بررسی وضعیت گزیده‌ای از گلخانه‌ها‌‌ در ایران 1- واکاوی توصیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه شیراز

2 عضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

3 عضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه فردوسی مشهد

4 عضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه تهران

5 عضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه تبریز

6 عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه شیراز

چکیده

در  پژوهش حاضر، تنگناها و مشکل‌های گلخانه‌ها و تولیدهای گلخانه‌ای در شش استان ایران ارزیابی شدند. این مطالعه از نوع کاربردی بود و برای گردآوری اطلاعات و داده‌‌ها از پرسشنامه بهره‌‌گیری شد. در این پرسشنامه موقعیت محلی گلخانه، مشخصات فنی گلخانه، آب، خاک، کود شیمیایی‌‌، سیستم کشت بدون خاک، نوع کشت‌‌، آفت‌ها‌‌ و بیماری‌‌ها، بازاررسانی و هزینه‌‌ها مشخص شدند. برای واکاوی داده‌‌های حاصل از پژوهش توصیفی، از واکاوی یک متغیره یعنی جدول توزیع فراوانی بهره‌‌گیری شد. گستره جغرافیایی پژوهش شامل گلخانه‌‌داران شش استان تهران‌‌، اصفهان‌‌، کرمان‌‌، مرکزی‌‌، البرز و فارس بود که بر اساس آمارنامه‌‌های وزارت جهاد کشاورزی، بیشترین سطح کشت گلخانه‌‌ای را داشتند. نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین فراوانی سن مالکان و مدیران گلخانه متعلق به رده سنی 31 تا 40 سال بود. مالکان 5/64% و مدیران 7/62% مدرک تحصیلی غیر مرتبط با تولیدهای گلخانه‌‌ای داشتند. از نظر نوع کشت 6/53‌‌% از کشت گلخانه‌‌ها خاکی، 3/37‌‌% آبکشت و 1/9‌‌% آن‌ها هر دو نوع کشت را داشتند. بیشترین فراوانی پوشش گلخانه از نوع پلی‌‌اتیلن با فراوانی 7/42‌% بود. کنترل دما تنها در 2/38% از گلخانه‌‌ها به صورت اتوماتیک انجام شد. منبع تأمین آب 5/74‌‌% گلخانه‌‌ها چاه و سیستم آبیاری 1/79‌‌% گلخانه‌‌ها قطره‌‌ای بود. از نظر نوع محصول3/37% خیار، 6/25‌% گل بریدنی، 2/18%  توت فرنگی، 1/9‌% گوجه‌‌فرنگی و در بقیه، سایر سبزی‌‌ها و گیاهان زینتی کشت می‌‌شدند. ویژگی‌‌های دیگری نیز بررسی شدند و در پایان پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت موجود گلخانه‌‌ها، ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها