سپاس از داوران

داوران

چکیده

سپاس از داوران[1]
جلد 6 شماره های 1 و 2
امام، یحیی


دانشگاه شیراز.


 
اعتمادی، نعمت اله


دانشگاه صنعتی اصفهان.


 
حقیقی، مریم


دانشگاه صنعتی اصفهان.


 
حسن پناه، داود


مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیـل (مغـان).


 
خسروی پور، بهمن


دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.


 
دارابی،  عبدالستار


مرکز تحقیقات خوزستان (بهبهان).
رفیعی،  حامد 


دانشگاه تهران.
روستا،  حمیدرضا


دانشگاه ولی عصر رفسنجان.
زمانی، غلام‌حسین


دانشگاه شیراز.
سلمان‌زاده، سیروس


دانشگاه شهید چمران اهواز.
شکوهی، زینب


دانشگاه شیراز.
شیخ زین الدین، آذر


دانشگاه شیراز.
فلکی، ملیحه


دانشگاه بیرجند.
گلستان هاشمی، سید مهدی


پژوهشکده علوم و مهندسی مدیریت و نوآوری و کارآفرینی ایرانیان.
عباسپور گیلانده، یوسف


دانشگاه محقق اردبیلی.
عزیزی، مجید


دانشگاه فردوسی مشهد.
صالحی، رضا


دانشگاه تهران.
مبرقعی، نغمه


دانشگاه شهید بهشتی.
محتسبی، سید سعید


دانشگاه تهران.
مخدوم، مجید


دانشگاه تهران.
ملک محمدی،  ایرج


دانشگاه تهران.
مهدوی دامغانی،  عبدالمجید


دانشگاه شهید بهشتی.
وحدتی، کورش


دانشگاه تهران.
نصیری،  سید مهدی
 


دانشگاه شیراز.
نظری سامانی، علی اکبر


دانشگاه تهران.
 
 
 
 [1]- نام‌های اعضای شورای دبیران مجله پژوهش‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ، که به عنوان داور در برخی از مقاله‌ها نقش داشته‌اند، در این فهرست نیامده است.

عنوان مقاله [English]

سپاس از داوران