی، ج. 1384.  ارزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮح ﺷﻬﺮک ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای  اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن. فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی. 132-109:(86)13.
9-     ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﻴﺮﮔﺎﻧﻲ، م. و م.ح. دیبایی. 1389‌‌. ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻧﺮژی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ‌‌ای ﻛﺸﺖ  ﻓﻠﻔﻞ دﻟﻤﻪ ای در ﺷﻤﺎل خوزستان. پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺧﻮراﺳﮕﺎن، بهمن 1389، اﺻﻔﻬﺎن.
10- کیائی ، م. 1395.  سیاست های کلان وزارت جهاد کشاورزی در گسترش تولیدات گلخانه‌ای. فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی. 1خرداد ماه 1395.
11- محرمی‌‌پور، س. 1395. مدیریت آفات گلخانه‌‌ها. مقالات همایش چالش‌‌های تولید  محصول‌‌های گلخانه‌‌ای. فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی. 1خرداد ماه 1395.
12. Nelson. P.V. 2011. Greenhouse Operation and Management.Seventh Edition. Pearson, Londen. UK. 692 p.
13. Patricia D.F., L. Pickerel, S.M. Rhyne. 2002. Greenhouse Operation and Management. Instructional Materials Laboratory University of Missouri-Columbia 2316 Industrial Drive Columbia, MO 65202,  USA.
14.Walls, I.G., A.G. Channon, R.A. Martin and J.W. Newbold. 1988. The Complete Book of the Greenhouse. Ward Lock Limited, London, UK. 304 p.
15. Willmott, P.K. 1982. Scientific Greenhouse Gardening. Ep Publishing Limited. London, UK.  202 p.