1. ارزیابی کیفی مجله‌‌های علمی رشته زراعت و اصلاح نباتات ایران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 45-56

منصور امیدی؛ سیدعلی پیغمبری؛ عبدالمجید رضایی؛ علیرضا کوچکی؛ داریوش مظاهری؛ مصطفی ولی زاده؛ بهمن یزدی صمدی


2. بوم‌نظام‌های زراعی و دامی در ایران: ستیزه یا همزیستی؟

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-40

علیرضا کوچکی؛ نصرالله سفیدبخت