دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، آذر 1395، صفحه 93-186 
وضعیت موجود و ارایه راهکارهای بهبود کمی و کیفی میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری ایران

صفحه 93-108

10.22047/srjasnr.2016.110536

مرتضی خوشخوی؛ وازگین گریگوریان؛ عنایت اله تفضلی؛ مصطفی مبلی؛ (شادروان) رضا امیدبیگی