کلیدواژه‌ها = اصلاح الگوی مصرف
واکاوی پیامدهای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بر منابع طبیعی ایران

دوره 2، شماره 2، آذر 1396، صفحه 107-122

محمدعلی زارع چاهوکی؛ انور سنایی