بررسی اسنادی وضعیت جنگل و محیط زیست در ایران و نقش آن‌ها‌ در امنیت غذایی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران و عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

2 استاد دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه تهران و عضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

4 دانشیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

جنگل و محیط زیست در تأمین درآمد، خوراک، انرژی، دارو و منبع ژنتیک و انواع ماده ­های اساسی برای رفاه و زندگی مردم و حفظ فرهنگ نقش مهمی دارند. در این پژوهش سعی شده است که با بررسی اسنادی و رجوع به آمار و داده‌های سازمان‌های ملی و بین‌المللی به کارکردهای جنگل و محیط‌ زیست در ایران و پیوند آن‌ها با امنیت غذایی پرداخته شود. خدمت‌های بوم‌سازگانی (اکوسیستمی) مستقیم جنگل و محیط‌ زیست دربرگیرنده فراورده‌های چوبی، هیزم و فراورده‌های فرعی یا غیرچوبی است. در این پژوهش به طور مختصر به آمار مربوط به جنگل‌های ایران اشاره می­ شود که دربرگیرنده درآمدهای حاصل از بهره‌برداری از چوب و محصول ­های فرعی، انرژی  به دست آمده از هیزم در خوراک‌پزی برای بهره­ گیری بهینه از ماده ­های غذایی و نقش مستقیم برخی از محصول­ های فرعی بر تغذیه مستقیم هستند. خدمت‌های بوم سازگانی غیرمستقیم جنگل و  محیط زیست به ­طور عمده در شاخص‌های «موجود بودن» و «پایداری» سیستم‌های غذایی نقش برجسته‌ای دارند که دربرگیرنده تنوع زیستی، تغییرهای اقلیمی، تنظیم کیفیت و کمیت آب و حفاظت از خاک و چرخه ماده ­های مغذی هستند. تنوع زیستی سیستم‌های تولیدی و معیشت را در برابر تنش‌ها، از جمله در برابر تغییرهای آب‌وهوایی، مقاوم‌تر می‌کند. تغییرهای اقلیمی و تنوع اقلیمی، ارائه طیف وسیعی از کالاهای مهم (چوبی و غیر چوبی) و خدمت‌های محیط‌زیستی جنگل‌ها را تهدید می‌کند. در این پژوهش ضمن بررسی ارتباط بین تغییرهای جهانی محیط‌ زیست و امنیت غذایی، راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود برشمرده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biodiversity, Climate change, Food system, Non-wood products, Wood products

نویسندگان [English]

 • M. Zobeiri 1
 • m. Makhdom 2
 • J. Feghhi 3
 • N. Mobarghei 4
 • Meghdad Jourgholami 3
1 Dept. of Forestry and Forest Economics Faculty of Natural Resources University of Tehran Shahid Chamran Blvd.
2 Professor of Tehran University
3 Dept. of Forestry and Forest Economics Faculty of Natural Resources University of Tehran Shahid Chamran Blvd.
4 Associate professor of Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Forests and the environment play important role in providing income, food, energy, medicines and genetic resources, and a variety of essential materials for the well-being and living conditions of the people and the preservation of culture. In this research, an attempt has been made to elucidate the functions of forests and the environment in Iran and their links to food security and nutrition by reviewing documents and referring to statistics and data of national and international organizations. Direct forest and environment ecosystem services include the sale of wood products, fuel wood or firewood and by-products or   non-wood products. In this study, the statistics related to Iran's forests were briefly pointed out, which include revenues from the harvesting of wood and non-wood products, energy obtained from firewood in cooking for optimal use of food and the direct role of some  non-wood products in direct provision in the food system. Indirect forest and environment ecosystem services play a major role in the “availability” and “stability” components of food systems, including biodiversity, climate change, water regulation and quality, and soil and nutrient cycling conservation. Biodiversity makes production and livelihood systems more resilient to shock and stress including climate change. Climate change and climate diversity threaten the provision of a wide range of important products (timber and         non-timber) and forest environmental services. In this study, while examining the relationship between global environmental changes and food security, the strategies for overcoming the current situation were enumerated.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biodiversity
 • Climate change
 • Food system
 • Non-wood products
 • Wood products
 1. 1- براون، ل. 1394. چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن "تخریب محیط زیست و بحران امنیت غذایی". ترجمه طراوتی، ح.، نشر کارآفرین 176 صفحه.

  2- جورغلامی، م.، ب. مجنونیان. 1396. بهره‌برداری پایدار جنگل. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ اول. 3908، 556 صفحه.

  3- دبیرخانـه کنوانسـیون تنـوع زیسـتی بـا راهنمایــی SBSTTA، 1399. چشـم‌انداز جهانـی تنـوع زیسـتی ۵، خلاصه‌ای بـرای سیاسـتگذاران. گـردآوری و تنظیـم ترجمــه محســن مفیدی نیســتانک؛ مدیــر داخلــی شــیوا پارســانیک؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت آموزش و ترویج کشاورزی، نشر آموزش کشاورزی، ۳۷ صفحه.

  4- سالنامه آماری کشور، 1398. بخش محیط زیست. مرکز آمار ایران.

  5- مخدوم، م. 1396. وضعیت محیط زیست ایران. فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران 435 صفحه.

  1. Al-Abadi, A.M., S. Shahid, and A.K. Al-Ali. 2016. A GIS-based integration of catastrophe theory and analytical hierarchy process for mapping flood susceptibility: a case study of Teeb area, Southern Iraq. Environ. Earth Sci. 75(8):687.
  2. Andreassian, V. 2004. Waters and forests: from historical controversy to scientific debate. J. Hydrol. 291(1-2):1-27.
  3. Braatz, S. 2002. National reporting to forest-related international instruments: mandates, mechanisms, overlaps and potential synergies. Secretariat of the United Nations Forum on Forests, New York
  4. Braatz, S. 2012. Building resilience for adaptation to climate change through sustainable forest management. In: A. Meybeck, J. Lankoski, S. Redfern, N. Azzu & V. Gitz. Building resilience for adaptation to climate change in the agriculture sector. Proceedings of a joint FAO/OECD Workshop. FAO, Rome, Italy.
  5. Bradshaw, C.J.A., N.S., Sodhi, K.S.H., Peh, and B.W., Brook, 2007. Global evidence that deforestation amplifies flood risk and severity in the developing world. Global Change Biol. 13:2379–2395.
  6. CIFOR (Center for International Forestry Research). 2010. Forests and climate change toolbox. Retrieved from:http://www.cifor.org/fctoolbox/
  7. Do, H.X., Westra, S. and Leonard, M. 2017. A global-scale investigation of trends in annual maximum streamflow. J. Hydrol. 552:28-43.
  8. Dottori, F., P. Salamon, A. Bianchi, L. Alfieri, F.A. Hirpa, and L. Feyen. 2016. Development and evaluation of a framework for global flood hazard mapping. Advan. Water Resour. 94:87-102.
  9. 2002. World Agriculture: Towards 2015/2030. FAO, Rome, Italy.
  10. 2013b. Forests and water: International momentum and action. Rome, Italy. Retrieved from: http://www.fao.org/docrep/017/i3129e/i3129e.pdf.
  11. 2014. Contribution of the forestry sector to national economies, 1990-2011, by A. Lebedys and Y. Li. Forest Finance Working Paper FSFM/ACC/09. FAO, Rome, Italy.
  12. 2015. Global Forest Resources Assessment 2015. Country report. Islamic Republic of Iran.
  13. 2016a. The State of Food and Agriculture. Climate change, agriculture and food security. Rome, Italy. Retrieved from:http://www.fao.org/3/a-i6030e.pdf
  14. 2016b. Global Forest Resources Assessment 2015: How Are the World's Forests Changing?. 2nd ed. Rome, Italy.
  15. 2017. The future of food and agriculture. Trends and challenges. Rome, Italy. Retrieved from:http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf
  16. 2019. The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture, J. Bélanger & D. Pilling (eds.). FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture Assessments. Rome. 572 p.
  17. 2020. Global Forest Resources Assessment 2020. COUNTRY REPORT. Islamic Republic of Iran. Rome, Italy. 54 p.
  18. Fisher, G., Shah, M., Velthuizen, H., 2002. Climate Change and Agricultural Vulnerability. IIASA, Laxenburg.
  19. 2005. Science Plan and Implementation Strategy. Earth System Science Partnership (IGBP, IHDP, WCRP, DIVERSITAS). Report No. 2; Wallingford, UK. 36 p.
  20. Global food security index. 2016. The Economist Intelligence Unit Limited 2016. 1. An annual measure of the state of global food security. 42 p.
  21. Guzha, A.C., Rufino, M.C., Okoth, S., Jacobs, S., Nóbrega, R.L.B. 2018. Impacts of land use and land cover change on surface runoff, discharge and low flows: Evidence from East Africa. J. Hydrol.: Regional Studies, 15:49-67.
  22. Helvey, J.D. Patric, J.J. 1965, Canopy and litter interception of rainfall by hardwoods of United States, Water Resour. Res. 1(2):193–206.
  23. 2017. Sustainable forestry for food security and nutrition. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security, Rome, Italy.
  24. 2019. Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. S. Díaz, J. Settele, E.S. Brondízio, H.T. Ngo, M. Guèze, J. Agard, et al., (eds.). IPBES Secretariat, Bonn, Germany. 56 p.
  25. IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. 41 p.
  26. Marchi, E., W. Chung, R. Visser, D. Abbas, T. Nordfjell, P.S. Mederski, et al. Sustainable Forest Operations (SFO): A new paradigm in a changing world and climate. Sci. Total Environ. 634:1385–97.
  27. Marvi Mohadjer, M.R., J. Feghhi. 2020. Sustainable management of Hyrcanian forests.In: F.Krumm, Schuck, A. Rigling. (eds.), 2020: How To Balance Forestry And Biodiversity Conservation – A view across Europe. European Forest Institute (EFI); Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research (WSL), Birmensdorf. 640 p.
  28. Parry, M.L., C. Rosenzweig, A. Iglesias, M. Livermore, G. Gischer. 2004. Effects of climate change on global food production under SRES emissions and socieconomic scenarios. Global Environmental Change, 14, 53-67.
  29. Smith P., M. Bustamante, H. Ahammad, H. Clark, H. Dong, E.A. Elsiddig, et al., 2014. Climate Change 2014: Mitigation of climate change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. Cambridge, UK.
  30. Steffen, W., A. Sanderson, P.D. Tyson, J. Jäger, P.A. Matson, B. Moore III, F. Oldfield, K. Richardson, H.-J. Schellnhuber, B.L. Turner II, R.J. Wasson. 2004. Global Change and the Earth System: A Planet Under Pressure. Springer Verlag, Heidelberg, Germany.
  31. Tilman, D., J. Fargione, B. Wolff, C. D’Antonio, A. Dobson, R. Howarth, D. Schindler, W.H. Schlesinger, D. Simberloff, D. Swackhamer. 2001. Forecasting Agriculturally Driven Global Environmental Change. Science, 292, 281-284.
  32. World Bank. 2002. Sustaining forests. A World Bank strategy. Retrieved from:http://siteresources. worldbank.org/INTFORESTS/214573-1113990657527/20632625/Forest_Strategy_Booklet.pdf
  33. World Meteorological Organization (WMO). 2021. State of the Global Climate 2020. WMO-No. 1264. 52 p.