واکاوی نقش مدیریت جامع نوآوری در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه توسعه کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه ازاد اسلامی کرج، ایران

چکیده

مدیریت جامع نوآوری به عنوان یک پارادیم جدید شامل پنج مولفه، فرهنگ نوآوری، ساختار سازمانی، مدیریت تکنولوژی، استراتژی نوآوری و نوآوران می باشد. مقاله حاضر به منظور ارایه"تحلیلی برنقش مدیریت جامع نوآوری در صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما استان کرمان تدوین شده است تا از این ره‌آورد بتواند با بهبود صنایع تبدیلی و تکمیلی شرایط اشتغال و بهبود درآمد در باغداران را فراهم آورد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، پیمایشی است.جامعه اماری ان شامل ۲۰۰ نفر از کشاورزان استان کرمان می باشد که در زمینه بازاریابی، بسته-بندی و فراوری محصولات خرما مشغول به کارهستند،حجم نمونه براساس فرمول کوکران ۱۵۵نفرمحاسبه گردید که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. به منظور پاسخگویی به مسئله تحقیق، پرسشنامه ای به عنوان ابزار اصلی تحقیق طراحی شد و برای تحلیل نتایج تحقیق از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما و ابعاد مدیریت جامع نوآوری همبستگی معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Management Role in Innovation and Complementary Industries of Dates

نویسندگان [English]

 • Neda Baniasadi 1
 • Davoud SamarI 2
 • Seyyed Jamal Farajollah Hosseini 1
 • M. Omidi Najafabadi 1
1 Department of Economics, Agricultural Extension and Education, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Agricultural Development, Faculty of Agricultural Sciences and Food Industry, Islamic Azad University of Karaj, Iran
چکیده [English]

Total Innovation Management as a new paradigm includes five components: innovation culture, organizational structure, technology management, innovation strategy and innovators. The present article has been compiled to present an "analysis of the role of Total Innovation Management in date conversion and complementary industries of Kerman province in order to provide employment and income conditions for gardeners by improving conversion and complementary industries." Applied research is a survey in terms of research method. Its statistical population includes 200 farmers in Kerman province who are engaged in marketing, packaging and processing of date products. The sample size was calculated based on Cochran's formula of 155 people. In order to answer the research problem, a questionnaire was designed as the main research tool and SPSS and AMOS software were used to analyze the research results. The research results showed that between the development of conversion and complementary industries of dates and Dimensions of comprehensive innovation management there is a significant correlation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agricultural product marketing
 • packaging
 • agricultural development
 • date processing
 • Total innovation
 1. 1- اباذری، ع. و ع. حسینی یکانی. 1393 .اولویت بندی مکانی استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی. مطالعه موردی استان مازندران، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 182-175:(1)45.

  2- بلالی، ح.،  ح. سعدی و س. قزوینه. 1394. اولویت­بندی سرمایه­گذاری برای توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی با بهره­گیری از روش دلفی )مطالعه موردی شهرستان همدان(. مجلّه پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی 160-149:(1)9.

  3- بنی اسدی، ن.، د. ثمری،  ج. فرج الله حسینی و م. امیدی نجف آبادی. 1397. بررسی تأثیرات اقدامات عوامل بازاریابی در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در استان کرمان. مدیریت بازاریابی 60-49:(13)41.

  4- بهبهانی، ل.1396. استفاده از ضایعات خرما در صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما. ناشر، انتشارات آموزش کشاورزی صفحه‌های 1 تا 32.

  5- پوررمضان، ع. و ز. اکبری. 1393. اثرات ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی بر اقتصاد روستایی مورد: بخش مرکزی شهرستان رشت. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی 160-145:(3)4.

  6- حکمت، م. 1394. طراحی الگوی نوآوری بازاریابی خوشه کسب و کار خرما در استان خوزستان. پایان نامه دکترا. دانشگاه علوم و تحقیقات تهران صفحه های250 تا 309.

  7- راسخ جهرمی، ع. و ف. عابدی. 1390. بررسی رابطه صادرات بخش کشاورزی و رشد و توسعه اقتصادی. پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی 111-95:(1)2.

  8- رنجبر، ا.، ژ. دانشور عامری و خ. کلانتری. 1398. تدوین راهبردهای توسعه صنایع فرآوری محصولات باغی در استان مرکزی.  تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 136-123:(1)50.

  9- سعیدا اردکانی، س.، ا. کنجکاو منفرد، م. حکاکی و ح. رضایی دولت آبادی. 1392. شناسایی عوامل موثر بر توسعه نوآوری فردی. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری 155-135:(1)50.

  10- سلیم­زاده، ج.، ص.م. ویسه، ا. محمدی و ا. عابدینی. 1395. بررسی نقش رهبری تحول آفرین در تسهیل نوآوری با نقش میانجی فرهنگ نوآورانه در پالایشگاه نفت آبادان. فصلنامه علمی 114-102:(53)11.

  11- صاحبدل،س.، م. نساجهای صرافی، م. ملک لی و س. اجاقی. 1396. بررسی نقش اکتشاف و بهره برداری از دانش در توسعه ابعاد نوآوری در مؤسسات تحقیقات کشاورزی استان البرز. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 729-693:(4)48.

  12- عسکری بزایه، ف. و ر. محمدزاده. 1398. نظام نوآوری کشاورزی و نقش دولت ها در توسعه و تقویت آن. علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی 34-19:(3)2.

  13- علی آبادی، م.، و. علم الهدی، ن. جیرفنی و ش. فاضل. 1388. بسته‌بندی هوشمند در صنایع غذایی. همایش ملی مهندسی شیمی اسلامشهر. باشگاه ّپژوهشگران جوان صفحه های 44 تا 56.

  14- عمانی، ا. و س. سلمان زاده. 1396. شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت نوآوری در صنایع تبدیلی و تکمیلی محصول های دامی در مناطق روستایی استان خوزستان. روستا و توسعه 141-121:(4)16.

  15- کرمی، آ.، م. فاریابی و م. احمدوند. 1397. تحلیل استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان جیرفت، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی 238-223:(2)8.

  16- گلستان هاشمی، س.م. 1390. مدل مدیریت نوآوری جامع ( TIM) و نظام مدیریت نوآوری سازمانی در ایران (IIMS). چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری ایران، خلاقیت شناسی سازمانی امنیتی مدیریتی، تریز(TRIZ) و بیونیک صفحه‌های 1 تا 16.

  17- محسنی کیاسری، م.، م. محمدی، م. جعفرنژاد، ن. مختارزاده و ر. اسدی فر. 1396. دسته بندی ابزارهای سیاست نوآوری تقاضامحور با استفاده ازرویکرد فراترکیب. مدیریت نوآوری 118-109:(2)6.

  18- محسنی کیاسری، ف.،ک. مرادیان و م. سعدآبادی. 1399. تحلیلی بر فرایندهای توسعه محصول جدید در صنایع غذایی مطالعه شرکتهای صنایع غذایی استان تهران. مدیریت نوآوری 150-127:(2)9.

  19- مرادی آیدیشه، ش.، ع. وثوقی نیری، امیرمحسنی و ش. قزوهی. 1391. تبیین و ارائه الگوی جامع فرهنگ نوآوری فصلنامه علمی- ترویجی مطالعات منابع انسانی 1-26:(1)3.

  1. Adriadi Ghiffari, R. 2016. Development of eucalyptus oil agro-industries in Kabupaten Buru. Procedia – Social Behav. Sci. 227:815-823.
  2. Cohen, W.M. and D.A. Levinthal. 2015. Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. Admin. Sci. Quart. 35(1):128–152.
  3. Cooper, R.G. 2019. The drivers of success in new-product development. Industrial Marketing Management. 76:36-47
  4. Gagliardi, D.F., F. Niglia and C. Battistella. 2014. Evaluation and design of innovation policies in the agro-food, Technol. Forecast. Social Change 85:40–57
  5. FAO . FAO’ the sowing innovation agricultural on works.
  6. FAO.2012. Sustainabl agriculture productivity growth and bridging the gap for small family- farm interagency report to the Mexican G20 Presidency with contribution by Biodiversity CGIAR consortium FAO,
  7. Ghane, S . Resume of Iran Date Market and Its Potential to Enter the Eu Market. Advances in Environmental Biology, 8(9):363-372.
  8. Gümüş, S. Gülnihal Gümüş H. Marketing of innovation in business. Procedia - Social Behavioral Sci. 181:261 – 268
  9. Hair, J.F., W.C. Black, B.J. Babin, R.E. Anderson and R. Tatham. 2010. Multivariat Data Analyaz. Unaited state of America Pearson Prentic.
  10. Hidalgo, A. and J. Albors. 2008. Innovation Management Techniques and tools: A Review from theory and Practice R&D. J. Management, Blackwell Publishing Ltd. 38(2).
  11. Hugh Han, J., H. Wang and M. Naim. 2017. Reconceptualization of information technology flexibility for supply chain management: An empirical study. Retrieved from: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2017.02.018
  12. Lee, K., H. Woo and K. Joshi. 2017. Pro-innovation culture, ambidexterity and new product development performance: Polynomial regression and response surface analysis. Retrieved from: http://dx.doi.org/10.1016/j.emj.2016.05.002
  13. Liu, B., H. Xu, H. Zhao, W. Liu, L. Zhao and Y. Li. 2017. Preparation and characterization of intelligent starch/PVA films for simultaneous colorimetric indication and antimicrobial activity for food packaging applications. Retrieved from: file:///H|/Odƒápƒ~1/dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2016.10.067.
  14. Liu, Zh., M. Jongsma, C. Huang and J. 2015. The sectoral innovation system of the Dutch vegetable breeding industry. NJAS - Wageningen J. Life Sci., pp:27-39. Retrieved from:  www.elsevier.com/locate/njas
  15. Majid, I., G. Ahmad Nayik, Sh. Mohammad Dar and V. Nanda. 2016. Novel food packaging technologies: Innovations and future prospective. J. Saudi Soc. Agri. Sci. Retrieved from:  ksu.edu.sawww.sciencedirect.com
  16. Martinli, G., R. Ferraz and S. Naylor. R, Sugar and ethanol production as a rural development strategy in Brazil: Evidence from the state of São Paulo. Agr. Sys. Retrieved from: http://dx.doi.org/10.1016/j.agsy.2011.01.006
  17. O’ Callaghan, K.P. and J. Kerry. 2016. Consumer attitudes towards the application of smart packaging technologies to cheese products. Food Pack. Shelf Life, pp:1-9
  18. Olumuyiwa, O. 2014. Impact of Total Innovation Management on Supply Chain in Nigeria’s Auto. Indust. J. Entrep. Busin. Inno. 1(1).
  19. Permpool, N, Bonnet, S. Bonnet, SH. 2016. Greenhouse gas emissions from land use change due to oil palm. J. Clean. Product., Expan. Thailand Biodiese Product. Pigford. 32(2)
  20. Rahayu, S. and B. 2014. Understanding Local Innovation System as an Intelligent Organism Using the Viable System Model Case Study of Palm Oil Industry in North Sumatra Province. The 5th Indonesia Int. Conf. Inno. Entrepren. Small Busin. (IICIES 2013).
  21. Rapp, A., K. Trainor, Agnihotri. 2010. Performance implications of customer-linking capabilities: Examining the complementary role of customer orientation and CRM technology, J. Busin. Res. 63(11). Retrieved from: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2009.11.002
  22. Ren, S.H.B., A. Eisingerich and H. Tsai. 2015. How do marketing, research and development capabilities, and degreeof internationalization synergistically affect the innovation performance of small and medium sized enterprises (SMEs)? A panel data study of Chinese SMEs. International Business Review. Retrieved from: http://dx.doi.org/10.1016/j.ibusrev.2014.11.006
  23. Tollin, K., A. Erz and J. Vej. 2014. The strategic wiepoints of innovation and marketing teams of development of novel functional foods, Retrieved from: http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-802780-6.00004-3
  24. Trott, P. and C.H. Simms. 2017. An examination of product innovation in low- andmedium-technology industries: Cases from the UK packaged foodsector., pp:605-623
  25. Tsai, C.H. and Y. 2017. Experiential value in branding food tourism. J. Destin. Market. Manag. 6(1): 56-65. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2016.02.003
  26. Truong, Y., R. Klink, G. Simmons, Grinstein and A. Palmer. Branding strategies for high-technology products: The effects ofconsumer and product innovativeness. Retrieved from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.07.003
  27. World Bank .2012. Agriculture Innovation System: An Investment source Book Intrnational Bank for Reconstruction and Development Association and the World Bank Washangton DC
  28. Xu, Q., J. Chen, Z.H. Chen, J. Liu, G. Zheng and Y. Wang. 2007. Total Innovation Management: a novel paradigmof innovation management in the 21st century. J. Technol Transfer. Pp:25-32
  29. UNDP. The roles and opportunities forthe private sector in africa’s agro-food industry, UNDP African Facilityfor Inclusive Markets.