تنوع گونه‌ای جامعه درختان مهم جنگلی بخش پاتم جنگل خیرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران و عضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

2 استاد دانشگاه تهران

3 دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

چکیده

تنوع گونه­ ای اهمیت بسیارزیادی در عملکرد و دخالت انسانی در محیط زیست­ طبیعی دارد. بررسی و مقایسه تنوع گونه­ ای در جامعه ­درختان مهم جنگلی، مدیریت بهینه این بوم نظام­ های ارزشمند را امکان­ پذیر می­کند. هدف از این پژوهش مقایسه تنوع گونه ­ای در چهار جامعه مهم جنگل­ های خزری است. به این منظور، چهار جامعه مورد نظر (راشستان، راش-ممرزستان، بلوط-ممرزستان، انجیلی-ممرزستان) در بخش پاتم جنگل خیرود آماربرداری صددرصد شد و با استفاده از داده­ های جمع ­آوری شده، تنوع گونه ­ای آن ­ها در سه طبقه درخت، درختچه و نهال بررسی و مقایسه شد. تنوع گونه ­ای بین سه طبقه گفته ­شده در هر جامعه و بین چهار جامعه انتخاب شده به صورت جداگانه بررسی شد. نتایج نشان­ داد که در بررسی تنوع گونه ­ای منطقه مورد بررسی، بین سه شاخص مورد استفاده (سیمپسون، شانون- وینر و بریلوین) اختلاف معنی­ دار وجود نداشت. همچنین، مقدار شاخص شانون- وینر به ترتیب از جامعه بلوط- ممرزستان به انجیلی- ممرزستان، راش- ممرزستان و راشستان کاهش یافت. در مورد گونه­ های درختچه­ ای، بین چهار جامعه مورد بررسی اختلاف معنی­ داری مشاهده نشد و از نظر آماری، تنوع گونه ­ای در آن­ ها یکسان بود. همچنین، تنوع گونه ­ای درختچه ­ها در منطقه مورد بررسی مستقل از تنوع گونه­ ای درختان و نهال­ ها است. بررسی شاخص شانون- وینر نشان­داد که جامعه­ های مورد بررسی از نظرتنوع گونه ­ای با یکدیگر متفاوت هستند که این موضوع در تدوین راهکارهای مدیریتی باید در نظر گرفته شود. در پایان لازم است یادآوری شود که در مدیریت پایدار جنگل باید به دنبال حفظ تنوع گونه ­ای گیاهی و جلوگیری از کاهش آن بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Species Diversity of Important Forest Communities in Patum District, Kheyrud Forest

نویسندگان [English]

  • Jahangir Feghhi 1
  • M. Zobeiri 2
  • Mohammad Reza Marvi Mohadjer 2
  • Yousef Erfanifard 3
1 Dept. of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
2 Prof. of, University of Tehran
3 Faculty of Geography University of Tehran
چکیده [English]

Biodiversity is important in human performance and interference in natural environments. Investigation on biodiversity in main forest communities makes the improved management of these valuable ecosystems possible. The aim of this research was the comparison of biodiversity in four major forest communities in Hyrcanian forests.  The four forest communities (i.e., Fagetum, Fageto-Carpinetum, Querco-Carpinetum, Parrotio-Carpinetum) were surveyed by full-callipering method in Patum District of Kheirood forest. Applying the collected data, the biodiversity of them were studied in three levels of trees, shrubs and seedlings. Biodiversity was studied among the mentioned three levels in each association and among the communities separately. The results showed that there was no significant difference among the applied indices (Simpson, Shannon-Wiener and Brillouin) in the study area. Also Shannon-Wiener index decreased in order from Querco-Carpinetum to Parrotio-Carpinetum, Fageto-Carpinetum and Fagetum. There was no significant difference among the associations in the biodiversity of shrubs. The diversity of shrub species in the study area is also independent of the diversity of tree species and seedlings. The study of Shannon-Wiener index showed that the studied communities are different from each other in terms of species diversity, which should be considered in the development of management strategies. Finally, it should be noted that in sustainable forest management should be sought to preserve the diversity of plant species and prevent its decline.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fageto-Carpinetum
  • Fagetum
  • Querco-Carpinetum
  • Shannon-Wiener
  • Wilcoxon test