نقش فعالیت‌های کشاورزی بر تخریب محیط زیست بر پایه ردپای بوم شناختی در کشورهای منتخب منا.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

چکیده

کشاورزی یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی است که زمینه‌ساز تخریب منابع طبیعی نیز هست. ارتباط متقابل تخریب محیط‌زیست و کشاورزی مسئله‌ای است که به ویژه در کشورهای در حال توسعه بسیار به آن توجه شده است. یکی از معیارهایی که مجموعه فشارها بر محیط زیست را اندازه می‌گیرد، شاخص جاپای بوم شناسانه است که میزان تأثیر انسان بر محیط زیست را نشان می‌دهد. در بررسی حاضر، با به‌کارگیری شاخص جاپای بوم‌شناسانه به عنوان معیاری از تخریب محیط‌زیست، ارتباط بین فعالیت‌های کشاورزی و تخریب محیط زیست، با توجه به تاثیر جمعیت و مصرف انرژی برای کشورهای منتخب حوزه‌ منا در قالب داده‌های ترکیبی برای سا‌ل‌های 1374-1397 بررسی شده‌است. نتیجه بررسی-ها نشان دادند که در ‌ بلند‌مدت درآمد سرانه ملی، تولید کل کشاورزی و جمعیت کل اثر منفی و معنی‌داری بر جاپای بوم‌شناسانه داشته‌اند، اما در کوتاه‌مدت درآمد سرانه ملی و تولید کل کشاورزی اثری مثبت و معنی‌دار داشته‌اند که در کوتاه مدت علیتی یک‌طرفه ازسمت درآمد سرانه‌ ملی و جمعیت کل به جاپای بوم‌شناسانه وجود دارد که موجب تخریب محیط زیست شده‌است. از سوی دیگر، ضریب جمله تصحیح خطا بیانگر سرعت اندک تعدیل درکوتاه‌مدت است و تولید کل کشاورزی و درآمد سرانه ملی بیشترین تأثیر را بر تخریب محیط‌زیست دارند. از این رو، کشورهای حوزه منا با تمرکز بر سیاست‌های افزایش درآمد سرانه به همراه استفاده از فناوری‌های برتر در کشاورزی برای حفظ محیط زیست می‌توانند مانع تخریب محیط زیست شوند و برای رسیدن به توسعه پایدار حرکت کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Agricultural Activities on Environmental Degradation based on Ecological Footprint in Selected Countries of Mena

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Nasrnia 1
 • Parivash Roshan Cheraghian 1
 • Niloofar Ashktorab 2
1 Department of Agricultural Economics- School of Agriculture-Shiraz university-Shiraz-Iran
2 Department of Agricultural Economics, Agricultural Engineering and Rural Development, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran.
چکیده [English]

Agriculture is one of the most important economic activities that pave the way for the degradation of natural resources. The interrelationship between environmental degradation and agriculture is an issue that has received much attention, especially in developing countries. One of the criteria that measures the set of pressures on the environment is the ecological footprint index, which shows the extent of human impact on the environment. In the present study, using the ecological footprint index as a measure of environmental degradation, the relationship between agricultural activities and environmental degradation with respect to population impact and energy consumption for selected MENA countries in the form of Panel data for 1995-2018 was investigated. The results showed that in the long run, per capita national income, total agricultural production and total population had a negative and significant effect on ecological footprint, but in the short term, national per capita income and total agricultural production have had a positive and significant effect while there is a one-way causality from national per capita income and total population to ecological footprint that has caused environmental degradation. On the other hand, the error correction coefficient indicates the slow pace of adjustment in the short run, and total agricultural production and national per capita income have the greatest impact on environmental degradation. Therefore, by focusing on policies to increase per capita income along with the use of superior technologies in agriculture to protect the environment, the selected countries of Mena can prevent environmental degradation and achieve sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ecological footprint
 • Environmental degradation
 • Panel ARDL
 • Granger causality
 • Mena
 1. 1- جلالی، ا.، م. نجاتی و م. جوادینی. 1395. اثر اقتصاد جهانی بر تولید بخش کشاورزی ایران، تحقیقات اقتصاد کشاورزی 135-29:103.

  2- شریف کریمی، م. و م. حیدریان. 1396. بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت مصرف الکتریسیته بر رشد اقتصادی در استان‌های ایران (تحلیلی از مدل‌های FMOLS-PMG و علیت VECM)، فصلنامه مدلسازی اقتصاد‌سنجی 117-149:(5)2.

  3- طرازکار، م.ح.، ن. کارگر ده بیدی، ر. اسفنجاری کناری و ع. قربانیان. 1399. اثر رشد اقتصادی بر تخریب محیط زیست در کشورهای خاورمیانه: کاربرد ردپای اکولوژیک. محیط زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران 90-77:(1)73.

  4- مولایی، م. و ا. بشارت. 1394. بررسی ارتباط بین تولید ناخالص داخلی و ردپای اکولوژیکی به عنوان شاخص تخریب محیط زیست،  تحقیقات اقتصادی 1033-1017:(4)50.

  1. Aboagye, S., P. Appiah-Konadu and V. Acheampong. 2020. Economic expansion and environmental degradation in ghana: a sector decomposition analysis. AJER. 8(1):106-124.
  2. Agboola, M.O. and F.V. Bekun. 2019. Does agricultural value added induce environmental degradation? Empirical evidence from an agrarian country. Sci. Pollut. Res. 26(27):27660-27676.
  3. Ahmed, A., G.S. Uddin and K. Sohag. 2016. Biomass energy, technological progress and the environmental Kuznets curve: Evidence from selected European countries. Biomass Bioenerg. 90:202-208.
  4. Bai, Z.G., D.L. Dent, L. Olsson and E. Schaepman. 2008. Proxy global assessment of land degradation. Soil. Use. Manag. 24(3):223–234.
  5. Bärring, L., P. Jönsson, J.O. Mattsson, and Åhman. 2003. Wind erosion on arable land in Scania, Sweden and the relation to the wind climate — a review. Catena 52(7):173–190.
  6. Borrelli, P., P. Panagos, C. Ballabio, E. Lugato, M. Weynants and L. Montanarella. 2014. Towards a pan-European assessment of land susceptibility to wind erosion. Land Degrad Dev. 27:1093-1105.
  7. Chaitip, P., K. Chokethaworn, C. Chaiboonsri and M. Khounkhalax. 2015. Money Supply Influencing on Economic Growth-wide Phenomena of AEC Open Region. Procedia Econ. Fin. 24:108-115.
  8. Emir, F. and F.V. Bekun. 2018. Energy intensity, carbon emissions, renewable energy, and economic growth nexus: new insights from Romania. Energy Environ. 30(3):427-443.
  9. Fisher, R.A. 2001. Statistical Methods for Research Workers. 4th ed. Oliver and Boyd, Edinburgh.
  10. Gomes, L., J.L. Arrue, M.V. López, G. Sterk, D. Richard, R. Gracia and J.P. Frangi. 2003. Wind erosion in a semiarid agricultural area of Spain: the WELSONS project. Catena 52:235–256.
  11. Gray, L.C. and W.G. Moseley. 2005. A geographical perspective on poverty–environment interactions. Geogr J. 171(1):9–23.
  12. Hafeez, M., C. Yuan, W.U.H. Shah, M.T. Mahmood, X. Li and K. Iqbal. 2020. Evaluating the relationship among agriculture, energy demand, finance and environmental degradation in one belt and one road economies. Carbon Manag. 11(2):139-154.
  13. Hausman, J.A. 1978. Specification tests in econometrics. Econometrica: J. Sci. 1251-1271.
  14. Huang, Q., Wang, Z. Ren and H.J. Zhang. 2007. Regional ecological security assessment based on long periods of ecological footprint analysis. Resour Conserv Recycl. 51(1):24-41.
  15. Johnson, J.M.F., A.J. Franzluebbers, S.L. Weyers and D.C. Reicosky. 2007. Agricultural opportunities to mitigate greenhouse gas emissions. Environ. Pollut. 150 (1):107–124.
  16. Khan, S.R. and A.A. Naqvi. 2000. The Environment-Poverty Nexus: An Institutional Analysis. United Nations Development Program.
  17. Louwagie, G., S.H. Gay, F. Sammeth and T. Ratinger. 2011. The potential of European Union policies to address soil degradation in agriculture. Land Degrad Dev. 22 (1):5–17.
  18. Malerba, D. 2020. Poverty alleviation and local environmental degradation: An empirical analysis in Colombia. World Dev. 127:104776.
  19. Moffat, I. 2000. Ecological Footprints and Sustainable Development. Ecol Econ. 32: 359-362.
  20. Nowak, A. and C. Schneider. 2017. Environmental characteristics, agricultural land use, and vulnerability to degradation in Malopolska Province (Poland). Sci. Total Environ. 590(3):620-632.
  21. Nurkse, R. 1966. Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries. Econ. J. 63(252):897–899.
  22. Nwokoro, C.V. and F.O. Chima. 2017. Impact of environmental degradation on agricultural production and poverty in rural Nigeria.  Int. J. Contemp. 7:2-12.
  23. Olanipekun, I.O., G.O. Olasehinde-Williams and R.O. Alao. 2019. Agriculture and environmental degradation in Africa: The role of income. Sci. Total Environ. 692(7):60-67.
  24. Pesaran, M.H., Y. Shin and R.P. Smith. 1999. Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels. J. Amer. Stat. Assoc. 94 (446):621–634.
  25. Pesaran, M.H. and Y. Shin. 1998. An autoregressive distributed-lag modelling approach to cointegration analysis. Econom. Mono. 31:371-413.
  26. Pesaran, M.H. and R. Smith. 1995. Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. J. Econometrics, 68(1):79-113.
  27. Rees W.E. 1992. Ecological footprints and appropriated carrying capacity: what urban economics leave out. Environ Urba. 4:121–30.
  28. Sarkodie, S.A. 2018. The invisible hand and EKC hypothesis: what are the drivers of environmental degradation and pollution in Africa? ESPR. 25(22):21993-22022.
  29. Saudi, M.H.M., O. Sinaga, D. Roespinoedji and N.H. Jabarullah. Industrial, commercial, and agricultural energy consumption and economic growth leading to environmental degradation. Ekoloji. 28(107):299-310.
  30. Scherr, S.J. 2000. A downward spiral? Research evidence on the relationship between poverty and natural resource degradation. Food Policy 25(4):479–498.
  31. Snyder, C.S., T.W. Bruulsema, T.L. Jensen and P.E. Fixen. 2009. Review of greenhouse gas emissions from crop production systems and fertilizer management effects. Agr. Ecosyst. Environ. 133 (3–4):247–266.
  32. Stoate, C., N.D. Boatman, R.J. Borralho, C. Rio Carvalho, G.R. de Snoo and P. Eden. 2001. Ecological impacts of arable intensification in Europe.  Manag. 63(4):337–365.
  33. Toda, H.Y. and T. Yamamoto. 1995. Statistical inference in vector Autoregressions with possibly integrated J. Econ.66:225-250.
  34. Uddin, G.A., M. Salahuddin, K. Alam and J. Gown. 2017. Ecological footprint and real income: Panel data evidence from the 27 highest emitting countries. Ecol. Indic. 77:166–175.
  35. Van der Werf, H.M.G. and J. Petit. 2002. Evaluation of the environmental impact of agriculture at the farm level: A comparison and analysis of 12 indicator-based Agr. Ecosyst. Environ. 93(1):131–145.
  36. Wackernagel, M., L. Hanscom and D. 2017. Making the sustainable Development Goals consistent with sustainability.  Front. Energy Res. 5:1-5.
  37. Wackernagel, M., L. Onisto, L. Callejas, L.F. Alejandro, J. Me´ndez Garcı´a, A.I. Sua´rezGuerrero, Guadalupe and M.A. Guerrero. Ecological footprints of nations: how much nature do they use? how much nature do they have? Commissioned by the Earth Council for the Rio_5 Forum. International Council for Local Environmental Initiatives, Toronto, Canada.
  38. Wilson, J. and M. Anielski. Ecological footprints of canadian municipalities and regions, the Canadian Federation of Canadian Municipalities, Retrieved from: http://www.anielski.com.