ارزیابی کیفی مجله‌‌های علمی رشته زراعت و اصلاح نباتات ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران و عضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

2 استاد دانشگاه صنعتی تهران و عضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

3 استاد دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

4 استاد دانشگاه فردوسی مشهد و عضو پیوسته فرهنگستان علوم

5 استاد دانشگاه تهران و عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

6 استاد دانشگاه تبریز و عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

7 استاد دانشگاه تهران و عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

چکیده

طرح پژوهشی ارزیابی کیفی مجله‌‌های علمی مرتبط با رشته زراعت و اصلاح نباتات ایران در سال 1395در گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم روی 200 عنوان مجله علمی-پژوهشی منتشر شده در سال 1393 در 13 شاخه علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور اجرا گردید. اطلاعات به دست آمده نشان داد که 40 عنوان مجله در موضوع‌‌های مختلف علوم زراعی و اصلاح نباتات (بوم‌شناسی 10 مورد، ژنتیک و زیست‌فناوری 8 مورد، زراعت و اصلاح نباتات 22 مورد) وجود دارد، که 35 عنوان به زبان فارسی و 5 عنوان به زبان انگلیسی بود. دراین مجموعه 286 مقاله مربوط به رشته‌‌های زراعت و اصلاع نباتات بود که به طور تصادفی انتخاب و براساس ده شاخص برای ارزیابی شکلی-ساختاری و پنج شاخص برای ارزیابی کیفی مقاله، توسط 2 تا 4 نفر عضو شاخه زراعت و اصلاح نباتات فرهنگستان علوم ارزیابی و امتیازدهی شدند. درصد مجله‌‌هایی که از نظر امتیاز کل در رتبه‌‌های بسیارخوب، خوب، متوسط، ضعیف و بسیار ضعیف قرار گرفته بودند با استفاده از متداول‌‌ترین روش آماری تعیین شد. نتایج کلی نشان داد که از تعداد 40 عنوان مجله 2 مجله (5%) بسیار خوب، 11 مجله (5/27‌‌%) خوب، 16 مجله (40‌%) متوسط، 10 مجله (25‌%) ضعیف و 1 مجله     (5/%2‌‌) بسیارضعیف بودند. تعداد مجله‌ها از نظر پنج شاخص مهم کیفی، شامل: ارزش کاربردی (3 مجله)، ضرورت انتشار (7 مجله)، به روز بودن موضوع مقاله (6 مجله)، بدیع بودن موضوع مقاله (8 مجله) و ارزش علمی- کاربردی (6 مجله) مورد ارزیابی قرار گرفتند که از این میان، مجله ژنتیک نوین در هر پنج شاخص و مجله‌‌های به زراعی نهال و بذر و Journal of Plant Physiology and Breeding در سه شاخص برتر تشخیص داده شدند. تعداد 22 مجله در هیچ یک از شاخص ها امتیاز لازم را کسب نکردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Iranian Scientific Journals in the Discipline of Agronomy and Plant Breeding

نویسندگان [English]

  • M. Omidi 1
  • S.A. Peighambari 2
  • A. Rezaei 3
  • A. Koocheki 4
  • D. Mazaheri 5
  • M. Valizadeh 6
  • B. Yazdi Samadi 7
1 Professor of Tehran University and Invited scholar of Academy of Science I.R. Iran
2 Professor of Tehran University and Invited scholar of Academy of Science I.R. Iran
3 Professor of Isfahan University of Technology and Associate Scholar of The Academy of Science I. R, Iran
4 Professors of Ferdowsi University of Mashhad and Fellow member of Academy of Science I.R. Iran
5 Professor of Tehran University and Associate Scholar of The Academy of Science I. R, Iran
6 Professor of Tabriz University ssociate Scholar of The Academy of Science I. R, Iran
7 University of Tehran and Fellow member of Academy of Science I.R. Iran
چکیده [English]

            A survey was conducted to evaluate 200 scientific journals published in 2014 in the field of Agronomy and Plant Breeding by Department of Agricultural and Natural resources, Iran Academy of Sciences (IAS) during 2016-2017. Results showed that 40 journals can be categorized in the field of “Agronomy and Plant Breeding” (10 journals in crop ecology, 8 journals in genetics and biotechnology, 22 journals in agronomy and plant breeding). The quantity of 286 scientific papers (from 40 journals) were randomly selected and evaluated by 2-4 academic members using 10 structural and 5 qualitative indices. Each paper were received a separate score from each reviewer. Applying standard statistical methods on data ranked 2 journals (5%) as having high quality, 11 journals (27.5%) as good, 16 journals (40%) as intermediate, 10 journals (25%) as low quality and 1 journal (2.5%) as very low-quality journal. According to 5 qualitative indices, 3 journals were selected for applied utility index, 7 for publication necessity, 6 for update index, 8 for innovation and six for scientific value index. Finally, 3 journals namely Modern Genetics (in Farsi), Agronomy of Seed and Seedling (in Farsi), and Plant Physiology and Breeding were selected as high-quality scientific journals. Twenty-two journals were not considered as high quality in any of the evaluated indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative index
  • Scientific journals
  • Structural-formal evaluation
1- ارشاد، ج.، س.م. اشکان، ک. ایزدپناه، ض. بنی‌هاشمی، ع. شریفی تهرانی، س. محرمی‌پور و ق. نوری قنبلانی. 1397. ارزیابی کیفی مجله‌‌های علمی ایران در رشته گیاه پزشکی. مجله پژوهش‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 50-43:(1)3.
2- بذرافشان، ج.، ع. خلیلی، ش. زندپارسا، ع. سپاسخواه، ا. علیزاده و ج. فرهودی. 1398. وضعیت کیفی مجله‌‌ های علمی ایران در رشته مهندسی آب کشاورزی (آبیاری). مجله پژوهش‌‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 250-239:(2)4.
3- بی نام 1394. عنوان مجله‌‌های گروه علوم کشاورزی مصوب وزارت علوم وتحقیقات و فناوری در سال 1393 برگرفته از           http://Journals .msrt.ir
4- خوشخوی، م. م.، عزیزی، ک. وحدتی، و. گریگوریان، م. مبلی و ع. تفضلی. 1397. بررسی کیفی مجله‌‌های علوم باغبانی در ایران. مجله پژوهش‌‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 102-97:(1)3.
5- سفیدبخت، ن.، ع. نیکخواه، ر. واعظ‌ترشیزی، م.ج. ضمیری، م. زاغری و م. مرادی شهربابک. 1398. ارزیابی کیفی مجله‌‌های علمی ایران در رشته علوم دامی . مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 48 -41:(1)4.
6- شریفی تهرانی، ع. 1396. بررسی کیفی مجله‌‌های علمی کشاورزی و منابع طبیعی ایران، مجله پژوهش‌‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 198-189:(2)2.
7- شریفی تهرانی. ع و همکاران. 1397. فشرده گزارش پایانی طرح پژوهشی بررسی و ارزیابی مجله‌‌های علمی کشاورزی و منابع طبیعی، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران 57 صفحه.
8- یزدی صمدی. ب، امیری نوغان. ح و پیغمبری. س.ع. 1396. آمار و احتمالات کاربردی، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران 543 صفحه.