کلیدواژه‌ها = ردپای اکولوژیک
نقش فعالیت‌های کشاورزی بر تخریب محیط زیست بر پایه ردپای بوم شناختی در کشورهای منتخب منا.

دوره 7، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 79-92

فاطمه نصرنیا؛ پریوش روشن چراغیان؛ نیلوفر اشک تراب