نویسنده = انور سنایی
تعداد مقالات: 4
1. پرداخت برای خدمت‌‌های بوم‌‌نظام، ابزاری اقتصادی برای حفاظت از منابع طبیعی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-134

محمدعلی زارع چاهوکی؛ انور سنایی


2. واکاوی ارزش عملکردی بوم‌‌نظام‌‌های طبیعی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-12

محمدعلی زارع چاهوکی؛ انور سنایی


3. واکاوی پیامدهای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بر منابع طبیعی ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 107-122

محمدعلی زارع چاهوکی؛ انور سنایی


4. واکاوی عامل‌های محیطی و مدیریتی مؤثر بر پایداری زیست بوم‌های مرتعی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-58

محمدعلی زارع چاهوکی؛ انور سنایی