اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر مرتضی خوشخوی، استاد دانشگاه شیراز

مدیر مسئول

دکتر محمد شاهدی، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان 

اعضای شورای دبیران

دکتر حسن احمدی، استاد دانشگاه تهران

دکتر کرامت الله ایزدپناه، استاد دانشگاه شیراز

دکتر مرتضی خوشخوی، استاد دانشگاه شیراز

دکتر علیرضا سپاسخواه ، استاد دانشگاه شیراز

دکتر نصرالله سفیدبخت، استاد دانشگاه شیراز

دکتر عباس شریفی تهرانی، استاد دانشگاه تهران

دکتر علیرضا کوچکی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر بهمن یزدی صمدی، استاد دانشگاه تهران                                                           

مدیر مسئول

دکتر محمد شاهدی

عضو وابسته فرهنگستان علوم و استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

shahedimogmail.com

سردبیر

دکتر مرتضی خوشخوی

عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد دانشگاه شیراز

mkhoshkhuiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسن احمدی

مرتع و آبخیزداری عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد بازنشسته دانشگاه تهران

ahmadikahrizak.com

دکتر امین علیزاده

آبیاری استاد دانشگاه فردوسی مشهد

alizadehum.ac.ir

دکتر کرامت‌‌اله ایزدپناه

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه شیراز

izadpanashirazu.ac.ir

دکتر مرتضی خوشخوی

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه شیراز

mkhoshkhuiyahoo.com

دکتر علیرضا سپاسخواه

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه شیراز

sepasshirazu.ac.ir

دکتر نصرالله سفیدبخت

عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد دانشگاه شیراز

nsefid2000yahoo.com

دکتر عباس شریفی تهرانی

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه تهران

asharifiut.ac.ir

دکتر علیرضا کوچکی

عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد دانشگاه فردوسی مشهد

akoochum.ac.ir

دکتر بهمن یزدی صمدی

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه تهران

bsamadiut.ac.ir

ویراستار فنی

مهندس رضا داهی

مهندس داهی ویراستار فنی

mreza.dahigmail.com

ویراستار ادبی

دکتر علی اکبر نظری سامانی

عضو مدعو فرهنگستان علوم ج.ا. ایران و دانشیار دانشگاه تهران

aknazariut.ac.ir

کارشناس نشریه

مهندس ضحی مختارزاده

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

zoha.mokhtarzadehgmail.com