اعضای هیات تحریریه

دکتر حسن احمدی، استاد دانشگاه تهران

دکتر کرامت الله ایزدپناه، استاد دانشگاه شیراز

دکتر مرتضی خوشخوی، استاد دانشگاه شیراز

دکتر علیرضا سپاسخواه ، استاد دانشگاه شیراز

دکتر نصرالله سفیدبخت، استاد دانشگاه شیراز

دکتر عباس شریفی تهرانی، استاد دانشگاه تهران

دکتر علیرضا کوچکی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر بهمن یزدی صمدی، استاد دانشگاه تهران                                                           

اعضای هیات تحریریه
دکتر حسن احمدی
دکتر حسن احمدی عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد بازنشسته دانشگاه تهران

مرتع و آبخیزداری

  • ahmadikahrizak.com
دکتر کرامت‌‌اله ایزدپناه
دکتر کرامت‌‌اله ایزدپناه عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه شیراز

  • izadpanashirazu.ac.ir
دکتر مرتضی خوشخوی
دکتر مرتضی خوشخوی عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه شیراز

  • mkhoshkhuiyahoo.com
دکتر علیرضا سپاسخواه
دکتر علیرضا سپاسخواه عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه شیراز

  • sepasshirazu.ac.ir
دکتر نصرالله سفیدبخت
دکتر نصرالله سفیدبخت عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد دانشگاه شیراز

  • nsefid2000yahoo.com
دکتر عباس شریفی تهرانی
دکتر عباس شریفی تهرانی عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه تهران

  • asharifiut.ac.ir
دکتر علیرضا کوچکی
دکتر علیرضا کوچکی عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد دانشگاه فردوسی مشهد

  • akoochum.ac.ir
دکتر بهمن یزدی صمدی
دکتر بهمن یزدی صمدی عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه تهران

  • bsamadiut.ac.ir