نقش ترویج و آموزش کشاورزی در ترویج دانش و فناوری های بوم سازگار برای تولیدهای کشاورزی در کشور.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه تهران

2 عضو گروه اموزشی تکنولوژی آبادانی روستاها، پردیس 1 ، دانشکده مهندسی فن آوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی

3 استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

4 استادترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

5 استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران

6 دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده کشاورزی- گروه اقتصاد کشاورزی

چکیده

بهره ­گیری از فناوری یکی از بایدهای توسعه در کشاورزی ­است که همواره از یک سو مد نظر متخصصان و پژوهشگران و کاربران و از سوی دیگر مورد توجه تولیدکنندگان بوده ­است. شیوه انتقال فناوری­ ها به کاربران آن نیز به نوبه خود اهمیت زیادی دارد. ترویج و آموزش کشاورزی که دو مقوله آموزشی جدا، اما مکمل هم هستند، تنها تخصص دو جانبه ­ای در توسعه منابع انسانی کشاورزی هستند که هر یک با  بهره گیری از فناوری­ های آموزشی و ارتباطی و درک و کاربرد نشر فناوری­ های تولیدی، به عنوان محرک و موتور توسعه بخش کشاورزی فعالیت می­کند. این پژوهش در پی بررسی وضع موجود فناوری ­های بوم سازگار ترویج و آموزش کشاورزی با بهره ­گیری از دیدمان کیفی است و از نظر هدف، واکاویی و از دیدگاه روش، اسنادی است که با بهره­ گیری از گروه کانونی اجرا شده است. دستاوردها و یافته ­های پژوهش در نشست­ های تخصصی در گروه کانونی پژوهش (شاخه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم) پالایش، فشرده سازی، جمع­بندی، واکاوی و در قالب فناوری ­های نوین تخصصی ترویج و آموزش کشاورزی ارائه شدند. بررسی ­ها نشان دادند که دست کم 18 فناوری یا مدل ترویجی تا کنون معرفی شده ­اند که پیشرفته ­ترین آن­ ها فناوری «اینترنت اشیا»4 زمانی به خوبی به کار خواهد آمد که مدل ترویج کشاورزی دقیق5 وکشاورزی کمینه­ نهاده6 به خوبی فراگیر شده باشد تا کشاورزان با آموزه‌های ترویجی، فناوری اینترنت اشیا را به طور کامل درک و به آن­ ها عمل­ کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Status quo search of Agricultural Extension and Education Eco-compatible Technologies in Iran

نویسندگان [English]

 • Iraj Malakmohammadi 1
 • ismail shahbazi 2
 • ٍE. Karmi 3
 • Sirous Salmanzadeh 4
 • Saeed Yazdani 5
 • Arash Dourandish 6
1 Jalal-e-ale Ahmad, Pole Gish Shahrak, Nasim Danesh, Blk 30, 1st floor
2 Professor of Shahid Beheshti University
3 Professor of Shiraz University
4 Professor of Agricultural Extension and Education, Shahid Chamran University of Ahvaz
5 Professor of Agricultural Economics, University of Tehran
6 Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Economics
چکیده [English]

What torments Iran’s Agricultural Sector is the mere technocratism aspect with no regard to the other dimensions of development. Technocrats with their single and limited dimension just are in favor of technology application and its advantages regardless of the actual problems often these technologies create in the sector as well as in the society. Agricultural extension and education, the twin complementary educational sub-sector, the only dual dimension expertise in human resource development that from one hand use information communication technology and in the other hand understanding, applying and disseminating production technologies , are acting as the agricultural development vehicle. This qualitative investigation was after the status quo search of agricultural extension and education eco-compatible technologies in Iran using focus group methodology and applying documentary longitudinal descriptive analytical technique. Findings discussed, purified, combined and analyzed in the focus group (the Agricultural Economic and Extension Education Branch of the Iran Academy of Sciences) in terms of specialized, advance agricultural extension and education eco-compatible technologies. Findings reviled at least 18 agricultural extension technology or module, among them Internet of Things (IoT), which is applicable only when precise agriculture and low impute agricultural modules are mass developed and applied.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Extension technology
 • Agricultural Education technology
 • Eco-compatible technology
 • Internet of Things
 • Precise Agriculture
 1. 1- بی نام. 1397. کشاورزی پایدار یا «پرماکالچر» چیست؟ آشنایی با مزرعه «پرماکالچر» واحد علوم و تحقیقات. واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی. خبر گزاری آنا. 26 فروردین 1397.

  2- خاوازی، ک.، م. طهماسبی، ع. سروی زرگر، ح. نوری، ح. غلامی، م. دهقان پور، ر. مهرورزان، ا. کرمی دهکردی، ا. حیدرپور، م. شوکتی آمقانی، س. نقشی، ج. قاسمی، ز. اللهمرادی، ع. سید اسحاق، م. نساج زواره و ج. پیشکار. 1397. سند ادغام معاونت ترویج و آموزش (بررسی پیشینه ترویج و آموزش کشارزی و تشکیلات پیشنهادی). معاونت ترویج و آموزش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی. تهران صفحه های 18و 99.

  3 - شویکلو، ن. و ا. ملک محمدی و ف. رزاقی بورخانی. 1390. بررسی نقش ترویج کشاورزی در انتقال فناوری با تحلیلی بر مدل های انتقال فناوری،دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری، تهران.

  4- طهماسبی، م. ابراهیم نژاد، م. خبیری، ع. سیداسحقی، ع. پورفاتح، ن. نوری، ن. بابائیان، س. بصام، ج. جعفری، ا. وپارسانیک، ش. 1398. عملکرد نظام نوین ترویج کشاورزی کشور در سال 1397. موسسه آموزش و ترویج کشاورزی. تهران.

  5- محمدی، وحید و همکاران. 1398. موانع استفاده اثربخش از شبکه های اجتماعی مجازی در ترویج و آموزش کشاورزی. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی 76-65:(3)47.

  6- ملک محمدی، ا. 1378. سیر تکامل ترویح و آموزش کشاورزی. نشر دانشگاهی. تهران. ص 21.

  7- ملک محمدی، ایرج. 1398.  مدل راهبردهای ارتباطی توانمندسازی کاربران فناوری توسعه پایدار در عصر دیجیتال. پژوهش‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 112-95:(1)4.

  1.  Bemmel, K.V. Grimm, K. Maas, S. Beers. P.J. 2017. The Potential of Permaculture Principles in the Agrifood Transition. HAS Research Group: New Business Models for Agrifood Transition. Den Bosch, the Netherlands.
  2.  Eco-Business. 2018. The Global Food System and Analysis. Metabolic publisher. Singapore.
  3. Hayes, J. 2021. Garden Jane. A Map of Permaculture in Ontario. Retrieved from: https://www.gardenjane.com/a-map-of-permaculture-in-ontar. P:7.
  4. Holmgren, D. 2017. Permaculture: Principles and Pathways beyond Sustainability Melliodora Publishing, Australia.
  5. Holmgren, D. 2020. Essence of Permaculture. Su Dennett and David Holmgren trading as Melliodora Publishing. Central Victoria, Australia.
  6. Klimczuk-Kochańska, M. Klimczuk, A. 2015. Technology Transfer, [in:] M. Odekon (ed.), The SAGE Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks 2015, pp. 1529–1531
  7. 15. Mansfield, E. 1983. Technology Transfer, Productivity and Economic Policy. WW Norton & Co Inc. USA.
  8. Miskinis, C. (N.D.). 2021. Biggest Trends That Will Shape the Agriculture Industry. Challenge Advisory. Retrieved from: https://www.challenge.org/resources/top-agriculture-trends
  9. 16. 2021. Innovations in Agricultural Extension. Michigan State University Extension, East Lansing, MI. USA.pp:1-2.
  10. 17. Panda K, C. and Paswan, A. 2018. Advances in ICT in Agriculture. New Delhi Publishers, New DelhiI SBN: 978938645334. Retrieved from: https://sivanandayogaranch.org/permaculture/?gclid=Cj0KCQjwpf2IBhDkARIsAGVo0D1w5B5apv7IuEs_-d32Ezl3FkyfHh_mtQNmB_8-gYuGl_nwjGZV_S4aAiHcEALw_wcB
  11. 18. (ND). Date not known. What is Permaculture? Existing Harmoniously with Nature -Living in Balance. P: 1. Retrieved from: https://sivanandayogaranch.org/permaculture/?gclid=Cj0KCQjwpf2IBhDkARIsAGVo0D1w5B5apv7IuEs_-d32Ezl3FkyfHh_mtQNmB_8-gYuGl_nwjGZV_S4aAiHcEALw_wcB
  12. Technology Transfer: 2021. Meaning, Types and Steps. Retrieved on August 2, 2021 from: https://www.origiin.com/2020/09/13/technology-transfer-meaning-types-and-steps/
  13. Wikipedia Admin. 2021. Internet of things (IoT). Wikipedia, Australia. Retrieved on September 20, 2021, retrieved from: https://www.iot.com.au/author/admin/