کلیدواژه‌ها = گاز گلخانه‌ای
بررسی اثرگذاری ارزش افزوده بخش صنعت بر انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران: رویکرد منحنی محیط‌زیستی کوزنتس

دوره 6، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 85-100

مرتضی تهامی پور زرندی؛ سمانه عابدی؛ افشین سفاهن؛ سجاد فتح اللهی