رهیافت‌های کلی و چهارچوب‌های طراحی برنامه جامع پایش منابع طبیعی کشور.

نوع مقاله : مقاله واکاوی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، تهران، ایران

2 داشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

ایران کشوری است خشک و نیمه‌خشک است و عرصه منابع‌طبیعی آن به دلیل مدیریت ناپایدار و تغییراقلیم و خشکسالی‌های پیوسته، دچار تعادل شکننده‌ای شده ­است. براورد‌های کلی نشان از خسارت تلفات خاک به مقدار 14‌% درآمد ناخالص ملی و هزینه‌کرد سالانه 4000 میلیارد ریال برای اجرای طرح‌‌‌های حفاظتی و احیایی در کشور دارد. داشتن اطلاعات به­روز و دقیق از تغییرهای زمانی و مکانی کیفیت و کمیت این ‌منابع­ طبیعی، ضرورتی کلیدی برای مدیریت پایدار آن است. طرح‌ریزی برنامه پایش منابع‌طبیعی در ایجاد بستر اطلاعاتی لازم برای بسیاری از طرح‌های حفاظتی و احیایی و اولویت‌بندی برنامه­ های آبخیزداری و پژوهش‌های مورد نیاز بسیار کلیدی است. در این ‌نوشتار تلاش می‌شود ضمن بررسی وضع موجود، سابقه کار‌‌های موردی مرتبط با پایش منابع سرزمینی و داده‌‌‌های استحصال شده از آن‌ها و نقطه‌های ضعف و قوت آن‌ها تبیین شود. چگونگی نیل به برنامه و طراحی جامع برای پایش سراسری منابع سرزمین (متغیر‌‌های هیدرولوژیک، فرسایش خاک، پوشش گیاهی و ‌اندوخته کربن) در سطح کشور نیز تبیین خواهدشد. نخست نحوه طراحی شبکه‌‌‌های پایش در سطح ملی و منطقه‌ای با توصیف حوضه‌‌های معرف، مکان‌‌های دائمی پایش و سامانه نمونه‌برداری در مقیاس‌های مختلف مشخص می‌شود. پس از آن مجموعه‌ای از جمع‌آوری، انسجام‌بخشی و واکاوی داده‌ها، شیوه‌نامه‌‌‌های نمونه‌برداری و آزمایش­های مورد نیاز، ارائه می‌‌شود. در بخش پایانی، مجموعه‌ای از زمان‌بندی داده‌برداری، ساختار پشتیبانی و نیروی انسانی و یافته‌‌‌های اصلی فراواکاوی داده‌‌‌های مکانی و زمانی (از نظر برنامه­ریزی حفاظتی، سیستم پشتیبان و تصمیم‌سازی) تشریح می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Main Approaches and Designing Frameworks for Comprehensive Program for Monitoring the Country's Natural Resources

نویسندگان [English]

 • Yahya Parvizi 1
 • Mahmood Arabkhedri 2
1 associate prof. soil conservation and watershed management research institute, AREEO, Tehran, Iran
2 associate prof. SCWMRI, AREEO, Tehran, Iran
چکیده [English]

Iran is an arid and semi-arid country whose natural resources have a fragile balance due to unstable management under the conditions of climate change and continuous droughts. General estimates show that soil loss is 14% of the gross national income and also the annual expenditure of 4000 billion Rials for the implementation of protection and restoration projects in the country. Having accurate information about the temporal and spatial changes in the quality and quantity of these resources is a key requirement for its sustainable management. Designing a natural resource monitoring program is a key in creating the necessary information platform for many conservation and restoration projects and prioritizing watershed measures and needed research. In this article, an attempt was made to explain the current situation, the history of monitoring land resources and the data obtained from them, and their strengths and weaknesses. Following, it will be explained how to achieve a comprehensive plan and design for the global monitoring of land resources (hydrological variables, soil erosion, vegetation and carbon secosteration) at the country level. First, the design of national and regional monitoring networks is explained by describing representative basins, permanent monitoring sites and sampling systems at different scales. Then, an overview of data collection, integration and analysis, sampling protocols and required tests are presented. Finally, general data collection schedule, support structure and human resources and the main findings of meta-analysis of spatial and temporal data (in terms of conservation planning, support system and decision-making) are described.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Representative watersheds
 • Sampling system
 • Soil erosion
 • Watershed management
 1. 1- ایلدرمی، ع.،  م. دشتی مرویلی. 1392. ارزیابی کمی اقدامات آبخیزداری در حوزه آبخیز سد اکبتان. مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران  63-66: (23)7.

  2- بیات، م.، ر. اخوان، ت. ابراهیمی، ا. رحمانی. 1399. پایش، ارزیابی غنای گونه‌ای درختی و ارایه مدلهای مکانی تنوع زیستی جنگلهای هیرکانی ( استان گیلان، مازندران، گلستان، و جنگلهای ارسباران) در سطح قطعات نمونه دائمی. برگفته از: http://fipak.areeo.ac.ir/site/catalogue/18870274

  3- دفتر طرح‌ریزی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، 1391. مطالعات فرسایش و رسوب حوضه های معرف و زوجی. سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور صفحه‌های 45 تا 174.

  4- رنجبر، ر.، ح. اولیایی، ح. رنجبر و ا. ادهمی. 1397. پایش تغییرات شوری خاک با استفاده از دورکاوی در منطقه زاهد شهر, استان فارس. دورکاوی و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی 128-115: (32)9.

  5- سعادت، س.، ح. رضایی، ن. قائمیان، ا. فرج‌نیا، م.ر. ستاری‌شیرازی، ن. دواتگر، ع. چراتی و ع. شهرام. 1397. پایش کیفیت خاک‎های کشاورزی. برگرفته از: http://fipak.areeo.ac.ir/site/catalogue/18845611

  1. Anilkumar, S.N., C.T. hikkaramappa, Y.M. Gopala, J.S. Arunkumar and G.M. Veerendra Patel. 2019. Soil Resource Inventory, Land Capability and Crop Suitability Assessment of Haradanahalli Micro-Watershed using Remote Sensing and GIS. Acta Sci. Agr. 3(3):129-137.
  2. Anonymous. https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/envasso.
  3. Anonymous. http://www.omafra.gov.on.ca/english/landuse/classify.htm.
  4. Arrouays, D., A. Richer de Forges, X. Morvan, N.P.A. Saby, A.R. Jones, C. Le Bas, (Eds.). 2008. Environmental Assessment of Soil for Monitoring: Volume IIb Survey of National Networks. EUR 23490 EN/2B, Office for the Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 254 p.
  5. Bispo, A., L. Andersen, D.A. Angers, M. Bernoux, M. Brossard, L. Cécillon, R.N.J. Comans, J. Harmsen, K. Jonassen, F. Lamé, C. Lhuillery, S. Maly, E. Martin, A.E. Mcelnea, H. Sakai, Y. Watabe and T.K. Eglin. 2017. Accounting for carbon stocks in soils and measuring GHGs emission fluxes from soils: Do we have the necessary standards? Front. Environ. Sci. 5)41(:1-12. doi: 10.3389/fenvs.2017.00041
  6. Caloiero, T., C. Biondo, G. Callegari, A. Collalti, R. Froio, M. Maesano, G. Matteucci, G. Pellicone, A. Veltri. 2016. Results of a long-term study on an experimental watershed in southern Italy. Forum geografic, XV (Suppl. 2), 55-65. doi:10.5775/fg.2016.067.s
  7. FAO and ITPS. 2015. Status of the World’s Soil Resources (SWSR) – Technical Summary. Food and Agriculture Organization of the United Nations. 650 p.
  8. Haeckel, I. and L. Heady. 2014. Creating a Natural Resources Inventory: A Guide for Communities in the Hudson River Estuary Watershed. Department of Natural Resources, Cornell University, and New York State Department of Environmental Conservation, Hudson River Estuary Program. Ithaca, N.Y. 102 p.
  9. Huber, S., G. Prokop, D. Arrouays, G. Banko, A. Bispo, R.J.A. Jones, M.G. Kibblewhite, W. Lexer, A. Möller, R.J. Rickson, T. Shishkov, M. Stephens, G. Toth, J.J.H. Van den Akker, G. Varallyay, F.G.A. Verheijen and A.R. Jones (Eds.). 2008. Environmental Assessment of Soil for Monitoring: Volume I Indicators & Criteria. EUR 23490 EN/1, Office for the Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 339 p.
  10. Jones, R.J.A., F.G.A. Verheijen, H.I. Reuter, A.R. Jones (Eds.). 2008. Environmental Assessment of Soil for Monitoring Volume Procedures & Protocols. EUR 23490 EN/5, Office for the Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 165 p.
  11. Kellner, E. and J.A. Hubbart. 2017. Application of the experimental watershed approach to advance urban watershed precipitation/discharge understanding. Urban Ecosyst. 20:799–810. Retrieved from: https://doi.org/10.1007/s11252-016-0631-4
  12. Kibblewhite, M.G., R.J.A. Jones, L. Montanarella, R. Baritz, S. Huber, D. Arrouays, E. Micheli and M. Stephens (Eds.). 2008. Environmental Assessment of Soil for Monitoring Volume VI: Soil Monitoring System for Europe. EUR 23490 EN/6, Office for the Official Publications of the European Communities Luxembourg, 72 p.
  13. Lee S., S. Lee, J. Shin, J. Yim and J. Kang. 2020. Assessing the Carbon Storage of Soil and Litter from National Forest Inventory Data in South Korea. Forests. 11(1318):1-15. doi:10.3390/f11121318
  14. Martin-Fernandez, L. and M. Martinez-Nunez. 2011. An empirical approach to estimate soil erosion risk in Spain. Sci. Total Environ. 409 (17): 3114-3123.
  15. Montanarella, L. and P. Panagos. 2021. The relevance of sustainable soil management within the European Green Deal. Land use policy. 100: 104950. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104950
  16. Mukherjee A, and R Lal. 2014. Comparison of Soil Quality Index Using Three Methods. PLoS ONE 9(8): e105981. doi:10.1371/journal.pone.0105981
  17. National Resources Conservation Service. T.J. Toy, G.R. Foster and K.G. Renard. 2002. Soil Erosion, Processes, Prediction, Measurement and Control, John Wiley & Sons, USA.
  18. Nichols, M.H., J.J. Stone and M.A. Nearing. 2008. Sediment database, Walnut Gulch Experimental Watershed, Arizona, United States. Water Resour. Res., 44, W05S06, doi:10.1029/2006WR005682
  19. NRI. 2018. Creating a Natural Resources Inventory https://www.dec.ny.gov/lands/120538.html
  20. Sehgal, J. https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_6/colloques2/010008396.pdf.
  21. Renard, K., M.H. Nichols, D. Woolhiser and H. Osborn. 2008. A brief background on the U.S. Department of Agriculture Agricultural Research Service Walnut Gulch Experimental Watershed, Water Resour. Res., 44: 1-11. doi:10.1029/2006WR005691
  22. Willemen, L., N.N. Barger, B.t. Brink, M. Cantele, B.F.N Erasmus, J.L. Fisher, T. Gardner, T.G. Holland, F. Kohler, and J.S. Kotiaho. 2020. How to halt the global decline of lands. Nat. Sustain. 3:164–166. doi.org/10.1038/s41893-020-0477-x