بررسی اسنادی وضعیت جنگل و محیط زیست در ایران و نقش آن‌ها‌ در امنیت غذایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران و عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

2 استاد دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه تهران و عضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

4 دانشیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

جنگل و محیط زیست در تأمین درآمد، خوراک، انرژی، دارو و منبع ژنتیک و انواع ماده ­های اساسی برای رفاه و زندگی مردم و حفظ فرهنگ نقش مهمی دارند. در این پژوهش سعی شده است که با بررسی اسنادی و رجوع به آمار و داده‌های سازمان‌های ملی و بین‌المللی به کارکردهای جنگل و محیط‌ زیست در ایران و پیوند آن‌ها با امنیت غذایی پرداخته شود. خدمت‌های بوم‌سازگانی (اکوسیستمی) مستقیم جنگل و محیط‌ زیست دربرگیرنده فراورده‌های چوبی، هیزم و فراورده‌های فرعی یا غیرچوبی است. در این پژوهش به طور مختصر به آمار مربوط به جنگل‌های ایران اشاره می­ شود که دربرگیرنده درآمدهای حاصل از بهره‌برداری از چوب و محصول ­های فرعی، انرژی  به دست آمده از هیزم در خوراک‌پزی برای بهره­ گیری بهینه از ماده ­های غذایی و نقش مستقیم برخی از محصول­ های فرعی بر تغذیه مستقیم هستند. خدمت‌های بوم سازگانی غیرمستقیم جنگل و  محیط زیست به ­طور عمده در شاخص‌های «موجود بودن» و «پایداری» سیستم‌های غذایی نقش برجسته‌ای دارند که دربرگیرنده تنوع زیستی، تغییرهای اقلیمی، تنظیم کیفیت و کمیت آب و حفاظت از خاک و چرخه ماده ­های مغذی هستند. تنوع زیستی سیستم‌های تولیدی و معیشت را در برابر تنش‌ها، از جمله در برابر تغییرهای آب‌وهوایی، مقاوم‌تر می‌کند. تغییرهای اقلیمی و تنوع اقلیمی، ارائه طیف وسیعی از کالاهای مهم (چوبی و غیر چوبی) و خدمت‌های محیط‌زیستی جنگل‌ها را تهدید می‌کند. در این پژوهش ضمن بررسی ارتباط بین تغییرهای جهانی محیط‌ زیست و امنیت غذایی، راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود برشمرده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biodiversity, Climate change, Food system, Non-wood products, Wood products

نویسندگان [English]

  • M. Zobeiri 1
  • m. Makhdom 2
  • J. Feghhi 3
  • N. Mobarghei 4
  • Meghdad Jourgholami 3
1 Dept. of Forestry and Forest Economics Faculty of Natural Resources University of Tehran Shahid Chamran Blvd.
2 Professor of Tehran University
3 Dept. of Forestry and Forest Economics Faculty of Natural Resources University of Tehran Shahid Chamran Blvd.
4 Associate professor of Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Forests and the environment play important role in providing income, food, energy, medicines and genetic resources, and a variety of essential materials for the well-being and living conditions of the people and the preservation of culture. In this research, an attempt has been made to elucidate the functions of forests and the environment in Iran and their links to food security and nutrition by reviewing documents and referring to statistics and data of national and international organizations. Direct forest and environment ecosystem services include the sale of wood products, fuel wood or firewood and by-products or   non-wood products. In this study, the statistics related to Iran's forests were briefly pointed out, which include revenues from the harvesting of wood and non-wood products, energy obtained from firewood in cooking for optimal use of food and the direct role of some  non-wood products in direct provision in the food system. Indirect forest and environment ecosystem services play a major role in the “availability” and “stability” components of food systems, including biodiversity, climate change, water regulation and quality, and soil and nutrient cycling conservation. Biodiversity makes production and livelihood systems more resilient to shock and stress including climate change. Climate change and climate diversity threaten the provision of a wide range of important products (timber and         non-timber) and forest environmental services. In this study, while examining the relationship between global environmental changes and food security, the strategies for overcoming the current situation were enumerated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biodiversity
  • Climate change
  • Food system
  • Non-wood products
  • Wood products