وضعیت فرسایش آبی و رسوبدهی ایران، واکاوی آماری و مقایسه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده

با هدف شناخت بهتر وضعیت فرسایش و رسوبدهی کشور، از داده‌های اندازه گیری فرسایش کرت و سزیم137 و رسوب‌سنجی رودخانه‌ها و مخزن سدهای )حدود 1000 محل( بهره­ گیری شد. با توجه به تفاوت‌های زیاد در دامنه اندازه‌گیری‌های هر روش و بین روش‌ها و محدود بودن داده‌ها در قیاس با وسعت و تنوع زیاد کشور، یافتن روشی مناسب برای توجیه علمی نتیجه ­ها ضروری است. از بین آماره‌های تمایل به مرکز، میانه مناسب­ترین آماره برای داده‌های فرسایش/رسوبدهی انتخاب شد. میانه رسوبدهی ویژه ایستگاه­ های اندازه‌گیری که بیشتر در منطقه­ های کوهستانی کشور واقع ­اند، 336 تن در کیلومتر مربع در سال برآورد شد. با کاربرد مدل EPM اعتبارسنجی شده با رسوبدهی مشاهده‌ای، کل فرسایش سالانه کشور نزدیک به 900 میلیون تن (550 تن در کیلومتر مربع در سال) برآورد شد. درحالی‌که تلفات خاک از سطح زمین­ های مرتعی، جنگلی و دیمزار‌ها به روش کرت­های اندازه ­گیری، اغلب بسیار کمتر از 100 تن در کیلومتر مربع در سال است، ولی در کرت‌های مستقر روی مارن­ ها، مقدارهایی تا 3500 تن در کیلومتر مربع در سال اندازه ­گیری شده است. نظر به اختلاف زیاد فرسایش کرت‌ها و رسوبدهی رودخانه ­ها، به احتمال زیاد سازندهای حساس، دیمزارهای شیبدار، شکل ­های فرسایش تشدیدی و عمیق خندقی (بیش از 4/1 میلیون هکتار) و حرکت­های توده‌ای متعدد در منطقه­ های کوهستانی کشور، به همراه فرسایش­ کناری نقش بیشتری در رسوبدهی دارند. بررسی ­های محدود منشاء‌یابی رسوب نیز سهم بیشتر فرسایش‌های عمقی در تولید رسوب را تایید می‌کند. در بخش انتهایی مقاله، با بررسی نقشه‌های فرسایش و رسوبدهی و برخی داده‌های جهانی، نشان داده شده است که با وجود لکه‌هایی از منطقه ­های دارای فرسایش زیاد و حوضه‌های پٌر رسوب در ایران، ناحیه­ هایی با شرایط بسیار بحرانی‌تر در آسیا و جهان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Water Erosion and Sediment Production Status in Iran: Statistical and Comparative Analyses

نویسنده [English]

  • Mahmood Arabkhedri
Soil Conservation and Watershed Management Research Institute
چکیده [English]

The erosion data collected by plots and Cs137 methods as well as gauged river sediment yields (about 1000 places countrywide) were studied. Due to the large differences in the range of recorded data within each method and between the methods and the limited data compared to the large size and diversity of the country, it was necessary to find a suitable technique for scientific interpretation of these results. The median was selected as the most appropriate erosion/sedimentation measure of center. The median sediment yield rate of the measuring sites, which are mainly located in the mountainous areas of the country, was estimated at 336 t/km2/y. Using EPM estimates corrected by the observed sediment yield data, the country's total annual erosion is approximately 900 million tonnes (550 t/km2). Whereas, soil losses of about 300 plots in the rangelands, forests and drylands are often much less than 100 t/km2/y. In contrast, up to about 3,500 t/km2/y were measured on marl formations. Due to the large differences between erosion in plots and river sediment yields, it is likely that sensitive formations, dryfarming, gullies, landslides and streambank erosion have a greater role in sediment production. Limited sediment source studies also confirm the greater contribution of deep erosion features. Finally, by examining worldwide erosion/sediment yield maps and some global data, it was shown that despite the presence of erosion hot spots and basins with high sediment production in Iran, there are areas with much more critical conditions in Asia and the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gauging data
  • Sediment yield
  • Soil loss
  • Statistical methods