اعضای هیات تحریریه

دکتر حسن احمدی، استاد دانشگاه تهران

دکتر کرامت الله ایزدپناه، استاد دانشگاه شیراز

دکتر مرتضی خوشخوی، استاد دانشگاه شیراز

دکتر علیرضا سپاسخواه ، استاد دانشگاه شیراز

دکتر نصرالله سفیدبخت، استاد دانشگاه شیراز

دکتر عباس شریفی تهرانی، استاد دانشگاه تهران

دکتر علیرضا کوچکی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر بهمن یزدی صمدی، استاد دانشگاه تهران                                                           

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسن احمدی

مرتع و آبخیزداری عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد بازنشسته دانشگاه تهران

ahmadikahrizak.com

دکتر کرامت‌‌اله ایزدپناه

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه شیراز

izadpanashirazu.ac.ir

دکتر مرتضی خوشخوی

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه شیراز

mkhoshkhuiyahoo.com

دکتر علیرضا سپاسخواه

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه شیراز

sepasshirazu.ac.ir

دکتر نصرالله سفیدبخت

عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد دانشگاه شیراز

nsefid2000yahoo.com

دکتر عباس شریفی تهرانی

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه تهران

asharifiut.ac.ir

دکتر علیرضا کوچکی

عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد دانشگاه فردوسی مشهد

akoochum.ac.ir

دکتر بهمن یزدی صمدی

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه تهران

bsamadiut.ac.ir