سپاس از داوران

داوران

چکیده

                                                                         سپاس از داوران[1]
                                                                                     جلد 7 شماره های 1 و 2
اعتماد، وحید


دانشگاه تهران.


 
پیش بهار، اسماعیل


دانشیار دانشگاه تبریز.


 
جهانی، علی


دانشکده محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست 


 
جورغلامی،  مقداد


دانشگاه تهران.


 
حقیقی، مریم


دانشگاه صنعتی اصفهان.


 
حسن‌پناه، داود


مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیـل (مغـان).


 
حسین‌زاده صحافی، همایون


موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور.


 
دوراندیش، آرش


دانشگاه فردوسی مشهد.
زارع چاهوکی، محمد‌علی


دانشگاه تهران.
زارع مهرجردی، محمدرضا


دانشگاه شهید باهنر کرمان.
شکوهی، زینب


دانشگاه شیراز.
کریم پورریحان، مجید


دانشگاه تهران.
گلستان هاشمی، سید مهدی


پژوهشکده علوم و مهندسی مدیریت و نوآوری و کارآفرینی ایرانیان.
‌عرفانی فرد، سیدیوسف


دانشگاه تهران.  
صالحی، رضا


استاد دانشگاه تهران.
مجازی امیری، باقر


دانشگاه تهران.  
مخدوم، مجید


دانشگاه تهران.
ملک محمدی،  ایرج


دانشگاه تهران.
مهدوی دامغانی،  عبدالمجید


دانشگاه شهید بهشتی.
نظری سامانی، علی اکبر


دانشگاه تهران.
یزدانی، سعید


دانشگاه تهران.
 
 
 
 [1]- نام‌های اعضای شورای دبیران مجله پژوهش‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، که به عنوان داور در برخی از مقاله‌ها نقش داشته‌اند، در این فهرست نیامده است.

عنوان مقاله [English]

سپاس از داوران