دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-248 
6. مهندسی ژنتیک و امنیت غذایی

صفحه 195-208

مطهره محسن‌پور؛ سمیرا کهک؛ بهزاد قره‌یاضی


7. بررسی وضعیت گزیده‌ای از گلخانه‌ها‌‌ در ایران 1- واکاوی توصیفی

صفحه 209-222

مرتضی خوشخوی؛ مصطفی مبلی؛ مجید عزیزی؛ کورش وحدتی؛ وازگین گریگوریان؛ عنایت‌‌الله تفضلی


8. بررسی وضعیت گزیده‌ای از گلخانه‌ها‌‌ در ایران 2- واکاوی استنباطی

صفحه 223-236

مرتضی خوشخوی؛ مصطفی مبلی؛ مجید عزیزی؛ کورش وحدتی؛ وازگین گریگوریان؛ عنایت‌‌الله تفضلی