ارزیابی کیفی مجله‌‌های علوم خاک در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه فردوسی مشهد و عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

2 استاد دانشگاه شیراز و عضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

3 استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و عضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

4 استاد دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

چکیده

در طرح پژوهشی جامعی در فرهنگستان علوم، در 13 شاخه از علوم کشاورزی و منابع طبیعی 200 مجله منتشر شده در ایران از دیدگاه کیفی ارزیابی شدند. این مقاله که نشان‌‌دهنده بخشی از دستاوردهای آن طرح است به بررسی 10 مجله علمی-پژوهشی در زمینه علوم خاک می‌‌پردازد که در سال 1393 انتشار یافته‌‌اند. در این پژوهش، ده نمایه برای ارزیابی شکلی- ساختاری و پنج نمایه برای ارزیابی کیفی مقاله‌‌ها به کار گرفته شده‌‌اند. با استفاده از روش‌‌های آماری متداول، کیفیت مجله‌‌ها رتبه‌‌بندی شدند. نتیجه کلی این بررسی نشان داد که هیچ یک از این مجله‌‌ها در رتبه بسیار خوب قرار ندارد. دو مجله امتیاز خوب، 5 مجله امتیاز متوسط، 2 مجله امتیاز ضعیف و 1 مجله امتیاز بسیار ضعیف به ‌‌دست آوردند. در این راستا، مجله زیست‌شناسی خاک از نظر ارزش کاربردی، به ‌‌روز بودن و بدیع بودن موضوع مقاله‌‌ها و ضرورت انتشار رتبه برتر را داشت. مجله‌‌های پژوهش‌‌های حفاظت آب و خاک و مدیریت خاک و تولید پایدار از نظر ضرورت انتشار برتر شناخته شدند. از دیدگاه ارزش علمی-کاربردی مقاله ها، هیچ یک از مجله‌‌های مورد ارزیابی، برتری نشان ندادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Evaluation of Soil Science Journals in Iran

نویسندگان [English]

  • G.M. Haghnia 1
  • A. Abtahi 1
  • H. Siadat 2
  • F. Khormali 3
  • M.R. Mosaddeghi 4
1 Professor of Ferdowsi University of Mashhad and Associate Scholar of The Academy of Science I. R, Iran
2 Professors of Shiraz University and Invited scholar of Academy of Science I.R. Iran
3 Professor of , Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources Invited and scholar of Academy of Science I.R. Iran
4 Professor of Isfahan University of Technology Invited and scholar of Academy of Science I.R. Iran
چکیده [English]

An investigation was carried out for the journals in 13 branches of Agricultural Sciences and Natural Resources at the Department of Agricultural Sciences, IR Academy of Sciences. A total of 200 Iranian scientific journals were qualitatively evaluated. As part of that project, the results of 10 journals in the fields of soil science published in 2014 are reported. Ten indices for evaluating the format of the journals and five indices for the quality of the articles published in the journals were designed and used. The data were statistically analyzed to rank the journals. Results showed that none of the journals received the highest ranking (very good). Twenty percent were good, fifty percent were medium, twenty percent were weak and ten percent were placed in the very weak category. The journals were also compared by the following criteria in relation to published articles: innovativeness, applicability and up-to-datedness of articles and practical usefulness and necessity of publication of the journal. In this regard, Biology Journal scored highest. Journals of Soil and Water Conservation Researches, and Soil Management and Sustainable Production scored highest for the necessity of publication. None of the assessed journals showed any preference in view of practical usefulness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Journal evaluation
  • Qualitative index
  • Soil Science Journal
1- ارشاد، ج.، س.م. اشکان، ک. ایزدپناه، ض. بنی‌هاشمی، ع. شریفی تهرانی، س. محرمی‌پور و ق. نوری قنبلانی. 1397. ارزیابی کیفی مجله‌‌های علمی ایران در رشته گیاه پزشکی. مجله پژوهش‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 50-43:(1)3.
2- بذرافشان، ج.، ع. خلیلی، ش. زندپارسا، ع. سپاسخواه، ا. علیزاده و ج. فرهودی. 1398. وضعیت کیفی مجله‌‌ های علمی ایران در رشته مهندسی آب کشاورزی (آبیاری). مجله پژوهش‌‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی                250-239:(2)4.
3-  بی‌‌نام. 1394. سامانه ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی. برگرفته از eval.journals.iau.ir.
4- بی‌‌نام. 1394. سامانه نشریات علمی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت پژوهش و فناوری، دفتر سیاست‌‌گذاری و برنامه‌‌ریزی امور پژوهشی، کمسیون نشریات علمی کشور، برگرفته از http://journal.msrt.ir.
5- بی‌‌نام. 1394. عنوان‌‌های مجله‌‌های گروه علوم کشاورزی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1393، برگرفته از http://journal.msrt.ir.
6- خوشخوی، م. م.، عزیزی، ک. وحدتی، و. گریگوریان، م. مبلی و ع. تفضلی. 1397. بررسی کیفی مجله‌‌های علوم باغبانی در ایران. مجله پژوهش‌‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 102-97:(1)3.
7- سفیدبخت، ن.، ع. نیکخواه، ر. واعظ‌ترشیزی، م.ج. ضمیری، م. زاغری و م. مرادی شهربابک. 1398. ارزیابی کیفی مجله‌‌های علمی ایران در رشته علوم دامی . مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 48-41:(1)4.
8- شریفی تهرانی، ع. 1396. بررسی کیفی مجله‌‌های علمی کشاورزی و منابع طبیعی ایران، مجله پژوهش‌‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 198-189:(2)2.
9- شریفی تهرانی، ع. 1395. گزارش پایانی طرح پژوهشی "بررسی و ارزیابی کیفی مجلات علمی کشاورزی و منابع طبیعی" گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، 95 صفحه.
10- یزدی صمدی، ب.، ح. امیری نوغان و س.ع. پیغمبری. 1386. آمار و احتمالات کاربردی. تهران، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران. شماره 2827. 756 صفحه.