کلیدواژه‌ها = مدل خودتوضیحی با وقفه های گسترده داده‌های ترکیبی
واکاوی نقش فعالیت‌های کشاورزی بر تخریب محیط زیست با تکیه بر ردپای اکولوژیکی در کشورهای منتخب منا

دوره 7، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 79-92

فاطمه نصرنیا؛ پریوش روشن چراغیان؛ نیلوفر اشک تراب