بررسی اثرگذاری ارزش افزوده بخش صنعت بر انتشار گاز کربن دی اکسید در ایران: رویکرد منحنی محیط زیستی کوزنتس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار ، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی s.abedi@atu.ac.ir

3 استادیار، دانشگاه پیام نور،

4 کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تمرکز کشورها بردست یابی به رشد اقتصادی ببشتر موجب غفلت از محیط زیست و تخریب آن شده‌است. در واقع توسعه فعالیت‌های اقتصادی که مواد اولیه آنها از منابع طبیعی و محیط زیست استخراج می شود، موجب از دست رفتن قدرت تجدیدپذیری محیط زیست و افزایش آلاینده ها می شود. بنابراین، هدف در بررسی حاضر ارتباط بین رشد تولیدات بخش صنعت و مقدار آلودگی های ناشی از آن به‌ویژه انتشار گازکربن دی‌اکسید(CO2) مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور از رویکرد منحنی محیط زیستی کوزنتس و اطلاعات کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر، در دورۀ زمانی 96-1346 بهره‌گرفته شده است. نتایج نشان داد اگر ارزش افزوده بخش صنعت یک درصد تغییر کند مقدار انتشار گاز کربن دی اکسید به مقدار 38/2 درصد افزایش می یابد. همچنین با افزایش یک درصد جمعیت 67/0 درصد میزان انتشار گاز کربن دی اکسید افزایش می یابد. علاوه بر آن، افزایش یک درصدی تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت منجر به کاهش 79/0 درصد میزان انتشار گاز کربن دی اکسید خواهد شد. به عبارت دیگر بر اساس نتایج در هر سال به طور ثابت به مقدار 74/8 کیلو تن انتشار گاز آلاینده کربن دی اکسید وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Value Added of the Industrial Sector on the CO2 Dioxide Discharge in Iran: Kuznets Curve Approach

نویسندگان [English]

  • Morteza Tahami Pour Zarandi 1
  • samaneh abedi 2
  • Afshin safahan 3
  • sajjad fathollahi 4
1 Assistant Professor, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University
2 Assistant Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor,, Payame Noor University,
4 Ms in economics, , Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The focus of the countries on finding a higher economic growth leads to their neglect of the environment and its degradation. In this regard, the development of economic activities with the extraction of raw materials from natural resources and the environment will lead to the loss of environmental renewables and the increase of pollutants. Therefore, the purpose of this study is to investigate the relationship between the growth of industrial production and the amount of pollution caused by it, especially carbon dioxide (CO2) emissions. For this purpose, the Kuznets environmental curve and the data of the industrial units of ten employees and more for the period of 1967-2017 have been used. The results showed that if the value added of the industry sector changed by one percent, the carbon dioxide emission rate would increase by 2.38 percent, and if 1 percent of the population increase, carbon dioxide emissions of carbon dioxide would increase by 0.67 percent. And also Gross Domestic Product Increases at a Constant Price of 1%, the carbon dioxide emissions of carbon dioxide will decrease by 0.79 percent. According to results there will be a steady 8.74bn tones carbon dioxide emission in each period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Greenhouse Gases
  • Economic Growth
  • Sustainable Development
  • Kuznets Environmental Curve