واکاوی نقش مدیریت جامع نوآوری در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه توسعه کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه ازاد اسلامی کرج، ایران

چکیده

مدیریت جامع نوآوری به عنوان یک پارادیم جدید شامل پنج مولفه، فرهنگ نوآوری، ساختار سازمانی، مدیریت تکنولوژی، استراتژی نوآوری و نوآوران می باشد. مقاله حاضر به منظور ارایه"تحلیلی برنقش مدیریت جامع نوآوری در صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما استان کرمان تدوین شده است تا از این ره‌آورد بتواند با بهبود صنایع تبدیلی و تکمیلی شرایط اشتغال و بهبود درآمد در باغداران را فراهم آورد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، پیمایشی است.جامعه اماری ان شامل ۲۰۰ نفر از کشاورزان استان کرمان می باشد که در زمینه بازاریابی، بسته-بندی و فراوری محصولات خرما مشغول به کارهستند،حجم نمونه براساس فرمول کوکران ۱۵۵نفرمحاسبه گردید که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. به منظور پاسخگویی به مسئله تحقیق، پرسشنامه ای به عنوان ابزار اصلی تحقیق طراحی شد و برای تحلیل نتایج تحقیق از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما و ابعاد مدیریت جامع نوآوری همبستگی معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Management Role in Innovation and Complementary Industries of Dates

نویسندگان [English]

  • Neda Baniasadi 1
  • Davoud SamarI 2
  • Seyyed Jamal Farajollah Hosseini 1
  • M. Omidi Najafabadi 1
1 Department of Economics, Agricultural Extension and Education, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Agricultural Development, Faculty of Agricultural Sciences and Food Industry, Islamic Azad University of Karaj, Iran
چکیده [English]

Total Innovation Management as a new paradigm includes five components: innovation culture, organizational structure, technology management, innovation strategy and innovators. The present article has been compiled to present an "analysis of the role of Total Innovation Management in date conversion and complementary industries of Kerman province in order to provide employment and income conditions for gardeners by improving conversion and complementary industries." Applied research is a survey in terms of research method. Its statistical population includes 200 farmers in Kerman province who are engaged in marketing, packaging and processing of date products. The sample size was calculated based on Cochran's formula of 155 people. In order to answer the research problem, a questionnaire was designed as the main research tool and SPSS and AMOS software were used to analyze the research results. The research results showed that between the development of conversion and complementary industries of dates and Dimensions of comprehensive innovation management there is a significant correlation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural product marketing
  • packaging
  • agricultural development
  • date processing
  • Total innovation