واکاوی مهارت مدیریت زمان دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

4 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

زمان منبعی با ارزش و محدود است و مدیریت آن از مهم‌ترین مهارت‌های مورد نیاز هر انسان و به­ ویژه دانشجو است که نقش مهمی برای کسب موفقیت‌های تحصیلی و پژوهشی دارد. پژوهش توصیفی- همبستگی حاضر نیز با هدف واکاوی مدیریت زمان در بین دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه به انجام رسید. جامعه‌ آماری مورد بررسی 1866 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی ساده 258 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتیجه پژوهش نشان ­داد که مهارت مدیریت زمان بیشتر دانشجویان در حد میانگین است. جنسیت، دوره‌ تحصیلی و وضعیت تاهل بر مدیریت زمان بدون تأثیر است، اما محل سکونت، داشتن شغل و مقطع تحصیلی دانشجویان بر مهارت‌های مدیریت زمان آن‌ها مؤثر هستند. بر این پایه، مهارت مدیریت زمان دانشجویان دکتری نسبت به کارشناسی ارشد و کارشناسی در سطح بیشتری قراردارد. همچنین، بین مدیریت زمان و موفقیت تحصیلی دانشجویان ارتباط معنی­ دار و مثبتی وجود دارد. بنابراین ارتقای مهارت مدیریت زمان دانشجویان، به ویژه دانشجویان غیربومی به دلیل کنترل کمتر والدین­ و دانشجویان مقاطع پایین­تر تحصیلی به دلیل مهارت کمترشان در مدیریت زمان، باید با برگزاری کلاس­ ها و دوره‌های آموزشی مورد توجه قرار بگیرد. همچنین، افزایش مهارت مدیریت زمان استادان به دلیل الگوبرداری دانشجویان از آن­ ها باید در قالب برگزاری دوره ­های ضمن خدمت به طور ویژه مدنظر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Time Management Skills of Agriculture and Natural Resources Students

نویسندگان [English]

 • Lida Sharafi 1
 • Kumars Zarafshani 2
 • Milad Zhoolideh 3
 • fatemeh ghorbani piralidehi 4
1 PhD in Agricultural Development, Campus of Agriculture and Natural Resources of Razi University of Kermanshah
2 Associate Professor of Agricultural Extension and Education, Campus of Agriculture and Natural Resources of Razi University of Kermanshah
3 PhD student in Agricultural Development, University of Tehran
4 Assistant Professor of Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultural Sciences, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
چکیده [English]

        Time is a precious and limited resource and its management is the most important skill required for each student and it is an important factor for academic success. The present descriptive-correlational study was conducted with the aim of analyzing time management among students in Campus of Agriculture and Natural Resources of Razi University of Kermanshah. The statistical population of the study was 1866 people who 258 people were selected as a sample using simple random stratified sampling method. The results showed that the time management skills for most students are average. Time management is not affected by gender, course of study (day or night) and marital status; at the same time, students' place of residence, occupation and level of education affect their time management skills. Accordingly, the time management skills of doctoral students are at a higher level than those of postgraduate and undergraduate students. There is also a significant and positive relationship between time management and students' academic success. In order to improve students' time management skills, some suggestions are proposed. Therefore, improving the time management skills of students, especially non-native students due to control of their parents and lower education students due to their less time management skills should be considered through holding classes and training courses. Also, increasing the time management skills of instructors as their supervising students should be considered in the form of in-service courses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Academic success
 • Time management
 • Time management skills
 1. 1- پرچ، ز. 1390. تأثیر مدیریت زمان در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور بابل. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد رشته­ی روان­شناسی عمومی، دانشگاه پیام نور بابل.

  2- جهان­سیر، خ.، ک. صالح زاده.، ح. وثاقی و ا. موسوی فر. 1386. تأثیر مدیریت زمان در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه. دانش و پژوهش در علوم رفتاری 114-16:97. 

  3- حسومی، ط. و ن. ساریخانی. 1389. بررسی رابطه مدیریت زمان و میزان فرسودگی شغلی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 12. فصلنامه اندیشه­های تازه در علوم تربیتی 107-89:(1)6.

  4- راوری، ع.، ف. الحانی، م. انوشه و ط. میرزایی. 1387. چگونگی مدیریت زمان مطالعه دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1385. دو فصلنامه طب جنوب 84-76:(1)11.

  5- ساکتی، پ. و ع. طاهری. 1389. ارتباط مدیریت زمان با موفقیت تحصیلی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه شیراز. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 300-293:(4)10.

  6- شفیعی، م.، ف. دهقانپور، ر. اکبری، م.ر. کمالی اردکانی، ن. باقیان و ع. دهقانی تفتی. 1397. بررسی ارتباط مدیریت زمان و انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان: مطالعه مرودی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1395. راهبردهای مدیریت در نظام سلامت 143-135:(2)3.

  7- فرنر، ج. 1381. مدیریت کاربردی وقت و عملکرد. مترجم: جواهری زاده، ن، تهران: نشر پژوهش.

  8- قائد محمدی، م. ج. 1389. مدیریت زمان و مولفه­های آن در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه پژوهش اجتماعی 73-57:(6)3.

  9- کبریایی، ع.، م. صباحی بیدگلی و ع. سعیدی. 1392. ارتباط بین بهره‌گیری از مهارت‌های فردی مدیریت زمان با رضایت از نحوه‌ی گذران وقت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. مجله‌ی توسعه‌ی آموزش در علوم پزشکی 88-79:(12)6.

  10- محمدی، ن.، ع. شمسی، م.ر. عباسیان و م.ح. سلیمی. 1394. رابطه بین مدیریت زمان و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان، کنفرانس بین­المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی، اسپانیا، 24 فروردین ماه 1394.  

  11- مظاهری، م.م. و ا. عیوض­زاده. 1391. تأثیر مهارت­های فردی مدیریت زمان بر مهارت سازمانی مدیران منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی 69-55:(4)3.

  12- مکنزی، ا. 1376. گریز از دام زمان. مترجم: اسماعیل نیا، م، تدبیر 33-30:(44)5.

  13- یعقوبی، ا.، ح. محققی، ن. عرفانی و ن. الفتی. 1392. تاثیر آموزش مدیریت زمان بر کاهش اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه همدان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 77-70:(1)21.

  1. Britton, B.K. and A. Tesser. 1991. Effects of time management practice on college grades. J. Educat. Psychol. 83(3):405-410.
  2. Claessens, B.J.C., W. Van Eerde., C.G. Rutte and R.A. Roe. 2007. A review of the time management literature. Personnel Review, 36:255-276.
  3. Edwards, G.R. 2006. The relationship between uses of time management techniques and sources of stress among public school superintensents in Missouri. Dissertation Abstract Ed. D. Saint Louis University.
  4. Indreica, E.S., A.M. Cazan and C. Truta. 2011. Effects of learning styles and time management on cademic achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30: 1096-102. Retrived from: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.10.214/.
  5. Kamron, S. 2002. Five time management mistakes, retrieved from: www. Google/TOP.
  6. Kaya, H., N. Kaya., A.O. Pallos and L. Kucuk. 2012. Assessing time management skills in terms of age, gender, and anxiety levels: a study on nursing and midwifery students in Turkey. Nurse Educat. Pract. 12(5):284-288.
  7. Khanam, N., T. Sahu., E.V. Rao., S.K. Kar and S.Z. Quazi. 2017. A study on university student, s time management and academic achievement. International Journal of Community Medicine and Public Health, 4(12):4761-4765.
  8. Nasrullah, S. and M. Saqib Khan. 2015. The impact of time management on the students, academic achievements. J. Lit. Lang. Linguist.11:66-72.
  9. Nonis, S.A and G.I. Hudson. 2006. Academic performance of college students: influence of time studying and working. J. Educat. 81(3):151.
  10. Shrestha, K.M., M. Suvedi and E.F. Foster. 2011. Undergranduate students, use of time in the college of agriculture and natural resources at Michigan state University. NACTA J., pp.45-52.
  11. Sopon, D. 2017. Time management in universities- best practices and future developments. Manag. Challen. Soc. 10(1):89-94.
  12. Stwart, A.J and K. Lombard. 2010. Exploring the relationship between time management skills and the academic achievement of African engineering students. A case study. J. Engin. Educat. 35(1):79- 89.