نویسنده = حامد حسن زاده خانکهدانی
مروری بر نتایج سه دهه پژوهش‌های پیاز در منطقه‌های جنوبی ایران

دوره 8، شماره 2، آبان 1402، صفحه 107-124

10.22047/srjasnr.2023.180996

عبدالستار دارابی؛ حامد حسن زاده خانکهدانی