نویسنده = فریبرز عباسی
رویکرد اعتباربخشی در مرکزهای پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی ایران

دوره 5، شماره 2، آذر 1399، صفحه 178-189

10.22047/srjasnr.2020.115173

بهجت تاج‌الدین؛ فریبرز عباسی؛ نادر حیدری


آینده‌پژوهی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در افق 1404

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-18

10.22047/srjasnr.2020.113048

نیکروز باقری؛ محسن کشاورز ترک؛ فریبرز عباسی؛ نادر عباسی؛ مرضیه بردبار