تاثیر عوامل بوم شناختی و غیر بوم شناختی بر توان تفرجی منطقه حفاظت شده تنگ بستانک و پارک ملی بمو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

3 عضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه تهران

چکیده

توسـعه گردشـگری در منطقه‌های مسـتعد گردشـگری امروزه یکی راه‌های کاهش فقر، مهاجرت، دشواری‌های اجتماعی و اقتصادی است. طبیعت‌گردی در میان گونه‌های مختلف گردشگری جایگاه ویژه‌ای دارد و در دو دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته است. در این پژوهش، ابتدا توان تفرجی منطقه‌های پارک ملی بمو و تنگ بستانک (بهشت گمشده) در استان فارس با استفاده از روش مخدوم ارزیابی و پس از آن با استفاده از روش ارزشیابی اجتماعی- اقتصادی کلاوسون نیازها و تقاضای تفرجی این منطقه ها بررسی شد. نتیجه ارزیابی تقاضای تفرجی نشان داد که بیشتر مردم مکان‌های دارای جاذبه‌های طبیعی را برای تفرج انتخاب می‌کنند، 3/63% از بازدیدکنندگان پارک ملی بمو و 5/71% از بازدیدکنندگان بهشت گمشده چنین نظری داشته‌اند. در این دو منطقه امکان دسترسی با خودرو شخصی باید فراهم باشد. بهار و تابستان پرطرفدارترین فصل‌های بازدید از این منطقه‌ها است. تامین امکان های زیرساختی به صورت همگن با طبیعت، مورد درخواست حدود 90% از بازدیدکنندگان در هر دو منطقه است و آن‌ها حاضرند برای تامین این خدمات و افزایش امکان و کیفیت آن‌ها مبلغی را به ‌عنوان هزینه پرداخت کنند و حفاظت و مشارکت در حفظ و احیای منظرهای طبیعی از جمله علاقه‌های افراد درباره این دو منطقه است. به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که مردم از جاذبه‌های گردشگری طبیعت به شرطی استقبال می‌کنند که همراه با تامین خدمات و نیازهای بوم‌گردان باشد؛ آن‌ها نیز به طور متقابل نسبت به حفظ طبیعت اقدام می-کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of ecological and non-ecological factors on the recreational capability of Tang Bostanak Protected Area and Bamoo National Park

نویسندگان [English]

  • J. Feghhi 1
  • Morteza Taripanah 2
  • M. Jourgholami 3
1 Associate member of I.R. Iran Academy of Sciences and Professor of University of Tehran,
2 University of Tehran
3 Invited member of I.R. Iran Academy of Sciences and Professor of University of Tehran
چکیده [English]

Tourism development in tourism-friendly areas is now one of the ways to reduce poverty, migration and social and economic problems. Ecotourism occupies a special place among the various types of tourism and has grown rapidly over the past two decades. In this study, the recreational potential of the Bamoo National Park and Tang-e-Bostanak (Behesh -e- Gomshodeh) protected area in Fars Province was first assessed using the Makhdoum method and then using Clawson's socio-economic assessment method to assess the recreational needs and demand for these areas . The results of the leisure demand assessment showed that most people choose places with natural attractions for recreation, 63.3% of Bamoo National Park visitors and 71.5% of Behesh -e- Gomshodeh visitors had such an opinion. Access by private car should be provided in these two areas. Spring and summer are the most popular times of the year to visit these areas. The provision of infrastructure facilities in a manner homogeneous with nature is desired by around 90% of the visitors in both areas, and they are willing to pay a fee to provide these services and to increase their facilities and quality, as well Protection and participation in nature conservation and the restoration of natural landscapes is one of the interests of the people in these two areas. In general, it can be concluded that people welcome Ecotourism attractions provided they are accompanied by the provision of services and needs of ecotourists; They also work together to preserve nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recreation
  • Makhdoum method
  • Ecotourism
  • Tourism