واکاوی مهارت مدیریت زمان دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

4 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

زمان منبعی با ارزش و محدود است و مدیریت آن از مهم‌ترین مهارت‌های مورد نیاز هر انسان و به­ ویژه دانشجو است که نقش مهمی برای کسب موفقیت‌های تحصیلی و پژوهشی دارد. پژوهش توصیفی- همبستگی حاضر نیز با هدف واکاوی مدیریت زمان در بین دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه به انجام رسید. جامعه‌ آماری مورد بررسی 1866 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی ساده 258 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتیجه پژوهش نشان ­داد که مهارت مدیریت زمان بیشتر دانشجویان در حد میانگین است. جنسیت، دوره‌ تحصیلی و وضعیت تاهل بر مدیریت زمان بدون تأثیر است، اما محل سکونت، داشتن شغل و مقطع تحصیلی دانشجویان بر مهارت‌های مدیریت زمان آن‌ها مؤثر هستند. بر این پایه، مهارت مدیریت زمان دانشجویان دکتری نسبت به کارشناسی ارشد و کارشناسی در سطح بیشتری قراردارد. همچنین، بین مدیریت زمان و موفقیت تحصیلی دانشجویان ارتباط معنی­ دار و مثبتی وجود دارد. بنابراین ارتقای مهارت مدیریت زمان دانشجویان، به ویژه دانشجویان غیربومی به دلیل کنترل کمتر والدین­ و دانشجویان مقاطع پایین­تر تحصیلی به دلیل مهارت کمترشان در مدیریت زمان، باید با برگزاری کلاس­ ها و دوره‌های آموزشی مورد توجه قرار بگیرد. همچنین، افزایش مهارت مدیریت زمان استادان به دلیل الگوبرداری دانشجویان از آن­ ها باید در قالب برگزاری دوره ­های ضمن خدمت به طور ویژه مدنظر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Time Management Skills of Agriculture and Natural Resources Students

نویسندگان [English]

  • Lida Sharafi 1
  • Kumars Zarafshani 2
  • Milad Zhoolideh 3
  • fatemeh ghorbani piralidehi 4
1 PhD in Agricultural Development, Campus of Agriculture and Natural Resources of Razi University of Kermanshah
2 Associate Professor of Agricultural Extension and Education, Campus of Agriculture and Natural Resources of Razi University of Kermanshah
3 PhD student in Agricultural Development, University of Tehran
4 Assistant Professor of Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultural Sciences, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
چکیده [English]

        Time is a precious and limited resource and its management is the most important skill required for each student and it is an important factor for academic success. The present descriptive-correlational study was conducted with the aim of analyzing time management among students in Campus of Agriculture and Natural Resources of Razi University of Kermanshah. The statistical population of the study was 1866 people who 258 people were selected as a sample using simple random stratified sampling method. The results showed that the time management skills for most students are average. Time management is not affected by gender, course of study (day or night) and marital status; at the same time, students' place of residence, occupation and level of education affect their time management skills. Accordingly, the time management skills of doctoral students are at a higher level than those of postgraduate and undergraduate students. There is also a significant and positive relationship between time management and students' academic success. In order to improve students' time management skills, some suggestions are proposed. Therefore, improving the time management skills of students, especially non-native students due to control of their parents and lower education students due to their less time management skills should be considered through holding classes and training courses. Also, increasing the time management skills of instructors as their supervising students should be considered in the form of in-service courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic success
  • Time management
  • Time management skills